Friday, September 25, 2009

BROJ AJETA U SURAMA (1)


Bismillahi Rrahmani Rrahim,

Uzvišeni Kur'an ima 114 sura. Prva je Al-Fatiha, druga je El-Bekare, treća Ali Imran, itd. Prva sura ima 7 ajeta, druga 286, treća 200, itd. Sada ću analizirati matematičku korelaciju između broja ajeta u svim surama u Kur'anu. Ta korelacija se uspostavlja redoslijedom od prve sure ka drugoj, od druge ka trećoj, i tako dalje, sve do poslednje sure. To izgleda ovako: Broj ajeta u Al-Fatihi mi je prva veličina u tom skupu brojeva.. To je, u ovom primjeru, broj: 7. Sada ću sabrati taj broj sa prvim slijedećim brojem, a to je broj ajeta u suri El-Bekare koja ima 286 ajeta, pa ću, kao rezultat dobiti broj 293.

To ću izraziti ovako: 1, 293,...

Treća sura ima 200 ajeta, pa ću sabrati broj 293 i 200. Rezultat je broj 493.

Dobijene rezultate ću prikazati ovako:

1, 293, 493...,

Četvrta sura ima 176 ajeta, pa ću sabrati brojeve 493 i 176;

(493 + 176) = 669;

Dobijeni rezultat je;

1, 293, 493, 669...,

Sada ću navesti rezultate matematičke korelacije broja ajeta u svim surama:

Redoslijed iz Kur'ana

7

293

493

669

789

954

1160

1235

1364

1473

1596

1707

1750

1802

1901

2029

2140

2250

2348

2483

2595

2673

2791

2855

2932

3159

3252

3340

3409

3469

3503

3533

3606

3660

3705

3788

3970

4058

4133

4218

4272

4325

4414

4473

4510

4545

4583

4612

4630

4675

4735

4784

4846

4901

4979

5075

5104

5126

5150

5163

5177

5188

5199

5217

5229

5241

5271

5323

5375

5419

5447

5475

5495

5551

5591

5622

5672

5712

5758

5800

5829

5848

5884

5909

5931

5948

5967

5993

6023

6043

6058

6079

6090

6098

6106

6125

6130

6138

6146

6157

6168

6176

6179

6188

6193

6197

6204

6207

6213

6216

6221

6225

6230

6236

Obrnuti redoslijed ajeta

U predhodnom primjeru govorio sam o redoslijedu broja ajeta po surama od prve ka drugoj, od druge ka trećoj, od treće ka četvrtoj, itd. Taj redoslijed možemo posmatrati i obrnutim redoslijedom. Na primjer, od poslednje sure ka pretposlednjoj, i tako redom, sve do prve. Zašto to trebamo uraditi? To trebamo uraditi, jer je i taj obrnuti redoslijed dio ovog vrhunski kompleksnog Božijeg programskog sistema. Naime, oba ta redoslijeda su na razne načine u korelaciji jedan s drugim. Poslije ćemo vidjeti da Uzvišeni Allah, dž.š. između istih uspostavlja matematičku ravnotežu i vrhunski matematički sklad koji obuhvata ajete iz svih sura u Kur'anu.

Taj obrnuti redoslijed izgleda ovako:

6236

6229

5943

5743

5567

5447

5282

5076

5001

4872

4763

4640

4529

4486

4434

4335

4207

4096

3986

3888

3753

3641

3563

3445

3381

3304

3077

2984

2896

2827

2767

2733

2703

2630

2576

2531

2448

2266

2178

2103

2018

1964

1911

1822

1763

1726

1691

1653

1624

1606

1561

1501

1452

1390

1335

1257

1161

1132

1110

1086

1073

1059

1048

1037

1019

1007

995

965

913

861

817

789

761

741

685

645

614

564

524

478

436

407

388

352

327

305

288

269

243

213

193

178

157

146

138

130

111

106

98

90

79

68

60

57

48

43

39

32

29

23

20

15

11

6

Prethodno navedene brojeve sam izračunao na jednostavan način, sabiranjem jednog broja sa drugim, i to: prvi broj sa drugim, zatim prvi broj sa drugim i trećim, prvi broj sa drugim, trećim četvrtim, itd.

U dobijenim rezultatima se, na prvi pogled, ne vidi bilo kakva matematička pravilnost, ili sklad. Međutim, ako samo malo pažljivije analiziramo te brojeve, otkrit ćemo da sve te rezultate međusobno povezuju vrhunski savršene matematičke relacije. Evo nekih primjera:

Korelacija 789

Ovu korelaciju čini zbir broja ajeta od prve sure do pete, i od sedamdeset i druge do stotinu četrnaeste. Te sure sam označio zelenom bojom.

(7 + 286 + 200 + 176 + 120) = 789;

(6+5+4+5+3..., + 28) = 789;

Dakle, kada saberemo broj ajeta iz prve sure sa brojem ajeta u drugoj, trećoj, četvrtoj i petoj, i od 114 sure pa do sedamdeset i druge, dobit ćemo jedan te isti rezultat, a to je broj 789.

Na ovaj način Uzvišeni Allah, dž.š. uspostavlja matematičku ravnotežu između broja ajeta u surama od prve pa do poslednje, i od poslednje, pa do prve.

Korelacija 5447

Ovu korelaciju čini zbir broja ajeta od prve sure do sedamdeset i prve, i od sotinu četrnaeste do šeste.

(7 + 286 + 200 + 176 + 120..., + 28) = 5447;

(6+5+4+5+3..., + 165) = 5447;

Dakle, kada saberemo broj ajeta iz prve sure sa brojem ajeta u drugoj, trećoj, četvrtoj i petoj, pa sve do sedamdeset i prve, i od 114 sure pa do šeste, dobit ćemo jedan te isti rezultat, a to je बरोज

5447;.

I to je još jedan od načina na koji Uzvišeni Allah, dž.š. uspostavlja matematičku ravnotežu između broja ajeta u surama od prve pa do poslednje, i od poslednje, pa do prve.


Prethodno navedene relacije momemo prikazati i ovako:

Korelacija 789

Zbir ajeta u surama

Zbir rednih brojeva

Zbir numeričkih vrijednosti

Od 1 do 5

15

789

Od 114 do 72

3999

789

Korelacija 5447

Zbir ajeta u surama

Zbir rednih brojeva

Zbir numeričkih vrijednosti

Od 1 do 71

2556

5447

Od 114 do 6

6540

5447

Kako se vidi, u tekstu Kur'ana uspostavljena je matematička ravnoteža između broja ajeta u surama koje su poredane redoslijedom od prve do 114-te, i od 114-te do prve.

Korelacije varijanti korelacija

Postoje i slijedeće varijante korelacije između broja ajeta po surama u Kur'anu:

(Korelacija 789 + korelacija 5447) = 6236;

Zbir rednih brojeva prve korelacije 789 = 15;

Zbir rednih brojeva druge korelacije 789 = 3999;

Zbir rednih brojeva prve korelacije 5447 = 2556;

Zbir rednih brojeva druge korelacije 5447 = 6540;

(15 + 6540) = (2556 + 3999)

U ovom primjeru uzvišeni Allah, dž.š. uspostavlja matematičku ravnotežu između varijanti korelacije 789 i 5447.

Sada se može postaviti i slijedeće pitanje: zašto je Uzvišeni Allah za navedene korelacije izabrao baš brojeve 789 i 5447, i zašto umjesto tih brojeva nije izabrao neke druge? Jedan od mogućih odgovora na to pitanje je:

-Prva korelacija 789 se završava sa petom surom, a druga započinje sa sedamdeset i drugom. Zbir tih brojeva je:

(5 + 72) = 77;

-Prva korelacija 5447 se završava sa sedamde i prvom surom, a druga započinje sa šestom. Zbir tih brojeva je:

(71 + 6) = 77;

Kada izvršimo konekciju prethodno navedenih brojeva opet ćemo kao rezultat dobiti broj 77:

(5, 72, 71, 06) > 5727106;

5727106 = (77 + 77+ 77..., + 77);

5,71 i 72,06 > (571 + 7206) = 7777;

Brojevi 5 i 72 iz navedenog primjera u korelaciji sa brojem ajeta u petoj suri (a ima ih 120), kao rezultat daju nam kodove 19 i 7:

(5 + 120 + 72) = 197;

(120 + 71 + 6) = 197;

itd.

Kako vidimo, Uzvišeni Allah dž.š. je uspostavio matematičku ravnotežu između prethodno navedenih korelacija. Izraz za tu ravnotežu je broj 77. Ranije sam naveo i primjer da u cijelom tekstu Kur'ana ima sedamdeset i sedam sura koje imaju različit broj ajeta. Taj broj 77 iz te makro teorijske koncepcije broja ajeta u surama u Kur'anu susrećemo i u ovom primjeru. I to je još jedan od dokaza da postoji konkretan matematički projekat za kreaciju teksta Kur'ana. Dokaz je da je Autor i Kreator tog projekta Uzvišeni Allah, dž.š.


No comments: