Sunday, January 18, 2009

DEKODIRANJE NUMERIČKIH VRIJEDNOSTI (2)

Bismillahi Rrahmani Rrahim,

Nastavit ćemo sa dekodiranjem numeričkih vrijednostio konsonanata u drugom ajetu al-Fatihe.

B1 = 1; B2 = 23; B3 = 10; B4 = 6; B5 = 24; B6 = 25;

B7 = 1; B8 = 23; B9 = 10; B10 = 6; B11 = 28; B12 = 24;


Skupovi sa po 7 numeričkih vrijednosti

konsonanata u drugom ajetu

1

23

10

6

24

25

1

90

23

10

6

24

25

1

23

112

10

6

24

25

1

23

10

99

6

24

25

1

23

10

6

95

24

25

1

23

10

6

28

117

25

1

23

10

6

28

24

117

Svega

630

(1+23+10+6+24+25+1) = 90

(23+10+6+24+25+1+23) = 112

itd.

Treći ajet

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

SC1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

SC2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

SC3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

SC4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

SC5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

SC6

Svega

825

(SC1 + SC2 + SC3 + SC4 + SC5 + SC6) = 825

SC1 = 148; SC2 = 125; SC3 = 147; SC4 = 132; SC5 = 138; SC6 = 135;

(C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + C6 + C7) = 148;

(C2 + C3 + C4 + C5 + C6 + C7 + C8) = 125;

itd.

C1 = 24; C2 = 1; C3 = 23; C4 = 22; C5 = 28; C6 = 26; C7 = 24; C8 = 1;

C9 = 23; C10 = 8; C11 = 28; C12 = 25;

Skupovi sa po 7 numeričkih vrijednosti

konsonanata u trećem ajetu

24

1

23

22

28

26

24

148

1

23

22

28

26

24

1

125

23

22

28

26

24

1

23

147

22

28

26

24

1

23

8

132

28

26

24

1

23

8

28

138

26

24

1

23

8

28

25

135

Svega

825

(24+1+23+22+28+266+24) = 148

(1++23+22+28+26+24+1) = 125

itd.

Četvrti ajet

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

SD1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

SD2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

SD3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

SD4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

D11

SD5

D6

D7

D8

D9

D10

D11

D12

SD6

D7

D8

D9

D10

D11

D12

D13

SD7

D8

D9

D10

D11

D12

D13

D14

SD7

D9

D10

D11

D12

D13

D14

D15

SD8

D10

D11

D12

D13

D14

D15

D16

SD9

D11

D12

D13

D14

D15

D16

D17

SD10

D12

D13

D14

D15

D16

D17

D18

SD11

D13

D14

D15

D16

D17

D18

D19

SD12

Svega

1354

(SD1+SD2+SD3+SD4+SD5+SD6+SD7+SD8+SD9+

+SD10+SD11+SD12+SD13)=1354

SD1 = 97; SD2 = 104; SD3 = 102; SD4 = 102;

SD5 = 108; SD6 = 84; SD7 = 88;

SD8 = 111; SD9 = 115; SD10 = 92;

SD11 = 109; SD12 = 109; SD13 = 133;

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

97

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

104

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

102

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

102

D5

D6

D7

D8

D9

D10

D11

108

D6

D7

D8

D9

D10

D11

D12

84

D7

D8

D9

D10

D11

D12

D13

88

D8

D9

D10

D11

D12

D13

D14

111

D9

D10

D11

D12

D13

D14

D15

115

D10

D11

D12

D13

D14

D15

D16

92

D11

D12

D13

D14

D15

D16

D17

109

D12

D13

D14

D15

D16

D17

D18

109

D13

D14

D15

D16

D17

D18

D19

133

Svega

1354

(D1+D2+D3+D4+D5+D6+D7) = 97;

(D2+D3+D4+D5+D6+D7) = 104;

itd.

D1 = 1; D2 = 28; D3 = 1; D4 = 22; D5 = 25; D6 = 18; D7 = 2;

D8 = 8; D9 = 26; D10 = 1; D11 = 28; D12 = 1; D13 = 22;

D14 = 25; D15 = 12; D16 = 3; D17 = 18; D18 = 28;

D19 = 25;

Skupovi sa po 7 numeričkih vrijednosti

konsonanata iz četvrtog ajeta

1

28

1

22

25

18

2

97

28

1

22

25

18

2

8

104

1

22

25

18

2

8

26

102

22

25

18

2

8

26

1

102

25

18

2

8

26

1

28

108

18

2

8

26

1

28

1

84

2

8

26

1

28

1

22

88

8

26

1

28

1

22

25

111

26

1

28

1

22

25

12

115

1

28

1

22

25

12

3

92

28

1

22

25

12

3

18

109

1

22

25

12

3

18

28

109

22

25

12

3

18

28

25

133

Svega

1354

(1+28+1+22+25+18+2) = 97;

(28+1+22+25+18+2+8) = 104;

itd.

Peti ajet

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

SE1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

SE2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

E9

SE3

E4

E5

E6

E7

E8

E9

E10

SE4

E5

E6

E7

E8

E9

E10

E11

SE5

E6

E7

E8

E9

E10

E11

E12

SE6

E7

E8

E9

E10

E11

E12

E13

SE7

E8

E9

E10

E11

E12

E13

E14

SE8

E9

E10

E11

E12

E13

E14

E15

SE9

E10

E11

E12

E13

E14

E15

E16

SE10

E11

E12

E13

E14

E15

E16

E17

SE11

E12

E13

E14

E15

E16

E17

E18

SE12

E13

E14

E15

E16

E17

E18

E19

SE13

Svega

1165


SE1= 86: SE2 = 99; SE3 = 82; SE4 = 75; SE5 = 66;

SE6 = 66; SE7 = 88; SE8 = 89;

SE9 = 87; SE10 = 80; SE11 = 100; SE12 = 112;

SE13 = 135;

Peti ajet

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

86

E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

99

E3

E4

E5

E6

E7

E8

E9

82

E4

E5

E6

E7

E8

E9

E10

75

E5

E6

E7

E8

E9

E10

E11

66

E6

E7

E8

E9

E10

E11

E12

66

E7

E8

E9

E10

E11

E12

E13

88

E8

E9

E10

E11

E12

E13

E14

89

E9

E10

E11

E12

E13

E14

E15

87

E10

E11

E12

E13

E14

E15

E16

80

E11

E12

E13

E14

E15

E16

E17

100

E12

E13

E14

E15

E16

E17

E18

112

E13

E14

E15

E16

E17

E18

E19

135

Svega

1165

(E1 + E2 + E3 + E4 + E5 + E6 + E7) = 86;

(E2 + E3 + E4 + E5 + E6 + E7 + E8) = 99;

itd.

E1 = 1; E2 = 27; E3 = 8; E4 = 25; E5 = 1; E6 = 1; E7 = 23;

E8 = 14; E9 = 10;

E10 = 1; E11 = 16; E12 = 1; E13 = 23;

E14 = 24;

E15 = 12; E16 = 3; E17 = 21; E18 = 28; E19 = 24;

Skupovi sa po 7 numeričkih vrijednosti

konsonanata iz petog ajeta

1

27

8

25

1

1

23

86

27

8

25

1

1

23

14

99

8

25

1

1

23

14

10

82

25

1

1

23

14

10

1

75

1

1

23

14

10

1

16

66

1

23

14

10

1

16

1

66

23

14

10

1

16

1

23

88

14

10

1

16

1

23

24

89

10

1

16

1

23

24

12

87

1

16

1

23

24

12

3

80

16

1

23

24

12

3

21

100

1

23

24

12

3

21

28

112

23

24

12

3

21

28

24

135

Svega

1165

(1+27+8+25+1+1+23) = 86;

(27+8+25+1+1+23+14) = 99;

itd.

Šesti ajet

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

SF1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

SF2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

SF3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

SF4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

F11

SF5

F6

F7

F8

F9

F10

F11

F12

SF6

F7

F8

F9

F10

F11

F12

F13

SF7

F8

F9

F10

F11

F12

F13

F14

SF8

F9

F10

F11

F12

F13

F14

F15

SF9

F10

F11

F12

F13

F14

F15

F16

SF10

F11

F12

F13

F14

F15

F16

F17

SF11

F12

F13

F14

F15

F16

F17

F18

SF12

F13

F14

F15

F16

F17

F18

F19

SF13

Svega

1516

(SF1 + SF2 + SF3 + SF4 + SF5 + SF6 + SF7 + SF8 +

+SF9 + SF10 + SF11 + SF12 + SF13) = 1 516

SF1 = 86; SF2 = 99; SF3 = 82; SF4 = 75; SF5 = 66;

SF6 = 66; SF7 = 88;

SF8 = 89; SF9 = 87; SF10 = 80; SF11 = 100; SF12 = 112; SF13 = 135;

(F1 + F2 + F3 + F4 + F5 + F6 + F7) = 86;

(F2 + F3 + F4 + F5 + F6 + F7 + F8) = 99;

itd.

F1 = 14; F2 = 10; F3 = 1; S4 = 16; F5 = 1; F6 = 23; F7 = 9;

F8 = 28; F9 = 25;

F10 = 1; F11 = 25; F12 = 18; F13 = 24; F14 = 3;

F15 = 18; F16 = 23;

F17 = 28; F18 = 27; F19 = 24;


Skupovi sa po 7 numeričkih vrijednosti

konsonanata iz šestog ajeta

14

10

1

16

1

23

9

74

10

1

16

1

23

9

28

88

1

16

1

23

9

28

25

103

16

1

23

9

28

25

1

103

1

23

9

28

25

1

25

112

23

9

28

25

1

25

18

129

9

28

25

1

25

18

24

130

28

25

1

25

18

24

3

124

25

1

25

18

24

3

18

114

1

25

18

24

3

18

23

112

25

18

24

3

18

23

28

139

18

24

3

18

23

28

27

141

24

3

18

23

28

27

24

147

Svega

1516

(14 + 10 + 1 + 16 + 1 + 23 + 9) = 74;

(10+1+16+1+23+9+28) = 88;

itd.

Sedmi ajet

G1

G2

G3

G4

G5

G6

G7

SG1

G2

G3

G4

G5

G6

G7

G8

SG2

G3

G4

G5

G6

G7

G8

G9

SG3

G4

G5

G6

G7

G8

G9

G10

SG4

G5

G6

G7

G8

G9

G10

G11

SG5

G6

G7

G8

G9

G10

G11

G12

SG6

G7

G8

G9

G10

G11

G12

G13

SG7

G8

G9

G10

G11

G12

G13

G14

SG8

G9

G10

G11

G12

G13

G14

G15

SG9

G10

G11

G12

G13

G14

G15

G16

SG10

G11

G12

G13

G14

G15

G16

G17

SG11

G12

G13

G14

G15

G16

G17

G18

SG12

G13

G14

G15

G16

G17

G18

G19

SG13

G14

G15

G16

G17

G18

G19

G20

SG14

G15

G16

G17

G18

G19

G20

G21

SG15

G16

G17

G18

G19

G20

G21

G22

SG16

G17

G18

G19

G20

G21

G22

G23

SG17

G18

G19

G20

G21

G22

G23

G24

SG18

G19

G20

G21

G22

G23

G24

G25

SG19

Svega

2366

(SG1+SG2+SG3+SG4+SG5+SG6+SG7+SG8+SG9+

+SG10+SG11+SG12+SG13+SG14+

+SG15+SG16+SG17+SG18+SG19) = 2 366

SG1 = 124; SG2 = 120; SG3 = 118; SG4 = 110; SG5 = 127;

SG6 = 127; SG7 = 131;

SG8 = 139; SG9 = 148; SG10 = 148; SG11 = 169; SG12 = 152;

SG13 = 130; SG14 = 125; SG15 = 113; SG16 = 90;

SG17 = 87; SG18 = 92; SG19 = 116:

G1

G2

G3

G4

G5

G6

G7

124

G2

G3

G4

G5

G6

G7

G8

120

G3

G4

G5

G6

G7

G8

G9

118

G4

G5

G6

G7

G8

G9

G10

110

G5

G6

G7

G8

G9

G10

G11

127

G6

G7

G8

G9

G10

G11

G12

127

G7

G8

G9

G10

G11

G12

G13

131

G8

G9

G10

G11

G12

G13

G14

139

G9

G10

G11

G12

G13

G14

G15

148

G10

G11

G12

G13

G14

G15

G16

148

G11

G12

G13

G14

G15

G16

G17

169

G12

G13

G14

G15

G16

G17

G18

152

G13

G14

G15

G16

G17

G18

G19

130

G14

G15

G16

G17

G18

G19

G20

125

G15

G16

G17

G18

G19

G20

G21

113

G16

G17

G18

G19

G20

G21

G22

90

G17

G18

G19

G20

G21

G22

G23

87

G18

G19

G20

G21

G22

G23

G24

92

G19

G20

G21

G22

G23

G24

G25

116

Svega

2366

(G1+G2+G3+G4+G5+G6+G7) = 124;

(G2+G3+G4+G5+G6+G7+G8) = 120;

itd.

G1=19; G2=28; G3=10; G4=1; G5=23; G6=24; G7=19; G8=15; G9=26;

G10=2; G11=18; G12=23; G13=28; G14=27; G15=24; G16=26; G17=23;

G18=1; G19= 1; G20=23; G21= 15; G22=1; G23=23; G24=28; G25= 25;

Skupovi sa po 7 numeričkih vrijednosti

konsonanata iz sedmog ajeta

19

28

10

1

23

24

19

124

28

10

1

23

24

19

15

120

10

1

23

24

19

15

26

118

1

23

24

19

15

26

2

110

23

24

19

15

26

2

18

127

24

19

15

26

2

18

23

127

19

15

26

2

18

23

28

131

15

26

2

18

23

28

27

139

26

2

18

23

28

27

24

148

2

18

23

28

27

24

26

148

18

23

28

27

24

26

23

169

23

28

27

24

26

23

1

152

28

27

24

26

23

1

1

130

27

24

26

23

1

1

23

125

24

26

23

1

1

23

15

113

26

23

1

1

23

15

1

90

23

1

1

23

15

1

23

87

1

1

23

15

1

23

28

92

1

23

15

1

23

28

25

116

Svega

2366

(19+28+10+1+23+24+19) = 124;

(28+10+1+23+24+19+15) = 120;

itd.

Eto, tako izgleda jedan od programskih, kibernetskih i informacionih sistema za kreaciju teksta al-Fatihe. Kako vidimo, takvi sistemi zaista postoje u navedenoj suri. Postoje sasvim konkretne programske, kibernetske i informacione zakonitosti koje je koristio Kreator te sure prilikom kreacije njenog teksta. U tim sistemima i zakonitostima je sa kompjuterskom preciznošću određeno i utvrđeno koliko će konsonanata imati ta sura, koliko će u istoj biti ajeta, koliko će svaki od tih ajeta imati konsonanata, redoslijed tih konsonanata, itd. Matematička formula kreacije al-Fatihe obuhvata sve aspekte njene kreacije. Ništa nije izostavljeno. Ništa nije prepušteno slučaju. A ono što posebno iznenađuje i zadivljuje je činjenica da postoje konkretne matematičke formule koje nam omogućuju da dešifrujemo i dekodiramo sve matematičke tajne navedene sure. Eto, tako Svoja djela stvara Kreator vrhunskih stvaralačkih mogućnosti i sposobnosti.

Potsjećamo čitaoce da se u nauci već duže vremena traga za matematičkim zakonitostima u kreaciji religijskih knjiga. Evo sada konačno imamo egzaktne dokaze da takve zakonitosti zaista postoje.

Ovoj matematici ne trebaju naše ljudske riječi da je pohvale i okite, ne trebamo joj dodavati svjetlo da bi nam njena čuda postala vidljiva, ne trebaju nam neki novi dokazi da bi naše oči progledale, ne trebaju nam nikakva pomagala da bi naše uši čule Božiju Riječ. Matematika je egzaktna nauka pa će nam sama reći sve što ima da se kaže, pa i više od toga. Poslušajmo pažljivo ove matematičke riječi. U ovim programskim, kibernetskim i informacionim sistemima ima dovoljno matematičkih riječi za sve nas. Svaka od tih riječi je. poruka za čitaoce koji žele da spoznaju tu nauku. Pa potrudimo se da svi skupa zajedno što bolje upoznamo taj čudesni svijet nauke i znanja čije horizonte nam upravo sada otkriva savremena nauka.

No comments: