Sunday, September 27, 2009

BROJ AJETA U SURAMA (2)Bismillahi Rrahmani Rrahim,

Zakonitosti koje vrijede za frekvencije u prirodnim naukama, manifestiraju se na sličan način i u broju ajeta po surama u Kur'anu, počevši od prve, pa do stotinu i četrnaeste . Broj ajeta u tim surama ima svoje fizikalno određenje. Tačno znamo koliko koja sura ima ajeta, pa nam je ta veličina to određenje. Taj broj ajeta oscilira od jedne do druge sure, pa se isti povremeno povećava i smanjuje. Te oscilacije imaju svoje cikluse koji neodoljivo podsjećaju na cikluse kod fizikalnih veličina u prirodi, pa se može reći da, nema nikakve metodološke razlike u kreaciji frekvencija u broju ajeta po surama, i frekvencija u prirodi.

Evo kako konkretno izgledaju frekvencije kod broja ajeta po surama:

Oscilacije broja ajeta

7

286

200

176

120

165

206

75

129

109

123

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

7

279

-86

-24

-56

45

41

-131

54

-20

14

111

43

52

99

128

111

110

98

135

112

78

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

-12

-68

9

47

29

-17

-1

-12

37

-23

-34

118

64

77

227

93

88

69

60

34

30

73

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

40

-54

13

150

-134

-5

-19

-9

-26

-4

43

54

45

83

182

88

75

85

54

53

89

59

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

-19

-9

38

99

-94

-13

10

-31

-1

36

-30

37

35

38

29

18

45

60

49

62

55

78

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

-22

-2

3

-9

-11

27

15

-11

13

-7

23

96

29

22

24

13

14

11

11

18

12

12

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

18

-67

-7

2

-11

1

-3

0

7

-6

0

30

52

52

44

28

28

20

56

40

31

50

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

18

22

0

-8

-16

0

-8

36

-16

-9

19

40

46

42

29

19

36

25

22

17

19

26

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

-10

6

-4

-13

-10

17

-11

-3

-5

2

7

30

20

15

21

11

8

8

19

5

8

8

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

4

-10

-5

6

-10

-3

0

11

-14

3

0

11

11

8

3

9

5

4

7

100

101

102

103

104

105

106

107

3

0

-3

-5

6

-4

-1

3

3

6

3

5

4

5

6


108

109

110

111

112

113

114


-4

3

-3

2

-1

1

1

-6

Sada ću ukratko objasniti kako se manifestiraju frekvencije broja ajeta po surama u Kur'anu:

Prva sura ima 7 ajeta, a isto toliko iznosi i frekvencija tog broja ajeta, pa kažemo da broj ajeta u toj suri ima frekvenciju (+) 7.

Slijedeća sura ima 286 ajeta. Dakle, ta sura ima više ajeta od prve. To povećanje broja ajeta izračunaćemo ovako:

(286- 7) = 279;

Treća sura po redu ima 200 ajeta. Tu treću frekvenciju ćemo izračunati ovako:

(200-286) = (-) 86;

Četvrta sura aima 176 ajeta. Ta četvrta frekvencija je:

(200-176) = (+) 24;

itd.

Na isti takav način izračunaćemo sve frekvencije broja ajeta kod svih sura. Kada to uradimo vidjet ćemo da u njenom tekstu postoje pozitivne, negativne i nulta frekvencije.

Pozitivne frekvencije su:

7

286

165

206

129

123

52

99

128

135

118

1

2

6

7

9

11

14

15

16

20

23

7

279

45

41

54

14

9

47

29

37

40

77

227

73

83

182

85

89

38

45

60

62

25

26

33

36

37

40

43

47

50

51

53

13

150

43

38

99

10

36

3

27

15

13

78

96

24

14

18

30

52

56

50

46

36

55

56

59

61

64

67

68

74

77

79

83

23

18

2

1

7

18

22

36

19

6

17

19

26

30

21

19

8

11

9

87

88

89

92

96

98

100

104

2

7

4

6

11

3

3

6

7

6

5

5

6

107

109

111

113

114

3

3

2

1

1

Pozitivnih frekvencija ima ukupno 46.

Sada ću sabrati te frekvencije:

(7+279+45+41..., + 1) = 1270;

Dakle, zbir svih pozitivnih frekvencija broja ajeta po surama u Kur'anu je 1270.

Negativne frekvencije su:

200

176

120

75

109

111

43

111

110

98

112

3

4

5

8

10

12

13

17

18

19

21

-86

-24

-56

-131

-20

-12

-68

-17

-1

-12

-23

78

64

93

88

69

60

34

30

54

45

22

24

27

28

29

30

31

32

34

35

-34

-54

-134

-5

-19

-9

-26

-4

-19

-9

88

75

54

53

59

37

35

29

18

49

38

39

41

42

44

45

46

48

49

52

-94

-13

-31

-1

-30

-22

-2

-9

-11

-11

55

29

22

13

11

12

44

28

20

40

54

57

58

60

62

65

70

71

73

75

-7

-67

-7

-11

-3

-6

-8

-16

-8

-16

31

40

42

29

19

25

22

17

20

15

76

78

80

81

82

84

85

86

90

91

-9

-10

-4

-13

-10

-11

-3

-5

-10

-5

11

8

5

8

3

5

4

3

3

4


93

94

97

102

103

105

106

108

110

112


-10

-3

-14

-3

-5

-4

-1

-4

-3

-1

-6

Negativnih frekvencija ima 61.

Sada ću sabrati sve te negativne frekvencije:

[ (-)86 + (-)24 + (-56)..., + (-)6)] = 1270;

Kako se vidi, pozitivne i negativne tendencije imaju isti zbir.

POZITIVNE FREKVENCIJE = 1270;

NEGATIVNE FREKVENCIJE = 1270;

Kako vidimo, Uzvišeni Allah, dž.š. je uspostavio matematičku ravnotežu u raspoređivanju pozitivnih i negativnih frekvencija kod broja ajeta po svim surama u Kur'anu.

Nulta frekvencije:

11

12

52

28

8

8

11

63

66

69

72

95

99

101

0

0

0

0

0

0

0

Nulta frekvencije su, također, dio ovog veličanstvenog i uzvišenog Božijeg djela. I te frekvencije imaju svoju posebnu matematičku ulogu i značaj u tom djelu.

FORMULA FREKVENCIJA BROJA AJETA


Ukupan broj ajeta u Kur'anu6236


/

I

\

Negativne frekvencije

FAKTOR

FREKVENCIJE

Pozitivne frekvencije

Faktor frekvencije je veličina koja određuje na kojem nivou će se uspostaviti matematička ravnoteža između pozitivnih i negativnih frekvencija. U ovom primjeru, Uzvišeni Allah, dž.š. je odredio i odlučio da izraz za pozitivnu i negativnu frekvenciju bude broj 1270. Zašto je izabrao baš taj broj?


Ukupan broj ajeta u Kur'anu6236


/

I

\

1270

FAKTOR

FREKVENCIJE

1270

Faktor frekvencije = [6236 –(1270 + 1270)] = 3696;


Ukupan broj ajeta u Kur'anu6236


/

I

\

1270

3696

1270

6236 = (1270 + 3696 + 1270):

1270 3696 1270 > MOD od 6236 = 3546;

3546 = (197 + 197 + 197..., + 197):

Dakle, ovo kodiranje se temelji i na zakonitostima kodova devetnaest i sedam.

Postavlja se pitanje zašto je odabrana baš ova kombinacija za uspostavljanje matematičke ravnoteže između pozitivnih i negativnih frekvencija?


Ukupan broj ajeta u Kur'anu6236


/

I

\

1270

I

2965

ajeta

0

I

130

ajeta

1270

I

3141

Ajet

2965, 0130, 3141

I

Konekcija

2965 0130 3141> MOD OD „X“ = 197;

X = 3696;

(2965 0130 3141 – 197) = (3696 + 3696 + 3696..., + 3696);

Dakle, faktor frekvencije je nastao kao rezulat kodiranja sa kodom 197;

U ovom matematičkom programskom sistemu susrećemo i korelaciju koda 197 s aritmetičkim izrazom za Božije ime, a to je broj 931:

(3696 – 1270) = 2426;

(2426 x 2) = 4852;

4852 = [197 + (931+931+931+931+931)]

Sifra 77

Ovaj Božiji programski sistem se temelji i na zakonitotima kodiranja sa šifrom 77, o kojoj sam govorio u prethodnom dijelu teksta.


Ukupan broj ajeta u Kur'anu6236


/

I

\

1270

3696

I

(77+77...,+77)

1270

3696 = (77+77+77..., + 77);

Kako vidimo, zbir pozitivnih i negativnih frekvencija zajedno sa faktorom frekvencije, kao rezultat daje nam ukupan broj ajeta u Kur'anu. Dakle, imamo sto posto tačan rezultat. Imamo egzaktan naučni dokaz da je Uzvišeni Allah, dž.š. u redoslijedu sura u toj Knjizi kreirao vrhunski kompleksan i savršen matematički program za raspoređivanje pozitivnih i negativnih frekvencija.

Ovo je još jedan od matematičkih dokaza da je redoslijed sura u Kur'an zaista odredio Allah, dž.š. Dokaz je da je naš Milosrdni Gospodar odredio i broj ajeta u svakoj od tih sura. Da je samo jedna jedina sura raspoređena na neko drugo mjesto, ili da ima neki drugi broj ajeta, tada ne bismo imali prethodno navedene frekvencije. Ne bismo imali ni faktor frekvencije. Ne bi bilo matematičkog programa za uspostavljanje ravnoteže između pozitivnih i negativnih frekvencija. Ne bi bilo ovog čuda od Božijih znakova.

Posebno napominjem da ovaj tekst predstavlja samo skroman pokušaj autora da objasni neke od tih tajni. Sveobuhvatnija i kompleksnija istraživanja će, nadam se, izvršiti neki drugi istraživači u narednom periodu.

No comments: