Saturday, January 10, 2009

SURE I AJETI U KUR'ANU


Bismillahi Rrahmani Rrahim,

Uzvišeni Kur'an ima 114 sura i 6236 ajeta. Te sure i ajete možemo posmatrati iz perspektive najsavremenijih programskih, kibernetskih i informacionih sistema i zakonitosti. Kada to uradimo otkrit ćemo da u Kur'anu postoje korespondirajući skupovi sura i ajeta. To su:

Skup sura A1

Sura 60=13 ajeta; Sura 91=15 ajeta; Sura 92=21 ajeta; Sura 76=31 ajet; Sura 31=34 ajeta; Sura 83=36 ajeta; Sura 47=38 ajeta; Sura 80=42 ajeta; Sura 13=43 ajeta ; Sura 70=44 ajeta; Sura 56=96 ajeta; Sura 15=99 ajeta; Sura 10=109 ajeta; Sura 21=112 ajeta; Sura 23=118 ajeta; Sura 11=123 ajeta; Sura 6=165 ajeta; Sura 7=206 ajeta i sura 2=286 ajeta; Zbir rednih brojeva navedenih sura je 794, a ajeta 1631.

Skup sura A2

Sura 52=49 ajeta; Sura 42=53 ajeta; Sura 74=56 ajeta; Sura 44=59 ajeta; Sura 25=77 ajeta; Sura 36=83 ajeta; i sura 40=85 ajeta. Zbir rednih brojeva ovih sura je 313, a ajeta 462.

Skup sura A3

Sura 103=3 ajeta; Sura 106=4 ajeta; Sura 97=5 ajeta; Sura 109=6 ajeta; Sura 1=7 ajeta; Sura 94=8 ajeta; Sura 62=11 ajeta; Sura 65=12 ajeta; Sura 49=18 ajeta; Sura 82=19 ajeta; Sura 73=20 ajeta; Sura 58=22 ajeta; Sura 71=28 ajeta; Sura 48=29 ajeta;

Sura 32=30 ajeta; Sura 75=40 ajeta; Sura 35=45 ajeta; Sura 14=52 ajeta; Sura 34=54 ajeta ; Sura 30=60 ajeta; Sura 8=75 ajeta; Sura 22=78 ajeta; Sura 28=88 ajeta; i Sura 12=111 ajeta; Zbir rednih brojeva sura je 1308, a ajeta 825.

Skup sura A4

Sura 110=3 ajeta; Sura 111=5 ajeta; Sura 113=5 ajeta; Sura 98=8 ajeta; Sura 99=8 ajeta; Sura 102=8 ajeta; Sura 93=11 ajeta; Sura 100=11 ajeta; Sura 101=11 ajeta; Sura 96=19 ajeta; Sura 81=29 ajeta; Sura 89=30 ajeta; i Sura 69=52 ajeta. Zbir rednih brojeva sura je 1262, a ajeta 200.


Skup sura A5

Ovaj skup čini sura 3 u kojoj ima 200 ajeta.


Skup sura A6

Sura 108=3 ajeta; Sura 112=4 ajeta; Sura 105=5 ajeta; Sura 114=6 ajeta; Sura 107=7 ajeta; Sura 95=8 ajeta; Sura 63=11 ajeta; Sura 66=12 ajeta; Sura 64=18 ajeta; Sura 87=19 ajeta; Sura 90=20 ajeta; Sura 85=22 ajeta; Sura 72=28 ajeta; Sura 57=29 ajeta; Sura 67=30 ajeta; Sura 78=40 ajeta; Sura 50=45 ajeta; Sura 68=52 ajeta; Sura 41=54 ajeta; Sura 51=60 ajeta; Sura 39=75 ajeta; Sura 55=78 ajeta; Sura 38=88 ajeta; i Sura 17=111 ajeta; Zbir rednih brojeva sura je 1729, a ajeta 825.

Skup sura A7

Sura 77=50 ajeta; Sura 54=55 ajeta; Sura 53=62 ajeta; Sura 24=64 ajeta; Sura 29=69 ajeta: Sura 33=73 ajeta; i Sura 43=89 ajeta. Zbir rednih brojeva sura je 313, a ajeta 462.

Skup sura A8

Sura 104=9 ajeta; Sura 61=14 ajeta; Sura 86=17 ajeta; Sura 59=24 ajeta; Sura 84=25 ajeta; Sura 88=26 ajeta; Sura 46=35 ajeta; Sura 45=37 ajeta; Sura 79=46 ajeta; Sura 27=93 ajeta; Sura 19=98 ajeta; Sura 18=110 ajeta; Sura 5=120 ajeta; Sura 16=128 ajeta; Sura 9=129 ajeta; Sura 20=135 ajeta; Sura 4=176 ajeta; Sura 37=182 ajeta; i Sura 26=227ajeta; Zbir rednih brojeva sura je 833, a ajeta 1631.


Koresondirajući parovi sura

Među prethodno navedenim skupovima imamo četiri korespondirajuća para sura sa istim brojem ajeta. Evo tabelarnog pregleda tih skupova sura i ajeta:

Skupovi sura u Kur’anu

Skup A1

Skup A2

Skup

A3

Skup A4

Skup A5

Skup A6

Skup A7

Skup A8

I

I

I

I

I

I

I

I

Broj ajeta

Broj ajeta

Broj ajeta

Broj ajeta

Broj ajeta

Broj ajeta

Broj ajeta

Broj ajeta

I

I

I

I

I

I

I

I

1631

462

825

200

200

825

462

1631


(1631+462+825+200+200+825+462+1631)=6236;

Korespondirajući skupovi sura su:


Skup A1 i A8


Skup A1

Skup A8


Broj ajeta

Broj sura

Broj sura

Broj ajeta

1631

19

19

1631


Ova tabela predstavlja još jedan od egzaktnih naučnih dokaza da je uzvišeni Kur'an, zaista, djelo Razumnog Stvaraoca. Dokaz je da ga je kreirao Svemogući i Sveznajući Stvaralac, Allah, dž.š. Da je to zaista tako svjedoči devetnaest sura iz prethodne tabele. Također, svjedoče i ajeti koji su raspoređeni u te sure. Sasvim je očigledno da je Uzvišeni Allah, dž.š. planski i svrsishodno odabrao te sure, i da je u iste rasporedio navedene ajete. Na taj način je nastala ova vrhunski skladna kreacija. Matematika nam evo još jednom posvjedoči da u tekstu Kur'ana postoje sasvim konkretni programski sistemi, i da je Autor tih sistema naš Milosrdni Gospodar Allah, dž.š.

Skup A2 i A7


Skup A2

Skup A7


Broj ajeta

Broj sura

Broj sura

Broj ajeta

462

7

7

462


U ovoj tabeli imamo skupove sa po sedam sura i sa po 462 ajeta. Ova kreacija je, dakle, data u znaku šifre sedam


Skup A3 i A6


Skup A3

Skup A6


Broj ajeta

Broj sura

Broj sura

Broj ajeta

825

24

24

825


I u ovom primjeru skupovi sura u Kur'anu imaju isti broj sura, i isti broj ajeta.

Zanimljiva je činjenica da je broj 825 matematički povezan sa šiframa 19 i 7, i sa brojem 931. To se može vidjeti iz slijedećeg primjera:

(931 – Y) = (719 + Y);

Y = 106; (931–106) = 825; (719+106) = 825;


Skup A4 i A5


Skup A4

Skup A5


Broj ajeta

Broj sura

Broj sura

Broj ajeta

200

13

01

200


Iz ove tabele se vidi da oba ova skupa sura imaju isti broj ajeta. Međutim, nemaju isti broj sura. Naime, skup A4 ima 13, a skup A5 samo jednu suru. Na prvi pogled može nam se učiniti da u ovom primjeru nemamo sklad i da nešto ne štima. Međutim, to nije tako. Kada sve sure iz Kur'ana posmatramo u makro planu, vidjet ćemo da je baš ovakav raspored sura najbolji mogući raspored i da isti predstavlja najbolju moguću kombinaciju u kreaciji teksta Kur'ana. Da je to, zaista, tako možemo vidjeti iz slijedeće tabele:

Konekcija broja sura

Skupovi

sura

Broj

sura

Konekcija

A1 i A2

19 i 07

>>

1907

A8 i A7

19 i 07

>>

1907

A3 i A4

24 i 13

>>

2413

A6 i A5

24 i 01

>>

2401

Svega

114

8628

Dekompozicija broja 8628:

8628 = (719+719+719+719+719+719+719+719+719+719+719+719);

Dakle, ovi skupovi sura su tako formirani da kao svoj rezultat daju Allahove šifre devetnaest i sedam.

Da je ova kreacija zaista Allahovo djelo možemo vidjeti i iz slijedeće tabele:

Konekcija skupova sura

Skupovi

sura

Aritmetički izraz

Konekcija

A1 i A2

1 i 2

>>

12

A8 i A7

8 i 7

>>

87

A3 i A4

3 i 4

>>

34

A6 i A5

6 i 5

>>

65

Svega

198


Sada ćemo sabrati rezultat konekcije skupova i broja sura:

(8628 + 198) = 8826

8826 = (719+197+719+197+719) + (931+931+931+931) + (719+197+719+197+719);

931 <<<>

Ova kreacija je data u znaku šifri 19 i 7 i broja 931 koji predstavlja aritmetički izraz za uzvišeno ime Allah,dž.š.

Skupovi brojeva u skupovima sura

Skupovi

sura

Broj sura

Skupovi

brojeva

A1

19

S19 = 190

A2

07

S7= 28

A3

24

S24= 300

A4

13

S13= 91

A5

01

S1= 1

A6

24

S24= 300

A7

07

S7= 28

A8

19

S19= 190

Svega

114

1128

1128 = (197 + 931);

931 <<<>

S19 = (1+2+3...+19) = 190; S7 = (1+2+3...+7) = 28; S24 = (1+2+3...+24) = 300; - itd.

Iz prethodno navedenih tabela se vidi da je makro projekat sura u Kur'anu kreiran u znaku Božijeg imena i šifri 19 i 7. Uzvišeni Allah, dž.š. je sve sure iz te Knjige grupisao u odgovarajuće korespondirajuće skupove. Te skupove je tako odabrao da skupovi brojeva u tim skupovima, kao svoj rezultat daju uzvišeno ime Allah, dž.š. i šifre 19 i 7. Da neki od tih skupova ima samo jednu jedinu suru, više ili manje, u tom slučaju ne bismo imali ovakav vrhunski sklad. Ne bismo imali ovakvu vrhunsku kreaciju. Te tajne najbolje zna naš Milosrdni Gospodar pa je, upravo, radi toga sve sure iz Kur'ana grupisao u prethodno navedene skupove. Kako vidimo, ajeti u tekstu Kur'ana su raspoređeni u matematički skladne korespondirajuće skupove sura, sa istim brojem ajeta. Ovo je egzaktan naučni dokaz da, zaista, postoji matematički programski sistem za kreaciju skupova sura i ajeta u tekstu Kur'ana, i da je Autor i Kreator te veličanstvene Knjige Svemogući i Sveznajući Stvaralac, Allah,dž.š.


No comments: