Sunday, May 17, 2009

EN-NEML (2)

Bismillahi Rrahmani Rrahim,


U suri EN-NEML, Uzvišeni Allah nam pokazuje Svoje znakove koje ćemo prepoznati. Tih znakova ima veoma mnogo. U ovom tekstu govorim o konekciji redoslijeda ajeta u kojima je objavljeno Božije ime. Kada spojimo redoslijed sa brojem datog ajeta otkrit ćemo skriveni Božiji znak, a to je broj 931. Ta matematička zakonitost vrijedi za svaki ajet u kojem je u toj suri objavljeno ime Allah. Do sada sam otkrio više stotina takvih relacija u kojima se nalaze skriveni Božiji znaci. Volio bih da publikujem sve te primjere, međutim plašim se da bih na taj način previše opteretio čitaoce sa tom matematikom. Zbog toga ću, ovom prilikom, navesti još neke od tih primjera, a ako eventualno bude postojao interes za tu temu objavit ću i ostale primjere.

Primjer 1


315, 626, 1347, 2064, 2165

!

6517

!

(931+931+931+931+931+931+931)

I

ALLAH

Primjer 2

16,60 17,61 19,63 20,64

16,60 17,61 18,62 21,65

15,59 18,62 19,63 20,64

15,59 17,61 19,63 21,65

15,59 16,60 20,64 21,65

6,26 20,64 21,65 25,93

6,26 12,46 13,47 20,64 21,65

2,09 3,15 13,47 14,49 19,63 21,65

2,09 3,15 12,46 14,49 20,64 21,65

1,08 3,15 13,47 14,49 20,64 21,65

!

7448

!

(931...+931)

I

ALLAH

Kada u prethodnoj tabeli u svakom redu izvršimo konekciju brojeva kao rezultat dobit ćemo broj 7448.g., a u tom brojevu je skriveno osam Božijih znakova 931.


Primjer 3

315 1347 2064 2165 2488

315 626 1347 1862 2064 2165

315 626 1246 1963 2064 2165

315 525 1347 1963 2064 2165

209 1449 1963 2165 2593

209 1246 1347 1449 1963 2165

209 1145 1347 1449 2064 2165

209 315 1347 2064 2165 2279

108 1449 2064 2165 2593

108 1246 1347 1449 2064 2165

!

8379

!

(931...+931)

I

ALLAH

Primjer 4

2064 2165 2488 2593

1660 1761 1862 1963 2064

1559 1761 1862 1963 2165

1559 1660 1862 2064 2165

1246 1347 2064 2165 2488

626 1862 2064 2165 2593

626 1145 1347 1963 2064 2165

525 1963 2064 2165 2593

525 1246 1347 1963 2064 2165

209 2064 2165 2279 2593

209 1246 1347 2064 2165 2279

209 315 1347 1449 1862 1963 2165

209 315 1347 1449 1761 2064 2165

209 315 1246 1449 1862 2064 2165

209 315 1145 1449 1963 2064 2165

108 315 1347 1449 1862 2064 2165

108 315 1246 1449 1963 2064 2165

!

9310

!

(931...+931)

I

ALLAH


Primjer 5

315 1347 1963 2064 2165 2387

315 1347 1862 2064 2165 2488

315 1246 1963 2064 2165 2488

315 626 1347 1761 1963 2064 2165

315 626 1246 1862 1963 2064 2165

315 525 1347 1862 1963 2064 2165

209 1449 1862 1963 2165 2593

209 1449 1761 2064 2165 2593

209 1246 1347 1449 1862 1963 2165

209 1246 1347 1449 1761 2064 2165

209 1145 1347 1449 1862 2064 2165

209 1145 1246 1449 1963 2064 2165

209 1044 1347 1449 1963 2064 2165

209 315 1347 1862 2064 2165 2279

209 315 1246 1963 2064 2165 2279

108 1449 1862 2064 2165 2593

108 1246 1347 1449 1862 2064 2165

108 1145 1347 1449 1963 2064 2165

108 315 1347 1963 2064 2165 2279

!

10241

!

(931...+931)

I

ALLAH


Primjer 6

1963 2064 2165 2387 2593

1862 2064 2165 2488 2593

1559 1660 1761 1963 2064 2165

1246 1347 1963 2064 2165 2387

1246 1347 1862 2064 2165 2488

1145 1347 1963 2064 2165 2488

626 1761 1963 2064 2165 2593

626 1246 1347 1761 1963 2064 2165

626 1145 1347 1862 1963 2064 2165

525 1862 1963 2064 2165 2593

525 1246 1347 1862 1963 2064 2165

209 1862 2064 2165 2279 2593

209 1246 1347 1862 2064 2165 2279

209 1145 1347 1963 2064 2165 2279

209 315 1347 1449 1761 1862 2064 2165

209 315 1347 1449 1660 1963 2064 2165

209 315 1246 1449 1761 1963 2064 2165

209 315 1145 1449 1862 1963 2064 2165

108 1963 2064 2165 2279 2593

108 1246 1347 1963 2064 2165 2279

108 315 1347 1449 1761 1963 2064 2165

108 315 1246 1449 1862 1963 2064 2165

!

11172

!

(931...+931)

I

ALLAH

itd.

Sličnih primjera ima još veoma mnogo. Iz istih se jasno vidi da je Uzvišeni Allah, prilikom kreacije ove sure, izabrao baš one ajete koji će, u konekciji sa svojim redoslijedom, kao matematički rezultat dati broj 931. A taj broj, kako već rekoh, predstavlja aritmetički izraz za Božije ime. Sasvim je očigledno da je taj broj Božiji znak koji svjedoči i potvrđuje da je Kur'an Časni zaista djelo Svemogućeg i Sveznajućeg Tvorca, Allaha, dž.š.


EN-NEML (1)Bismillahi Rrahmani Rrahim,

U suri EN-NEML, Uzvišeni Allah nam pokazuje Svoje znakove koje ćemo prepoznati. Radi se o Božijim dokazima u koje nema sumnje. Lahko ih je otkriti. Tu su, pred nama. Te dokaze nam pokazuje naš Milosrdni Gospodar. Pokazuje nam ih da se svojim vlastitim očima uvjerimo da je Kur'an Božije djelo. Pokazuje nam ih da se uvjerimo da mi zaista imamo svog Tvorca, i da je naš Tvorac Svemogući i Sveznajući Stvaralac, Allah,dž.š.

Jedan od Božijih Znakova u toj suri je ime Allah. To uzvišeno ime je objavljeno u slijedećim ajetima:

8,9,15,24,25,26,30,36,43,44,45,46,47,49,59,60,61,62,63,64,65,79,87,88 i 93.

Dakle, Božije ime je prvo objavljeno u osmom ajetu navedene sure, zatim u devetom, pa petnaestom, itd. Znači, postoji veza između redoslijeda ajeta u kojima je objavljeno Božije ime i broja tog ajeta. Ta veza izgleda ovako: Božije ime je prvo objavljeno u osmom ajetu. Na jeziku matematike ta veza se označava ovako:

Redoslijed ajeta

Broj ajeta

Konekcija

1

8

108

Božije ime je, zatim, objavljeno u devetom ajetu:

Redoslijed ajeta

Broj ajeta

Konekcija

2

9

209

itd.

U navedenim primjerima spojio sam redoslijed i broj ajeta, odnosno izvršio sam konekciju. Zašto sam to uradio? To sam uradio, jer uzvišeni Bog koristi zakonitosti konekcije prilikom stvaranja Svojih djela. Pojednostavljeno rečeno, konekcija je jedan od ključeva za otkrivanje Božijih znakova u ovoj suri. Kada spojimo redoslijede i ajete u kojima je u navedenoj suri objavljeno Božije ime otkrit ćemo veliki broj Božijih Znakova.

Primjer 1

U šezdeset i drugom ajetu objavljeno je ime Allah. Taj ajet je osamnaesti po redu među ajetima u kojima je objavljeno to uzvišeno ime. Tu, dakle, imamo brojeve 18 i 62. U tim brojevima je skriveni su neki Božiji znakovi. Te znakove ćemo otkriti kada izvršimo spajanje, odnosno konekciju brojeva 18 i 62. To ćemo uraditi ovako:

Redoslijed ajeta

Broj ajeta

Konekcija

Božiji znaci

18

62

1862

>

(931 + 931)

I

ALLAH

1862 = (931 + 931)

Dakle, kada izvršimo konekciju redoslijeda osamnaestog ajeta po redu u kojem je objavljeno Božje ime, a to je ajet 62, u toj konekciji otkrit ćemo Božiji znak 931.

Zašto nam je broj 931 Božiji znak? Božiji je znak jer je broj 931 aritmetički izraz za ime Allah. O toj temi sam govorio u ranije objavljenim tekstovima, međutim još ću jednom podsjetiri čitaoce kako možemo izračunati taj aritmetički izraz.

Ime Allah u tekstu Kur'ana čine četiri konsonanta. To su:

elif, lam, lam i ha.

Aritmetički izraz za konsonant elif je broj 1, za konsonant lam je broj 23 i za konsonant ha broj 27. To je, ustvari, redoslijed tih konsonanata u arabskoj abecedi.

Sada ću izračunato skupove brojeva u tim aritmetičkim izrazima:

(S1 + S23 + S23 + S27) = 931;

S1 = 1;

S23 = (1+2+3...+ 23) = 276;

S27 = (1+2+3... + 27) = 378;

(1 + 276+276 + 378) = 931;

Kako se vidi, aritmetički izraz za ime Allah je broj 931.

Podsjećam čitaoce da Arapi imaju dvije abecede. Jedna je abeceda arabskog pisma, a druga je abeceda Kur'anskog pisma. Kod izučavanja teksta Kur'ana ispravno je koristiti abecedu Kur'anskog pisma. Tu abecedu trebamo koristiti, jer je Kur'an objavljen na toj abecedi.

Primjer 2

Redoslijed i broj ajeta

Konekcija

Božiji znaci

15 i 59

21 i 65

1559

2165

>

(931 + 931+931+931)

I

ALLAH

(1559+2165) = 3724;

3724 = (931+931+931+931)

U ovom primjeru smo, uz pomoć konekcije, otkrili četiri Božija znaka, a to su četiri aritmetička izraza za uzvišeno ime Allah.

Primjer 3

Redoslijed i broj ajeta

Konekcija

Božiji znaci

16 i 60

20 i 64

1660

2064

>

(931 + 931+931+931)

I

ALLAH

(1660+2064) = 3724;

3724 = (931+931+931+931)

Primjer 4

Redoslijed i broj ajeta

Konekcija

Božiji znaci

15 i 65

21 i 59

1565

2159

>

(931 + 931+931+931)

I

ALLAH

Primjer 5

Redoslijed i broj ajeta

Konekcija

Božiji znaci

16 i 64

20 i 60

1664

2060

>

(931 + 931+931+931)

I

ALLAH

Primjer 6

Redoslijed i broj ajeta

Konekcija

Božiji znaci

16 i 64

21 i 59

1565

2159

>

(931 + 931+931+931)

I

ALLAH

Primjer 7

Redoslijed i broj ajeta

Konekcija

Božiji znaci

17 i 61

19 i 63

1761

1963

>

(931 + 931+931+931)

I

ALLAH

Dakle, uzvišeni Bog je, prilikom kreacije ove sure, odabrao baš one ajete za objavljivanje Svog imena u kojima će nam konekcija redoslijeda i broja ajeta kao rezultat dati aritmetički izraz za ime Allah. Da je to ime objavio u nekim drugim ajetima, i nekim drugim redoslijedom, tada ne bismo mogli otkriti ovaj Božiji znak. Božije stvaranje je najsavršenije i najuzvišenije. A jedan od izraza za to vrhunsko stvaranje je kreacija Božijeg imena u konekciji redoslijeda i broja ajeta u kojima je objavljeno uzvišeno Božije ime.

Primjer 8

1761 1862 1963

1660 1862 2064

1660 1761 2165

1559 1963 2064

1559 1862 2165

!

5586

!

(931+931+931+931+931+931)

I

ALLAH

U ovom primjeru izvršio sam konekciju brojeva: 17 i 61, zatim 18, 62, 19,63, itd.

Zbir rezultata svih konekcija u tabeli nam kao rezultat daje broj 5586. A kada izvršimo dekonekciju tog broja kao rezultat dobit ćemo šest Božijih znakova, odnosno šest aritmetičkih izraza za ime Allah.


Wednesday, May 13, 2009

THE ATOMIC HLA-B CODE (1)

Abstract

The modern science mainly treats the biochemical basis of sequencing in bio-macromolecules and processes in biochemistry. One can ask weather the language of biochemistry is the adequate scientific language to explain the phenomenon in that science. Is there maybe some other language, out of biochemistry, that determines how the biochemical processes will function and what the structure and organization of life systems will be? The research results provide some answers to these questions. They reveal to us that the process of sequencing in bio-macromolecules is conditioned and determined not only through biochemical, but also through cybernetic and information principles.

Keywords
•HLA-B 3801• B 3905 B16 B 39011 bb 6701bb 9022 b 1401 • episodic evolution • HLA-B Code

Methods
The allele fequencises used by the modern science are characterized and determined by principles of biochemistry. However, if in those alleles, instead of the ATGC nucleotides we put the number of atomic numbers, we will get the HLA-B code characterized and determined by programmatic and information principles. Therefore, biochemistry can be explained through a phenomenon out of biochemistry. Particularly interesting results we will get when determining numeric values for the information content of atoms and molecules. We will then find out that those values express physical and chemical characteristics of molecules. For example: in a DNA molecule, the polynucleotide chains are connected through an exact cyber-information connections. In those molecules there are also mathematical matrixes of DNA, represented by the number of atoms of four ATCG bases. These matrixes determine the positioning of nucleotides in that molecule. With this, the biological particularities of DNA are determined. Similar mathematical matrixes determine the positioning of nucleotides in the RNA molecule. In the amino acid proteins, they are interconnected into the respective mathematical chains. In those chains are also matrixes where particular mathematical principles apply, the principles that determine the positioning of each amino acid in the chain.

Results

The herewith discussed research results show that the process of sequencing OF NUCLEOTIDES in alleles frequencies is conditioned and determined not only through biochemical, but also through cybernetic information principles.

We would particularly like to stress here that the genetic, as well as biochemical information in a broader sense of the word, is determined and characterized by very complex cybernetic and information principles. The constantans in those principles are: the number of atoms and molecules, atomic numbers, atomic weight, physical and chemical parameters, even and odd values, codes and analogue codes, standard deviations, frequencies, primary and secondary values, and many other things. How functioning of biochemistry is determined through cybernetic information principles, will be discussed further in this text.

The Atomic HLA-B code

Atomic numbers:

A = 70; T = 66; G = 78; C = 58;


HLA-B - b 3801

TTGGCCGCCCTTGCTAAGAGAGAAGGGACACAT

TGCAAACAATAAGTGCTCCCCTCAGGACGGCT

ATTCGAGCTCTGAACGTGCCGTACCCGAGGGTC

Atomic numbers:

First we made a digital image of the ATCG nucleotide:

66,66,78,78,58,58,78,58,58,58,66,66,78,58,66,70,70,78,70,78,

70,78,70,70,78,78,78,70,58,70,58,70,66,66 78,58,70,70,70,58,

70,70,66,70,70,78,66,78,58,66,58,58,58,58,66,58, 70,78,78,70,

58,78,78,58,66,70,66,66,58,78,70,78,58,66,58,66,78,70,70,58,

78,66,78,58, 58,78,66,70,58,58,58,78,70,78,78,78,66,58

Decoding scheme:

[(A x B ) : (A : 2)] = R;

A > A1, A2

A1

!

TTGGCCGCCCTTGCTAAGAGAGA

R

AGGGACACATTGCAAACAATAAGTGC

TCCCCTCAGGACGGCTATTCGAGCTC

A2

TGAACGTGCCGTACCCGAGGGTC

A1 = 1574;

A2 = 1574;

R = 3516;

A1

66,66,78,78,58,58,78,58,58,58,66,66,78,58,66,70,70,78,70,78,70,78,70,

R

70,78,78,78,70,58,70,58,70,66,66,78,58,70,70,70,58,70,70,66,

70,70,78,66, 78,58,66,58,58,58,58,66,58, 70,78,78,70,58,78,78,

58,66,70,66,66,58,78,70,78,58,66,58,

A2

66,78,70,70,58,78,66,78,58, 58,78,66,70,58,58,58,78,70,78,78,78,66,58

A1

1574

I

66,66,78,78,58,58,78,58,58,58,66,66,78,58,66,70,70,78,70,78,70,78,70,

R

I

3516

I

70,78,78,78,70,58,70,58,70,66,66,78,58,70,70,70,58,70,70,66,70,70,78,66, 78,58,66,58,58,58,58,66,58, 70,78,78,70,58,78,78,58,66,70,66,66,58,78,70,78,58,66,58,

A2

I

1574

I

66,78,70,70,58,78,66,78,58, 58,78,66,70,58,58,58,78,70,78,78,78,66,58