Monday, September 21, 2009

STANDARDNA DEVIJACIJA RAZLIČITIH KONSONANATA

Bismillahi Rrahmani Rrahim,

Kao mjerilo reprezentativnosti, odnosno disperzije, numeričkih vrijednosti različitih konsonanata u Al-Fatihi mogu poslužiti odstupanja vrijednosti numeričkih vrijednosti tih konsonanata od njihove aritmetičke sredine. Na tim odstupanjima se i zasniva mjera disperzije, koja se zove s t a n d a r d n a d e v i j a c i j a. Zbog toga ću sada izračunati standardnu devijaciju numeričkih vrijednosti različitih konsonanata u tekstu Al-Fatihe.


Aritmetička sredina

U tekstu Al-Fatihe ima 21 različit konsonant. To su:

elif, ba, ta, ha, dal, zal, ra, sin, sad, dad, ta, ajn, gajn, kaf, kaf, lam, mim, nun, vav, ha i ja.

Numeričke vrijednosti tih konsonanata su:

1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.

Zbir tih numeričkih vrijednosti je:

(1++2+3+6..., + 28) = 329;


Aritmetička sredina je:

M = (329:21) = 15,6666666667;


Predhodno navedene numeričke vrijednosti konsonanata odstupaju na više, ili na niže, od izračunate aritmetičke sredine. Zbir tih odstupanja je jednak nuli, jer je to svojstvo aritmetičke sredine.


Standardne devijacije

Numerička vrijednost

konsonanta

Standardne

devijacije

(-)

Standardne

devijacije

(+)

1

-14,6666666667

-

2

-13,6666666667

-

3

-12,6666666667

-

6

-9,6666666667

-

8

-7,6666666667

-

9

-6,6666666667

-

10

-5,6666666667

-

12

-3,6666666667

-

14

-1,6666666667

-

15

-0,6666666667

-

16

-

+0,3333333333

18

-

+2,3333333333

19

-

+3,3333333333

21

-

+5,3333333333

22

-

+6,3333333333

23

-

+7,3333333333

24

-

+8,3333333333

25

-

+9,3333333333

26

-

+10,3333333333

27

-

+11,3333333333

28

-

+12,3333333333

Svega

(-)76,6666667

(+)76,6666667

Negativnih standardnih devijacija ima 10, a zbir numeričkih vrijednosti konsonanata na koje se odnose te devijacije je 80.

Pozitivnih devijacija ima 11. Zbir numeričkih vrijednosti konsonanata im je 249.

Predhodno izračunate veličine: 10, 8, 11 i 249 ću koristiti za izračunavanje determinante:

DET 2 x 2 = (10, 81, 11, 249) = 1610;

Sada ću ovu determinantu podijeliti sa ukupnim brojem različitih konsonanata u Al-Fatihi:

1610 : 21 = (+)76,6666667;

Ovaj primjer predstavlja još jedan od egzaktnih matematičkih dokaza da zaista postoji konkretan Božiji matematički projekat za kreaciju teksta ove sure. Evo još nekih fragmenata iz tog projekta:

Al-Fatiha ima sedam ajeta. Svaki od tih ajeta ima određen broj konsonanata, a ti kosonanti imaju svoju vlastitu numeričku vrijednost. U analognom kodu tih numeričkih vrijednosti skrivena je jedna Božija matematička tajna. Tu tajnu ćemo sada otkriti:

Analogni kod numeričkih vrijednosti konsonanata

Ajet 1

Ajet 2

Ajet 3

Ajet 4

Ajet 5

Ajet 6

Ajet 7

I

I

I

I

I

I

I

290

181

233

294

263

318

453

I

I

I

I

I

I

I

092

181

332

492

362

813

354

\

\

\

I

/

/

/

2626

/

\

719

1907

Kako vidimo, Božiji projekat kreacije ove sure temelji se i na kodovima 19 i 7.

U tekstu Al-Fatihe susrećemo slijedeće numeričke vrijednosti konsonanata:

1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 = 329;

Dakle, imamo skup u koje se nalazi dvadeset i jedna numerička vrijednost, a zbir tih vrijednosti je 329;

Broj 329 je povezan sa kodom sedam:

329 = (7 + 7 + 7..., + 7);

Zbir numeričkih vrijednosti iz prethodno navedenog skupa brojeva, počevši od broja 1, pa do 19, kao rezultat daje nam kodove 19 i 7:

(1+2+3+6+8+9+10+12+14+15+16+18+19) = (19 x 7);

Arabska abeceda ima ukupno 28 konsonanata. Zbir numeričkih vrijednosti tih konsonanata je:

(1+2+3..., + 28) = 406;

Kada od tog zbira oduzmemo zbir različitih numeričkih vrijednosti konsonanata iz Al-Fatihe dobit ćemo slijedeći rezultat:

(406 – 329) = 77;

Dakle, i u ovom primjeru imamo kreaciju u znaku koda sedam.

No comments: