Saturday, January 10, 2009

ALLAHOVE ŠIFRE DEVETNAEST I SEDAM


Bismillahi Rrahmani Rrahim,


ŠIFRA SEDAM

Prvo ”slovo” u abecedi stvaranja svijeta o kojem ću, ako Bog da, govoriti ovom prilikom je – broj 7. Taj broj se nalazi u digitalnoj, tj. matematičkoj, slici svih Božijih djelima. U koje god Božije djelo pogledamo možemo odmah, bez ikakvih teškoća, u istom otkriti taj broj. Evo nekih primjera:

Tablice periodnog sistema hemijskih elemenata kreirane su u znaku tog broja, dakle kreirane su u znaku broja sedam. Te tablice imaju ukupno sedam perioda. Hemijski elementi imaju do sedam elektronskih nivoa, ili ljuski. Zbir atomskih brojeva svih glavnih elemenata je 2275. A taj broj je djeljiv sa sedam, jer je: 2275 = (7+7+7...+7); Zbir atomskih brojeva svih ostalih hemijskih elemenata je 4746. A i taj broj je sačinjen od sedmica: 4746 = (7+7+7...+7); I razlika između zbira atomskih brojeva glavnih elemenata, i zbira atomskih brojeva svih drugih elemenata je, također, data u znaku broja sedam: ( 4746 - 2275) = 2471; 2471= (7+7+7...+7); Zbir atomskih brojeva prvih sedam elemenata kod kojih je atomski broj neparan broj je 49, a to je sedam puta po sedam. Brzina kojom se obrću elektroni oko atomskog jezgra je data u sedmicama, itd.

Glavni elementi se mogu podijeliti u sedam skupova. Prvi skup čine elementi koji pripadaju prvoj periodi, drugi skup čine elementi iz druge, treći iz treće, četvrti iz četvrte, peti iz pete, šesti iz šeste i sedmi iz sedme periode. To su skupovi: (3+52+116+240+384+ +612 + 868) = 2275; Kako vidimo, tih skupova ima zaista sedam, itd.

Sedmice u ostalim božijim djelima

Sedmice možemo, bez većih teškoća, naći i u svim drugim Božijim djelima.Evo nekih primjera: U fizici ima sedam osnovnih veličina, vrijeme računamo u sedmicama, dijete u sedmom mjesecu upotpunjava svoj razvoj, u sedmoj godini našeg života upisujemo se u osnovnu školu, spektar svjetlosti ima sedam boja, muzička skala ima sedam podioka, Kur'an je objavljen u sedmom vijeku, na našoj planeti zemlji ima sedam kontinenata, u Kosmosu ima sedam nebesa, na Zapadu ima grupa koju čini sedam najrazvijenijih zemalja, u Dejtonskom sporazumu (član I) država BiH ima sedam općih karakteristika, jedan od najvažnijih aneksa Općeg okvirnog sporazuma iz Dejtona je aneks sedam, najteži zločin u BiH u doba rata učinjen je u Srebrenici u sedmom mjesecu, itd.

Sedmice u tekstu Kur’ana

Uzvišeni Kur’an ima 114 sura. U tom skupu sura nalazi se jedan skup kojeg čini sedamdeset i sedam sura sa različitim brojem ajeta. Te sure imaju slijedeći broj ajeta: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 62, 64, 69, 73, 75, 77, 78, 83, 85, 88, 89, 93, 96, 98, 99, 109, 110, 111, 112, 118, 120, 123, 128, 129, 135, 165, 176, 182, 200, 206, 227 i 286. Kako vidimo u uzvišenom Kur'anu zaista ima sedamdeset i sedam različitih brojeva ajeta. Dakle, ajeti u toj uzvišenoj Knjizi kreirani su u znaku broja sedam.

Prva sura u Kur’anu, a to je Fatiha, ima sedam ajeta. U makro teorijskoj koncepciji teksta te uzvišene Knjige imamo dva skupa sa po sedam sura. Ti skupovi sura imaju po 462 ajeta, a i taj broj je djeljiv sa sedam jer je:

462 = (7 + 7 ...+7);

Kur’an ima, kako već rekoh, ukupno 114 sura. Taj broj, dakle broj 114, je povezan sa sedmicama. Naime, kada saberemo skup od sedam poslednjih brojeva u skupu brojeva od 1 do 114 dobit ćemo rezultat koji je dat u znaku broja sedam:

(108+109+110+111+112+113+114) = 777;

itd.

Ukupan broj ajeta u Kur’anu je 6236.Kada izvršimo dekompoziciju tog broja u istom ćemo otkriti mnoge devetnaestke i sedmice. Evo tog primjera:

6236 = (19+19+19+19) + (19 + 72) + (19+19+19+19)

U Kur’anu se broj sedam spominje u većem broju ajeta. Više podataka o tim ajetima navest ću, ako Bog da, u nastavku ovog teksta.

Događaji i datumi iz istorije čovječanstva

Sedmice možemo naći i u mnogim događajima i datumima iz dosadašnje istorije čovječanstva. Evo nekih primjera:

Sultan Mehmed II - El Fatih (Osvajač) je osvojio dva carstva - Bizantijsko i Trapezuntsko. U tadašnjoj Evropi vladali su kraljevi. Bilo ih je sedam. To su: njemački, engleski, francuski, moskovski, kralj-Latin, dužd mletački i Loh (poljski kralj). Dakle, i tu imamo broj sedam. El-Fatih je pokorio sedam kraljevstava: Srbiju, Bosnu, Albaniju, Moldaviju, Moreju, Kostamuniju i Karamaniju. Osvojio je sedam otoka: Lesbos, Kefaloniju, Nagrepont, Lemnos, Tandos, Imbros i Tarsos, grad Rim je izgrađen na sedam brežuljaka, također i Carigrad, kao i Atina su smješteni na sedam brežuljaka, u jogi i akupunkturi ima sedam kanala, itd.

Stakleni grad

U knjizi Željka Malnara i Borna Bebeka dat je slijedeći opis staklenog grada:

U srcu Otomanske imperije nalazi se oblast Kapadokija. Sastoji se od podzemnih gradova - 120 m ispod zemlje. Unutar grada nalazi se sedam središta, a unutar svakog središta sedam tačaka što prosvjećuje onoga koji ih osjeti i nađe. Oko tih sedam tačaka nalaze se simboli koji upućuju posjetioca na ostalih sedam sličnih gradova u svijetu.

Praktično je nemoguće nabrojati sve sedmice koje postoje u svim Božijim djelima u našem materijalnom svijetu u kojem živimo. Sedmice se nalaze svugdje oko nas, a i u nama samima. Ima ih toliko mnogo i toliko su uočljive da se stiče utisak da nas iste naprosto pozivaju da razmišljamo o njima. Pozivaju nas da razmišljamo o tajnama stvaranja svijeta u znaku broja sedam. Kao da nam kažu: Pogledajte nas! Mi smo tu, pored vas. Nalazimo se u svakom od Božijih djela. Nalazimo se i u vama samima. Mi smo jasni i očigledni Božiji znak cijelom čovječanstvu. U što god pogledate vi se morate suočiti sa nama. Što god uradite to će biti na ovaj ili onaj način povezano sa sedmicama. Morate se suočiti sa nama. Zbog toga treba da razmišljate o nama. Treba da nas upoznate i da, uz pomoć nas sedmica, spoznate neke od Božijih tajni stvaranja svijeta. Pa, hajdemo da ih poslušamo. Potražimo te sedmice u svim Božijim djelima. Poslušajmo njihove poruke i pokušajmo da u tim sedmicama pronađemo odgovore na mnoga pitanja iz oblasti nauke i znanja.

ŠIFRA DEVETNAEST

Slijedeće ”slovo” u Božijoj abecedi stvaranja svijeta o kojem ću, ako Bog da, govoriti u ovom terkstu je – broj devetnaest.

Ta šifra, na prvi pogled, nije toliko vidljiva i uočljiva kao šifra 7. Nećemo je moći sa takvom lakoćom pronaći i otkriti. Međutim, moći ćemo da uz samo malo truda otkrijemo bezbroj tih šifri u svakom od Božijih djela. Postoje veoma jednostavni načini da se pronađe i otkrije ta šifra, pa ću u nastavku ovog teksta samo ukratko objasniti kako možemo pronaći tu šifru u Božijim djelima

Devetnaestke u Božijim djelima

- Tekst Kur’ana počinje sa Bismillom, a u toj Bismilli ima devetnaest slova.

- Ta uzvišena Knjiga ima 114 sura, a broj 114 je sačinjen od devetnaestki:

114 = (19+19+19+19+19+19);

- U teorijskoj makro koncepciji Kur’ana imamo dva skupa sa po devetnaest sura, a ti skupovi sura imaju isti broj ajeta.

- Svakih devetnaest godina Zemlja i Mjesec dolaze u isti položaj u odnosu na Sunce, itd.

Nakon objavljivanja knjige autora Ahmeda Deetata “Kur’an – najsavršenija mu-džiza” u javnosti je zavladao veliki interes za tajne broja devetnaest. Evo šta o toj temi kaže Mustafa Mlivo,dipl.ing. u svom prevodu Kur’ana:

«Kakvu to čudnu moć ima broj 19? Kakav je to dokaz? O ćemu se radi? Broj 19 je broj koji matematički štiti kur'ansku strukturu. Dat je kao odgovor na tvrdnju da je Muhammed a.s. pisao Kur'an. Ispitivanjem se lahko dolazi do zaključka da čovjek nije mogao biti autor Kur'ana. Ovaj brojčani sistem se isto kao i Kur'an proteže u komplikovanosti od vrlo jednostavnog, do vrlo zamršenog sklopa, koji se može rješavati samo pomoću računara. Neosporna je činjenica da ovaj brojčani sistem predstavlja pravi fizički dokaz da je Kur'an Knjiga Allahova i da je imamo savršeno oćuvanu».

(Prevod Kur'ana Mustafa Mlivo,dipl.ing., str.532, Bugojno, 1994.).

Spajanje devetnaestki i sedmica

Moja iskustva govore da se u Božijim djelima broj devetnaest najčešće spaja sa brojem sedam. Spaja se sa tim brojem otprilike onako kako se slova u našoj bosanskoj abecedi međusobno spajaju u razne riječi. Nekada se ti brojevi međusobno spajaju, a nekada se povezuju u različite šeme u kojima ima sedam ili devetnaest raznih aritmetičkih odnosa ili izraza.

Na primjer:

- Aritmetički izraz za uzvišeno ime Allah,dž.š. je sačinjen od sedam puta po sedam devetnaestki.

-Prema Jevrejskom kalendaru u svakih devetnaest godina sedam godina su prestupne, itd.

U Božijim djelima dedvetnaestke i sedmice se spajaju na slijedeći način:

19 i 7 >> 197;

19 i 07 >> 1907;

7 i 19 >> 719;

(19x7) >> 133;

itd.

Zašto Uzvišeni Allah,dž.š., u teorijskoj koncepciji stvaranja svijeta, «spaja» sedmice i devetnaestke? U našem materijalnom Kosmosu ima bezbroj različitih Božijih djela sa bezbroj različitih aritmetičkih izraza i brojnih vrijednosti. Kada bi more bilo tinta, i kada bi sva stabla na Zemlji bila olovke, ne bismo mogli ispisati riječi našeg Milosrdnog Gospodara. Zbog tako velikog mnoštva tih djela, i njihovih aritmetičkih izraza, postoji potreba da se spajaju sedmice i devetnaestke, a također i da se vrši konekcija i nekih drugih brojnih vrijednost, jer je samo na taj način moguće obezbijediti vrhunsko savršenstvo i sklad u stvaranju. Također, treba reći i to da samo Stvaralac koji ima vrhunske stvaralačke mogućnosti i sposobnosti može da stvara svoja djela koristeći zakonitosti spajanja aritmetičkih izraza.

Božije ime

Najlakši i najjednostavniji način da shvatimo neke od Božijih tajni o kojima govorim u ovom tekstu je uzvišeno Božije ime. Kao što znamo, naš Stvoritelj i Gospodar je Svemogući i Sveznajući Stvaralac, Allah,dž.š. To uzvišeno ime je sačinjeno od slijedećih konsonanata:

Allah >> (Elif, Lam, Lam i Ha);

Postavlja se pitanje: Zašto je naš Milosrdni Gospodar Sebi odabrao baš to ime? Zašto umjesto tog imena nije odabrao neko drugo ime? Zašto je to ime sačinjeno od četiri slova? Zašto tih slova nema više ili manje?- itd. Možemo postaviti i bezbroj drugih pitanja. Kako na ta pitanja pronaći odgovore? Na prvi pogled može nam se učiniti da nije u ljudskoj moći da spoznamo te tajne, i da nije moguće pronaći odgovore na ta pitanja. Međutim, to nije tako. Ako se samo malo potrudimo moći ćemo, bez ikakvih teškoća, pronaći odgovore na neka od tih pitanja. Evo kako ćemo to uraditi. Uzet ćemo olovku i papir. Uzet ćemo i digitron da bismo što lakše izračunali neke brojne vrijednosti, pa ćemo pokušati da dešifrujemo te tajne. Razmišljam ovako: Uzvišeni Bog je Sebi odabrao to ime na najsavršeniji i najuzvišeniji način. Kreirao ga je od slova koja, kada se spoje u riječ, predstavljaju najsavršeniji jezički, literarni, književni, lingvistički, numerički i drugi izraz. Dakle, to uzvišeno ime možemo posmatrati iz različitih perspektiva. Zamislit ćemo da postoji idejni projekat za kreaciju tog imena. Naravno, jasno nam je da takav projekat ne postoji jer, kako sam već ranije rekao, naš Milosrdni Gospodar je Svemogući i Sveznajući Stvaralac, pa nema potrebe da pravi bilo kakve projekte. Dovoljno je da nećemu samo kaže «Budi!» - i to odmah biva. Međutim, nama ljudima su potrebni i neki dokazi da mi svojim vlastitim očima vidimo kako je nastalo to uzvišeno ime. Zbog toga ćemo pretpostaviti da postoji jedan takav projekat za kreaciju Božijeg imena, pa ćemo pokušati da dešifrujemo neke od tajni iz tog projekta.

Aritmetički izraz za Božije ime

S obzirom da se svaki projekat u našem materijalnom svijetu u krajnjoj liniji svodi na neke brojeve i brojne vrijednosti mi ćemo, također, Božije ime izraziti brojem. Kako ćemo to uraditi? Uradit ćemo tako što ćemo slovima iz tog imena odrediti odgovarajuću numeričku vrijednost. Kako ćemo odrediti tu vrijednost? Odredit ćemo je koristeći redoslijed slova u arapskoj abecedi (Kur'ansko pismo). Zašto baš to pismo, a ne neko drugo? Zato jer je to uzvišeno ime objavljeno u toj Časnoj Knjizi, a ta Kniiga je napisana na toj abecedi.Evo kako izgleda ta abeceda:

Slova iz arapske abecede

Redni broj slova u abecedi

Slova iz arapske abecede

Redni broj slova u abecedi

Elif

1

Dad

15

Ba

2

Ta

16

Ta

3

Za

17

Sa

4

Ajn

18

Džim

5

Gajn

19

Ha

6

Fa

20

Ha

7

Kaf

21

Dal

8

Kaf

22

Zal

9

Lam

23

Ra

10

Mim

24

Za

11

Nun

25

Sin

12

Vav

26

Šin

13

Ha

27

Sad

14

Ja

28

Prvo slovo u toj abecedi je slovo Elif, pa je numerička vrijednost tog slova broj 1. Slovo Lam je dvadeset i treće slovo po redu u toj abecedi. Numerička vrijednost tog slova je 23, a slova Ha je 27. Sad ćemo to uzvišeno ime izraziti brojem:

Allah >> Elif, Lam, Lam, Ha >> 1, 23, 23, 27;

Taj matematički izraz božijeg imena možemo prikazati i na slijedeći način:

Elif

Lam

Lam

Ha

I

I

I

I

1

23

23

27

Sada ćemo izračunati zbir numeričkih vrijednosti svih slova iz božijeg imena:

(1+23+23+27) = 74;

Broj 74 je jedan od aritmetičkih izraza za uzvišeno ime Allah,dž.

Sada nas zanima slijedeće: Da li su prethodno navedene numeričke vrijednosti slova iz božijeg imena povezane sa šiframa 19 i 7? Naime, logično je očekivati da jesu. Logično je to očekivati jer uzvišeni Bog sva Svoja božanska djela kreira baš na taj način. Kreira ih koristeći te šifre. Tako ih kreira jer te šifre omogućuju najsavršenije stvaranje i najsavršeniju kreaciju.

Na prvi pogled te šifre se ne vide. Ništa ne upućuje na mogućnost da navedene numeričke vrijednosti imaju bilo kakve veze sa tim šiframa. To što nam na prvi pogled nije vidljivo postaće nam vidljivo čim izvršimo neke najjednostavnije matematičke operacije. To ćemo uraditi na slijedeći način:

Skupovi brojeva

Jedna od temeljnih zakonitosti koju susrećemo u Božijem stvaranju svijeta je stvaranje Božijih djela uz pomoć skupova brojeva. U svakom od tih djela susrećemo različite skupove brojeva. Brojevi u tim skupovima su tako međusobno povezani da nam kao svoj rezultat daju te šifre. Dakle, kao rezultat nam daju šifre 19 i 7. Kako ćemo pronaći te skupove brojeva? Pronaći ćemo ih na veoma jednostavan način. Treba samo da datu numeričku vrijednost posmatramo kao skup od «N» brojeva i da u tom skupu pronađemo razne podskupove brojeva. Poslije trebamo sabrati brojeve u tim skupovima i podskupovima brojeva pa ćemo odmah, bez ikakvih teškoća, otkriti da su ti skupovi i podskupovi brojeva kreirani u znaku šifri 19 i 7. Kako ćemo to konkretno uraditi objasnit ćemo na primjeru numeričkih vrijednosti slova iz Božijeg imena:

Allah >> Elif, Lam, Lam, Ha >> 1, 23, 23, 27;

Broj 1

Zbir brojeva u skupu brojeva u kojem ima samo broj jedan je 1. Dakle, S1=1;

Broj 23

Zbir brojeva u skupu brojeva od 1 pa do 23 je:

(1+2+3...+23) = 276;

Dakle, S23 = 276;

Broj 27

Zbir brojeva u skupu brojeva od 1 pa do 27 je:

(1+2+3...+27) = 378;

Dakle, S27 = 378;

(S1 + S23 + S23 + S27) = X;

(1 + 276 + 276 + 378) = 931;

X = 931;

X = Aritmetički izraz za uzvišeno ime Allah,dž.š.

Dakle, kada izračunamo skupove brojeva u numeričkim vrijednostima slova iz Božijeg imena kao rezultat dobit ćemo broj 931. Da li je taj broj povezan sa šiframa 19 i 7? To ćemo saznati kada izvršimo dekompoziciju tog broja:

931 = ( 7 x 19 x 7)

Kao što se vidi, uzvišeno ime Allah,dž.š. je kreirano u znaku šifri 19 i 7. Aritmetički izraz za to veličanstveno ime je, ustvari, sačinjen od većeg broja devetnaestki i sedmica.

Smisao ove teorijske koncepcije kreacije Božijeg imena u znaku šifri 19 i 7 možemo najbolje vidjeti onda kada broj 931 prikažemo u obliku slijedeće tabele:


931

I

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

U prethodnoj tabeli imamo sedam kolona i sedam redova. U tih sedam kolona i sedam redova ima sedam puta po sedam kvadratića ili kockica. A u svakoj od tih kockica nalazi se broj devetnaest. U navedenoj tabeli ima sedam puta po sedam devetnaestki, a zbir svih tih devetnaestki je broj 931. Kako se vidi, broj 931 je zaista sačinjen od šifri 19 i 7. Ova kombinacija kreacije u znaku tih šifri je najbolja moguća matematička kombinacija stvaranja Božijih djelai. Zbog toga za broj 931 možemo reći da je aritmetički izraz za najsavršenije stvaranje i najsavršeniju kreaciju svih Božijih djela u našem materijalnom Kosmosu. Upravo, to je jedan od razloga zbog kojeg je Uzvišeni Allah,dž.š. u Svom tajnom znanju odlučio da Njegovo vlastito ime bude Allah,dž.š. Također, to je jedan od razloga zbog kojeg je Uzvišeni Allah,dž.š. odlučio da i sva druga Njegova djela u Kosmosu budu stvorena na isti takav način. Dakle, da aritmetički izraz za ta djela bude taj isti broj, a to je broj 931. To je odlučio jer je Božije stvaranje najsavršenije i najuzvišenije. A aritmetički izraz za to vrhunsko stvaranje i vrhunsku kreaciju je baš taj broj, dakle broj 931.

Zašto Uzvišeni Allah,dž.š. Svoja djela stvara koristeći zakonitosti skupova brojeva? Te zakonitosti su iste temelj svakog vrhunskog stvaranja. Naime, samo skupovi brojeva omogućuju vrhunskom stvaraocu da u svom stvaranju obuhvati sve moguće kombinacije brojeva i da između tih kombinacija odabere onu koja mu omogućava najsavršenije stvaranje. Kada ne bi koristio skupove brojeva tada neki od brojeva koji se nalaze izvan skupa datih brojeva ne bi bili obuhvaćeni datom kreacijom, pa bi takvo stvaranje bilo manjkavo. Tada bi postojala dilema da li brojevi izvan odabranog skupa brojeva možda omogućuju još savršenije stvaranje i zašto umjesto tih brojeva odabrati neke druge? Te tajne najbolje pozna Svemogući i Sveznajući Stvaralac, Allah,dž.š. pa baš zbog toga u Svom božanskom stvaranju koristi i zakonitosti skupova brojeva.

Na ovaj način smo uspješno izvršili prethodno postavljeni zadatak. Postavili smo sebi pitanje zašto je naš Milosrdni Gospodar u Svom tajnom Božijem znanju odlučio da Njegovo vlastito ime bude Allah,dž.š? Uzeli smo papir i olovku pa smo izvršili matematičku analizu tog zadatka. Ustvari, dešifrovali smo neke od tih Božijih tajni. Rekonstruisali smo dio Božijeg projekta koji se odnosi na odabir vlastitog Božijeg imena. Dešifrovali smo neke od tajni iz Božijeg određenja koje se odnosi na odabir tog veličanstvenog i uzvišenog imena. Sada kada smo otkrili te tajne bit će nam sasvim jasno da zaista postoji Božiji projekat za odabir tog uzvišenog imena. Bit će nam jasno kako konkretno izgleda taj projekat, i kako je Uzvišeni Bog u Svom tajnom Božijem znanju odlučio da Njegovo vlastito ime bude Allah,dž.š.. Dileme zaista nema i ne može je biti. Božija je odluka i odredba da Njegovo vlastito ime bude Allah,dž.š. Božija je odluka i odredba da to veličanstveno ime bude kreirano na najsavršeniji i najuzvišeniji način, u znaku šifri 19 i 7.

Digitaalna slika uzvišenog Božijeg imena

ALLAH

/

/

\

\

ELIF

LAM

LAM

HA

I

I

I

I

1

23

23

27

I

I

I

I

S1

S23

S23

S27

I

I

I

I

1

276

276

378

\

\

/

/

931

No comments: