Tuesday, September 8, 2009

LEJLETUL KADRBismillahi Rrahmani Rrahim,


Ovog mubarek mjeseca Ramazana čitaoci će, po prvi put, vidjeti neka od čudesnih Božijih znamenja u suri EL-KADR. Vidjet ćemo matematičku mudžizu koja je do sada bila skrivena u tekstu te sure. Njeno svjetlo će nam, ako Bog da, pomoći da konačno progledamo, i da shvatimo da je Allah istina, i da je Kur'an istina.

Ova sura je devedeset i sedma po redu u Kur'anu. Njen tekst glasi ovako:


U ime Boga, Sveopćeg Dobročinitelja, Milostivog

1।Mi smo ga (Ukur'an) objavili u noći Kadr.
2.A ko će ti reći, što je noć Kadr?

3.Noć Kadr je bolja od hiljadu mjeseci.

4.Spuštaju se u njoj meleki iDžebrail s Božijom dozvolom

radi svake stvari (koju Bog odredi),

5.Spas je ona (sve) do rođenja zore.


Ta sura ima 118 konsonanata, odnosno slova। To su:

Ajet 1

elif, nun, elif, elif, nun, za, lam, nun, elif, ha, fa,

ja, lam, ja, lam, ta, ha, elif, lam, kaf, dal, ra

Ajet 2

vav, mim, elif, elif, dal, ra, ja, kaf, mim, elif, lam,

ja, lam, ta, ha, elif, lam, kaf, dal, ra

Ajet 3

lam, ja, lam, ta, ha, elif, lam, kaf, dal, ra, ha,

ja, ra, mim, nun, elif, lam, fa, šin, ha, ra

Ajet 4

ta, nun, za, lam, elif, lam, mim, lam, elif, kaf, ta,

ha, vav, elif, lam, ra, vav, ha, fa, ja, ha, elif,

ba, elif, zal, nun, ra, ba, ha, mim, mim, nun,

kaf, lam, elif, mim, ra

Ajet 5

sin, lam, elif, mim, ha, ja, ha, ta, ja,

mim, ta, lam, ajn, elif, lam, fa, đim, ra

U ovoj suri ima 118 konsonanata, odnosno slova.

Sada ću slovima iz ove sure odrediti numeričku vrijednost prema redoslijedu tih slova u arapskom alfabetu (Kur'ansko pismo).

Prvi ajet

1

25

1

1

25

11

23

25

1

27

20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


28

23

28

23

3

27

1

23

21

8

10

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Drugi ajet

26

24

1

1

8

10

28

22

24

1

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32


23

28

23

3

27

1

23

21

8

10

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

Treći ajet

23

28

23

3

27

1

23

21

8

10

7

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53


28

10

24

25

1

23

20

13

27

10

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

Četvrti ajet

3

25

11

23

1

23

24

23

1

64

65

66

67

68

69

70

71

72


22

3

27

26

1

23

10

26

6

73

74

75

76

77

78

79

80

81


20

28

27

1

2

1

9

25

10

82

83

84

85

86

87

88

89

90


2

27

24

24

25

22

23

1

24

10

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

Peti ajet

12

23

1

24

27

28

6

3

28

101

102

103

104

105

106

107

108

10924

16

23

18

1

23

20

5

10

110

111

112

113

114

115

116

117

118

Harfovi, odnosno slova, u navedenim ajetima su poredani odgovarajućim redoslijedom. Prvo slovo po redu je elif, drugo je nun, treće elif, itd. Zašto su ta slova poredana baš tim redoslijedom, a ne nekim drugim? Odgovor na to pitanje potražit ću uz pomoć matematike. To ću uraditi ovako:

Navedenu suru je kreirao Svemogući i Sveznajući Stvaralac, Allah, dž.š. Poznato nam je da je Božije stvaranje najsavršenije i najuzvišenije. Logično je zaključiti da je Uzvišeni Bog i tu suru, također, kreirao na najsavršeniji način. Kako izgleda najsavršenije stvaranje te sure? Za jedno takvo vrhunsko stvaranje i vrhunsku kreaciju, neophodno je kreirati poseban matematički projekat u kojem postoje konkretne formule koje će nam, kao svoj matematički rezultat, dati tekst ove sure. Zbog toga postavljam hipotezu da je Uzvišeni Allah, dž.š,. prije objave Kur'ana, kreirao i posebne programske, kibernetske i informacione sisteme čiji matematički rezultat je tekst te sure. Koji su to sistemi? Odgovor na to pitanje ćemo naći tako što ćemo u toj suri, umjesto slova, staviti numeričke vrijednosti tih slova. Poslije ćemo pažljivom matematičkom analizom otkriti matematička pravila i zakonitosti za raspored svakog slova u tekst navedene sure.

Želim skrenuti pažnju čitaocima ovog teksta da se ovdje ne radi o nekim komplikovanim matematičkim sistemima koje mi ne možemo razumjeti. Ova se matematika, uglavnom, temelji na četiri osnovne računske opreacije, a to su: sabiranje, oduzimanje, množenje i dijeljenje. Tu matematiku svi mi znamo, pa će svaki čitalac ovog teksta, ako se samo malo potrudi, razumjeti tu matematiku.

Redoslijed slova

Matematička povezanost svih slova iz ove sure uspostavlja se matematičkom korelacijom između slova redoslijedom od prvog ka drugom, od drugog ka trećem slovu, i tako dalje sve do poslednjeg slova. To izgleda ovako: Prva numerička vrijednost mi je prva veličina u tom skupu brfojeva, odnosno numeričkih vrijednosti slova iz ovog ajeta. To je, u ovom primjeru, broj: 1. Sada ću taj brojs abrati sa prvim slijedećim brojem, a to je broj 25, pa ćum kao rezultat, dobiti broj 26.

To ću izraziti ovako: 1, 26,...

Treća numerička vrijednost mi je broj 1, pa ću sabrati broj 26 i 1. Rezultat je broj 27.

Dobijene rezultate ću prikazati ovako:

1, 26, 27...,

Četvrta numerička vrijednost je broj 1, pa ću sabrati brojeve 27 i 1;

(27 + 1) = 28;

Dobijeni rezultat je;

1,26,27,28,...

Istu ovu matematiku susrećemo i u Paskalovom trogulu, pa će oni čitaoci, koji poznaju tu matematiku, moći lakše razumjeti rezultate matematičke analize o kojima govorim u ovom tekstu.

Sada ću navesti rezultate matematičke korelacije svih slova u ovoj suri:

1, 26, 27, 28, 53, 64, 87, 112, 113, 140, 160, 188, 211, 239, 262, 265, 292, 293, 316, 337, 345, 355, 381, 405, 406, 407, 415, 425, 453, 475, 499, 500, 523, 551, 574, 577, 604, 605, 628, 649, 657, 667, 690, 718, 741, 744, 771, 772, 795, 816, 824, 834, 841, 869, 879, 903, 928, 929, 952, 972, 985, 1012, 1022, 1025, 1050, 1061, 1084, 1085, 1108, 1132, 1155, 1156, 1178, 1181, 1208, 1234, 1235, 1258, 1268,, 1294, 1300, 1320, 1348, 1375, 1376, 1378, 1379, 1388, 1413, 1423, 1425, 1452, 1476, 1500, 1525, 1547, 1570, 1571, 1595, 1605, 1617, 1640, 1641, 1665, 1692, ¸1720, 1726, 1729, 1757, 1781, 1797, 1820, 1838, 1839, 1862, 1882, 1887, i 1897.

Obrnuti redoslijed slova

U predhodnom primjeru govorio sam o redoslijedu slova od prvog ka drugom, od drugog ka trećem, od trećeg ka četvrtom, itd. Taj redoslijed možemo posmatrati i na drugačiji način. Na primjer, od poslednjeg slova ka pretposlednjem, i tako redom, sve do prvog slova. Zašto to trebamo uraditi? To trebamo uraditi, jer je i taj obrnuti redoslijed dio ovog vrhunski kompleksnog Božijeg programskog sistema. Naime, oba ta redoslijeda su na razne načine u korelaciji jedan s drugim. Poslije ćemo vidjeti da Uzvišeni Allah, dž.š. između istih uspostavlja matematičku ravnotežu i vrhunski matematički sklad koji obuhvata sve dijelove teksta ove sure.

Sada ću, koristeći prethodno navedene matematičke zakonitosti, sabrati sve numeričke vrijednosti slova iz navedene sure počevši od poslednjeg, pa do prvog slova. Kada to uradim dobit ću slijedeće rezultate:

10, 15, 35, 58, 59, 77, 100, 116, 140, 168, 171, 177, 205, 232, 256, 257, 280, 292, 302, 326, 327, 350, 372, 397, 421, 445, 472, 474, 484, 509, 518, 521, 522, 549, 577, 597, 603, 629, 639, 662, 663, 689, 716, 719, 741, 742, 765, 789, 812, 813, 836, 847, 872, 875, 885, 912, 925, 945, 968, 969, 994, 1018, 1028, 1056, 1063, 1073, 1081, 1102, 1125, 1126, 1153, 1156, 1179, 1207, 1230, 1240, 1248, 1269, 1292, 1293, 1320, 1323, 1346, 1374, 1397, 1398, 1422, 1444, 1472, 1482, 1490, 1491, 1492, 1516, 1542, 1552, 1560, 1581, 1604, 1605, 1632, 1635, 1658, 1686, 1709, 1737, 1757, 1784, 1785, 1810, 1833, 1844, 1869, 1870, 1871, 1896, 1897.

U prethodno navedenim brojevima se, na prvi pogled, ne vidi bilo kakva matematička pravilnos, ili sklad. Međutim, ako samo malo pažljivije analiziramo te brojeve, otkrit ćemo da sve te rezultate međusobno povezuju vrhunski savršene matematičke relacije. Evo nekih primjera:

Korelacija 140

1

25

1

1

25

11

23

25

1

27

140

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

55

(1+24+1+1+25+11+23+25+1+27) = 140;

(1+2+3..., + 10) = 55;

24

16

23

18

1

23

20

5

10

140

110

111

112

113

114

115

116

117

118

1026

Dakle, kada saberemo numeričke vrijednosti slova iz ove sure, od prvog pa do desetog, i od stotinu desetog pa do stotinu osamnaestog dobit ćemo jedan te isti rezultat, a to je broj 140;

Sada ću u prethodno navedenim skupovima numeričkih vrijednosti izračunati analogne kodove:

10

52

10

10

52

11

32

52

10

72

311

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

55

I

42

61

32

81

10

32

2

50

1

311

110

111

112

113

114

115

116

117

118

1026

Kako vidimo, oba skupa numeričkih vrijednosti slova iz ove sure imaju jedan te isti zbir analognih kodova, a to je broj 311.

Kada redne brojeve iz porethodno navedenog primjera stavimo u korelaciju jedan s drugim kao rezultat dobit ćemo broj 311:

[1025 – (55+55+55..., + 55)] = 311;

Korelacija 292

Redni brojevi slova

Zbir rednih brojeva

Zbir numeričkih vrijednosti

Od 1 do 17

153

292

Od 101 do 118

1971

292

Korelacija 577

Redni brojevi slova

Zbir rednih brojeva

Zbir numeričkih vrijednosti

Od 1 do 36

666

577

Od 83 do 118

3618

577

Korelacija 741

Redni brojevi slova

Zbir rednih brojeva

Zbir numeričkih vrijednosti

Od 1 do 45

1035

741

Od 73 do 118

4393

741

Korelacija 1156

Redni brojevi slova

Zbir rednih brojeva

Zbir numeričkih vrijednosti

Od 1 do 72

2628

1156

Od 46 do 118

5986

1156

Korelacija 1320

Redni brojevi slova

Zbir rednih brojeva

Zbir numeričkih vrijednosti

Od 1 do 82

3403

1320

Od 37 do 118

6355

1320

Korelacija 1605

Redni brojevi slova

Zbir rednih brojeva

Zbir numeričkih vrijednosti

Od 1 do 100

5050

1605

Od 18 do 118

6868

1605

Korelacija 1757

Redni brojevi slova

Zbir rednih brojeva

Zbir numeričkih vrijednosti

Od 1 do 109

5995

1757

Od 11 do 118

6966

1757

Korelacija s lijeva ka desno

(140+292+577+741+1156+1320+1605+1757) = 7588;

7588 = (1897 + 1897 + 1897 + 1897);

Korelacija s desna ka lijevo

(140+292+577+741+1156+1320+1605+1757) = 7588;

7588 = (1897 + 1897 + 1897 + 1897);

Eto, dragi čitaoci ovog teksta, tako izgleda ova matematička mudžiza o kojoj govorim u ovom dijelu teksta sure Lejletul Kadr. Rezultat 7588 ima sva obilježja mudžize. Uzvišeni Allah, dž.š. je rasporedio slova iz te sure u osam korespondijarućih skupova čije numeričke vrijednosti nam, kao svoj matematički rezultat, daju zbir numeričkih vrijednosti svih slova iz te sure. Pri tome, uzvišeni Bog, uspostavlja matematičku ravnotežu između tih slova. Tu ravnotežu uspostavlja između slova koja posmatramo redoslijedom od prvog ka drugom, trećem, četvrtom, itd. sa slovima koja posmatramo obrnutim redoslijedom, tj. redoslijedom od stotinu osamnaestog slova, ka stotinu sedamnaestom, stotinu i šesnaestom, pa sve do prvog slova. Moram priznati da nisam u mogućnosti vjerno predočiti sve aspekte te mudžize. To nije u ljudskoj moći. U našoj moći je samo da se divimo ovom veličanstvenom i uzvišenom čudu od Božijih Znakova.

Još jedna mudžiza

U prethodno navedenoj Božijoj matematičkoj mu'udžizi skrivena je još jedna mudžiza. Radi se o mu'udžizi rednih brojeva.

U prethodnim tabelama imamo slijedeće skupove rednih brojeva slova iz sure Kadr:

55, 1026, 153, 1971, 666, 3618, 1035, 4393,

2628, 5986, 3403, 6355, 5050, 6868, 5995, 6966

Zbir tih brojeva je 56168;

5618 = (7021 + 7021 + 7021 + 7021 +

+ 7021 + 7021 + 7021 + 7021);

Dakle, kao rezultat navedenih matematičkih relacija dobili smo broj 7021, a to je zbir rednih brojeva svih slova iz ove sure. Ti redni brojevi se na isti način međusobno povezuju kao i numeričke vrijednosti slova koja su raspoređena na tim rednim brojevima. Princip povezivanja je isti, a i rezultat je, matematički gledano jednak input elementima datog fenomena.

Matematička ravnoteža skupova

rednih brojeva

Redni brojevi iz prethodno navedenih tabela su, također, u međusobnoj korelaciji. Evo nekih primjera:

Zbir rednih brojeva

Zbir rednih brojeva

Od 1 do 10

55

Od 110 do 118

1026

Od 101 do 118

1971

Od 1 do 17

153

Od 1 do 36

666

Od 83 do 118

3618

Od 73 do 118

4393

Od 1 do 45

1035

Od 1 do 72

2628

Od 46 do 118

5986

Od 37 do 118

6355

Od 1 do 82

3403

Od 1 do 100

5050

Od 18 do 118

6868

Od 11 do 118

6966

Od 1 do 109

599528084

28084

Kako vidimo, Uzvišeni Allah, dž.š. je uspostavio i matematičku ravnotežu između skupova rednih brojeva slova iz ove sure.

Uporedba

Rezultat korelacije numeričkih vrijednosti slova iz ove sure je broj: 7588, a rezultat korelacije rednih brojeva tih slova je 28084. Ta dva rezultata međusobno povezuju kodovi devetnaest i sedam:

[28084 – (7588+7588+7588)] = 5320;

5320 = [(19 x 7) x Y]


No comments: