Monday, March 3, 2014

Ko nam šalje Halejevu kometu da posjeti našu planetu Zemlju?


Dileme zaista nema i ne može je biti. Najpoznatiju planetu u istoriji čovječanstva neko šalje svakih sedamdesetak godina da posjeti našu planetu. Prilikom njenih dolazaka desili su se neki veoma važni događaji. Kao da postoji Kosmički plan da se dese ti događaji. Isti se dese baš onda kada nas posjeti ta kometa. Taj Kosmički plan je upravo sada otkriven. Ovih dana je „International Letters of Chemistry, Physics and Astronomy”  publikovao rad BiH autora Lutve Kurića pod naslovom “Decoded codes of  Comet Halley”. U tom radu dati su egzaktni naučni dokazi da se Halejeva kometa mora kretati tačno onom putanjom kojom se kreće. Mora da posjeti razna nebeska tijela. Mora da posjeti i Zemlju. To je njen kosmički zadatak. Dakle, postoji konkretan nebeski red vožnje te komete. Ko je kreirao taj “red vožnje”? Ko je naredio toj kometi da u tačno određeno vrijeme posjeti našu planetu? Zašto je to uradio? Odgovoren na neka od tih pitanja možemo naći u navedenom radu.

Saturday, March 1, 2014

Nenaučna tumačenja religije

                                                            Bismilahi Rrahmani Rrahim,

Čovječanstvo je u svojoj istoriji pravilo razne greške. Najveća od tih greški je, bez sumnje, zabluda o religiji. Vodimo polemike o tome da li postoji ili ne postoji Bog, imamo li ili nemamo dokaze da postoji Bog, koja religija je prava religija, itd.? Sveštena lica i drugi tumači religije, daju nam apstraktne teološke dokaze koji nemaju nikakvo znanstveno utemeljenje. Imam utisak da ni jedan od tumača religije ne zna šta je to religija. Danas, u trećem mileniju, religiju nam tumače istim jezikom kojim su je tumačili u dalekoj prošlosti. Kada neko pokuša da religiju tumači jezikom trećeg milenija odmah ga proglase nevjernikom i odbace savremena naučna tumačenja fenomena iz religije. Na primjer, kada sam pokušao da o religiji govorim jezikom današnjeg vremena sveštena lica su kategorično odbacila ta moja tumačenje religije tvrdeći da ta tumačenja nisu u tradiciji ashaba i taabina koji su živjeli prije hiljadu i petstotina godina kada nauka nije ni postojala. Kategorično su odbacili savremena znanstvena tumačenja religije. Božiji dokazi su svugdje oko nas, a i u nama samima. Te dokaze ne vidimo. Ne vidimo ih jer naše oči mogu vidjeti samo empiriju. Mogu vidjeti samo datu objektivnu stvarnost. Međutim, ne mogu vidjeti bit i suštinu te stvarnosti. Na žalost, tumači religije, u pravilu, ne znaju šta je to objektivna, a šta je misaona stvarnost. Ne znaju kakav teret će ponijeti na svojim plečima kada na ahiretu budu odgovarali za svoja nenaučna i pogrešna tumačenja religije.

Zašto pravimo greške u tumačenju religije?

Pravimo ih iz dva razloga. Prvi razlog je nepoznavanje specijalnog principa relativnosti u relaciji stvoritelj - stvoreni. U relaciji: Bog-čovjek, Bog egzistira u svijetu Stvoritelja, a čovjek u svijetu stvorenog. To su dva egistencijalno različita svijeta. Oba ta svijeta egzistiraju prema svojim vlastitim zakonima egzistencije i postojanja. Te egzistencijalno različite svjetove međusobno razdvajaju zakonitosti distance. Te zakonitosti ću objasniti na jednom primjeru iz našeg svakodnevnog života. Čovjek proizvodi olovke. U tom primjeru čovjek egzistira u svijetu kreatora, ili uslovno rećeno, u svijetu stvoritelja, dok olovka egzistira u svijetu stvorenog. To su dva egzistencijalno različita svijeta koja imaju svoje vlastite zakonitosti egzistencije i postojanja. Uporedimo relaciju: Bog-čovjek sa relacijom: čovjek - olovka. Čovjek tvrdi da ne postoji Bog. Ne postoji, jer ga ne vidi, jer sa njime ne može komunicirati i nema dokaze da zaista postoji Bog. Identičan primjer imamo i u relaciji: Čovjek-olovka. Kada bi olovke mogle da na neki način međusobno komuniciraju zaključile bi da nemaju svog tvorca. Nemaju ga jer ga ne vide, jer sa njime ne mogu komunicirati, te nemaju dokaze da zaista postoji čovjek.

Bog je čovjeku dao razum, pa mu je omogućio da vidi i jedan dio svijeta kojeg skrivaju zakonitosti distance. Omogućio nam je da svojim vlastitim očima vidimo i neke od Božijih skrivenih tajni. Te tajne možemo vidjeti uz pomoć reverzibilne metode, tj. metode obrnutog inžinjeringa. Možemo u svakom Božijem djelu otkriti bezbroj dokaza da je ta djela zaista stvorio Svemogući i Sveznajući Stvaralac. Te dokaze možemo čak i snimiti današnjim modernim tehnologijama. Možemo ih snimiti i cijelom svijetu pokazati  da je svijet zaista stvoren i da ga je stvorio Razumni Tvorac. Na žalost, to ne radimo. Ne radimo, jer takva istraživanja, kako mi ponekad kažu, nisu u tradiciji ashaba i taabina, neka je Uzvišeni Allah, dž.š. zadovoljan sa njima.


Mislim da će tumači religija na Sudnjem danu biti pitani zašto nam nisu rekli istinu o religiji i istinu o Bogu. Bit će pitani zašto nisu dozvolili istraživačima  iz trećeg milenija da daju egzaktno naučno tumačenje religije. Zašto se nisu potrudili da spoznaju nauku iz ovog našeg današnjeg vremena? Zašto u trećem milenijumu religiju tumače jezikom iz prastarnih vremena kada nauka nije ni postojala?