Sunday, September 27, 2009

STATISTIKA U BROJU AJETA U KUR'ANUBismillahi Rrahmani Rrahim,


Statistika kao nauka se može veoma uspješno koristiti za izučavanje mnogih tajni u tekstu Kur'ana. Ovom prilikom analiziraću standardnu devijaciju u broju ajeta u svim surama u Kur'anu. U ranije objavljenim tekstovima na ovom blogu naveo sam da kao mjerilo reprezentativnosti, odnosno disperzije, mogu poslužiti odstupanja vrijednosti numeričkih obilježja od njihove aritmetičke sredine. Na tim odstupanjima se i zasniva mjera disperzije, koja se zove s t a n d a r d n a d e v i j a c i j a. Zbog toga ću sada izračunati standardnu devijaciju broja ajeta u svim surama u tekstu Kur'ana.

Poznato nam je da u toj utvišenoj Knjizi ima ukupno 6236 ajeta. Ti ajeti su raspoređeni u stotinu i četrnaest sura.

Sada ću, koristeći ta dva podatka, izračunati aritmetičku sredinu:

M = (6236:114) = 54,701754385965;

Standardne devijacije (-)

Broj ajeta u surama

Standardna

devijacija

Broj sura

SVEGA

(2x3)

1

2

3

4

3

-51,701754385965

3

-155,105263157895

4

-50,701754385965

2

-101,40350877193

5

-49,701754385965

4

-198,80701754386

6

-48,701754385965

2

-97,40350877193

7

-47,701754385965

2

-95,40350877193

8

-46,701754385965

5

-233,508771929825

9

-45,701754385965

1

-45,701754385965

11

-43,701754385965

5

-218,508771929825

12

-42,701754385965

2

-85,40350877193

13

-41,701754385965

1

-41,701754385965

14

-40,701754385965

1

-40,701754385965

15

-39,701754385965

1

-39,701754385965

17

-37,701754385965

1

-37,701754385965

18

-36,701754385965

2

-73,40350877193

19

-35,701754385965

3

-107,105263157895

20

-34,701754385965

2

-69,40350877193

21

-33,701754385965

1

-33,701754385965

22

-32,701754385965

2

-65,40350877193

24

-30,701754385965

1

-30,701754385965

25

-29,701754385965

1

-29,701754385965

26

-28,701754385965

1

-28,701754385965

28

-26,701754385965

2

-53,40350877193

29

-25,701754385965

3

-77,105263157895

30

-24,701754385965

3

-74,105263157895

31

-23,701754385965

1

-23,701754385965

34

-20,701754385965

1

-20,701754385965

35

-19,701754385965

1

-19,701754385965

36

-18,701754385965

1

-18,701754385965

37

-17,701754385965

1

-17,701754385965

38

-16,701754385965

1

-16,701754385965

40

-14,701754385965

2

-29,40350877193

42

-12,701754385965

1

-12,701754385965

43

-11,701754385965

1

-11,701754385965

44

-10,701754385965

1

-10,701754385965

45

-9,701754385965

2

-19,40350877193

46

-8,701754385965

1

-8,701754385965

49

-5,701754385965

1

-5,701754385965

50

-4,701754385965

1

-4,701754385965

52

-2,701754385965

3

-8,105263157895

53

-1,701754385965

1

-1,701754385965

54

-0,701754385965

2

-1,40350877193

1115


73

-2265,22807

Standardnu devijaciju sam izračunao ovako:

Aritmetička sredina broja ajeta u svim surama je 54,701754385965.

Prva sura ima sedam ajeta. Kada od tog broja, dakle od broja 7, oduzmem aritmetičku sredinu, kao rezultat ću dobiti standardnu devijacuju tog broja:

(7 – 54,701754385965 = (-)47,701754385965;

Sada ću ovu devijaciju pomnožiti sa brojem sura koje imaju po sedam ajeta. Imaju dvije takve sure.:

((-)47,701754385965 x 2) = -95,40350877193;

Na sličan način ću izračunati standardne devijacije i za sve ostale sure u Kur'anu.

Standardne devijacije (+)

Broj ajeta u surama

Standardna

devijacija

Broj sura

SVEGA

(2x3)

1

2

3

4

55

0,298245614035

1

0,298245614035

56

1,298245614035

1

1,298245614035

59

4,298245614035

1

4,298245614035

60

5,298245614035

2

10,59649122807

62

7,298245614035

1

7,298245614035

64

9,298245614035

1

9,298245614035

69

14,298245614035

1

14,298245614035

73

18,298245614035

1

18,298245614035

75

20,298245614035

2

40,59649122807

77

22,298245614035

1

22,298245614035

78

23,298245614035

2

46,59649122807

83

28,298245614035

1

28,298245614035

85

30,298245614035

1

30,298245614035

88

33,298245614035

2

66,59649122807

89

34,298245614035

1

34,298245614035

93

38,298245614035

1

38,298245614035

96

41,298245614035

1

41,298245614035

98

43,298245614035

1

43,298245614035

99

44,298245614035

1

44,298245614035

109

54,298245614035

1

54,298245614035

110

55,298245614035

1

55,298245614035

111

56,298245614035

2

112,59649122807

112

57,298245614035

1

57,298245614035

118

63,298245614035

1

63,298245614035

120

65,298245614035

1

65,298245614035

123

68,298245614035

1

68,298245614035

128

73,298245614035

1

73,298245614035

129

74,298245614035

1

74,298245614035

135

80,298245614035

1

80,298245614035

165

110,298245614035

1

110,298245614035

176

121,298245614035

1

121,298245614035

182

127,298245614035

1

127,298245614035

200

145,298245614035

1

145,298245614035

206

151,298245614035

1

151,298245614035

227

172,298245614035

1

172,298245614035

286

231,298245614035

1

231,298245614035

4096


41

2265,22807

226522807 = (19 x 7) x Y

Kako vidimo, obe standardne devijacije, i pozitivna, a i negativna, imaju jedan te isti zbir, pa je na taj način, između tih devijacija, uspostavljena matematička ravnoteža.

Aritmetički izraz za te devijacije je broj 2265,22807; Taj broj je u korelaciji sa kodovima devetnaest i sedam.

226522807 = [(19 x 7) x Y]

Sada se postavlja ključno pitanje zašto navedene standardne devijacije iznose baš toliko, zašto negativnih devijacija ima 41, a pozitivnih 36, zašto sedamdeset i tri sure imaju negativnu standardnu devijaciju, a njh četrdeset i jedna pozitivnu, zašto ukupan zbir negativnih i pozitivnih devijacija iznosi 2265,22807– itd? Ustvari, interesuje me kako konkretno izgleda Božiji matematički projekat za kreaciju prethodno navedenih standardnih devijacija? Neke od tih tajni možemo spoznati ako koristimo zakonitosti determinanti. To možemo uraditi ovako:

Standardne devijacije (-)

Broj ajeta u surama

Broj sura

SVEGA

(1x2)

1

2

3

3

3

9

4

2

8

5

4

20

6

2

12

7

2

14

8

5

40

9

1

9

11

5

55

12

2

24

13

1

13

14

1

14

15

1

15

17

1

17

18

2

36

19

3

57

20

2

40

21

1

21

22

2

44

24

1

24

25

1

25

26

1

26

28

2

56

29

3

87

30

3

90

31

1

31

34

1

34

35

1

35

36

1

36

37

1

37

38

1

38

40

2

80

42

1

42

43

1

43

44

1

44

45

2

90

46

1

46

49

1

49

50

1

50

52

3

156

53

1

53

54

2

108

Svega

73

1728

Standardne devijacije (+)

Broj ajeta u surama

Broj sura

SVEGA

(1x2)

1

2

3

55

1

55

56

1

56

59

1

59

60

2

120

62

1

62

64

1

64

69

1

69

73

1

73

75

2

150

77

1

77

78

2

156

83

1

83

85

1

85

88

2

176

89

1

89

93

1

93

96

1

96

98

1

98

99

1

99

109

1

109

110

1

110

111

2

222

112

1

112

118

1

118

120

1

120

123

1

123

128

1

128

129

1

129

135

1

135

165

1

165

176

1

176

182

1

182

200

1

200

206

1

206

227

1

227

286

1

286

Svega

41

4508

Predhodno izračunate veličine: 73, 1728, 41 i 4508 koristit ću za izračunavanje determinante:

DET 2 x 2 = (73, 1728, 41, 4508) = 258 236;

Sada ću ovu determinantu podijeliti sa ukupnim brojem sura u Kur'anu::

258 236 : 114 = 2265,22807;

Kako vidimo, zaista postoji konkretan Allahov matematički projekat redoslijeda sura i broja ajeta u u Kur'anu.