Friday, January 30, 2009

SKRIVENO


Bismillahi Rrahmani Rrahim,

«...Allah vama neće ono što je skriveno otkriti, već On za to odabere onoga koga hoće od poslanika Svojih; zato vjerujte u Allaha i poslanike Njegove;

(3:179)

Matematička slika ajeta 3:179


3:179I3179


/

I

\

197,197,197,197,197

139½½931½½139

197,197,197,197,197


IALLAH


3179 = (197+197+197+197+197) + (139+931+139) +

+ (197+197+197+197+197);

«Mi u ovom Kur'anu navodimo ljudima svakojake primjere da bi pouku primili

(39:27)

«u Kur'anu na arapskom jeziku, u kome nema nikakve protivrječnosti, da bi se Gospodara svoga pobojali

(39:28)

Ajeti 39:27 i 39:28

Matematička slika ajeta 39:27 i 39:28


39:27 i 39:28I7855


/

I

\

719,(19x7),719

719,(19x7),719

719,(19x7),719

719,(19x7),719


719,(19x7),719

7855 = (719 + (19x7) + 719) + (719 + (19x7) + 719) +

+ (719 + (19x7) + 719) + (719 + (19x7) + 719) +

+(719 + (19x7) + 719);

«...On zna broj svega što postoji

(72:28)

Ajet 72:28 >>7228;

7228 = [(719 + (197+1907+197+1907+197+1907+197)];

ili:

7228 = [(19 x 139) + ( 7x139)];

"i on (Kur'an) će biti uzrok jadu nevjernika".

69:50

Ajet 69:50 >> 6950;

6950 = (139 + 139 + 139 + 139 + 139);

139½½931

931 <

Kako će Kur'an biti uzrok jadu nevjernika? Nauka ima egzaktne dokaze da je Kur'an istina, i da je Objava od Gospodara svjetova. Sa tom istinom će se morati, prije ili poslije, suočiti svi nevjernici, bilo u toku dunjalučkog života, ili na ahiretu, pa će za te svoje greške i zablude snositi odgovarajuće posljedice.

"On vas od jednog (1) čovjeka stvara-a od njega je drugu njegovu stvorio - i On vam je dao osam (8) vrsta stoke: On vas stvara u utrobama matera vaših, dajući vam likove, jedan (1) za drugim (2), u tri(3) tmine".

(39:6)

Dakle, u prethodnom ajetu imamo brojeve: 1,8,1,2 i 3. Sada ćemo te brojeve dodati na broj navedenog ajeta:

39:6 >>96;

1,8,1,2,3 >>8123;

396 i 18123 >>9618123;

39618123 =[( 197 + (1907 x Y];

Y = 20775;

"U ovom Kur'anu Mi navodimo ljudima svakovrsne primjere..."

(30:58)

30:58>> 3058;

3058 = (139 + 139 + 139 ...+139);

139II931

931 <

Kome je On vlast nad njima sedam noći i osam dana

uzastopnih bio prepustio, pa si u njima ljude povaljene kao šuplja datulina debla video”.

(69:7)

Kada o ovom ajetu razmišljamo iz ugla matematike posebno su nam interesantni brojevi sedam i osam, pa ćemo ih sada analizirati.

Matematička slika ajeta 69:7


69:7I697


/

I

\

78

78

78

\

I

/


931IALLAH


(697 + 78 + 78 + 78) = 931;

U ovom primjeru imamo sasvim očiglednu vezu između broja navedenog ajeta, brojeva 7 i 8, i Božijeg imena. To je egzaktan dokaz da je zaista Uzvišeni Allah,dž.š. odlučio da narod Ada uništi žestokim vjetrom kome je On vlast nad njima sedam noći i osam dana bio prepustio. Da je baš On to odlučio dokaz je matematička povezanost svih ključnih elemenata koji su vezani za ovaj događaj sa uzvišenim Božijim imenom.

Interesantan je i slijedeći detalj: U prethodno navedenoj matematičkoj slici broj 78 se pojavljuje tri puta. Dakle, tu imamo vezu između brojeva 78 i 3. A kada podijelimo te brojeve dobit ćemo rezultat koji je daz u znaku šifri 19 i 7:

(78 : 3) = (19 + 7 + 19 + 7 + 19 + 7);

Pustio je dva mora da se dodiruju,”

(55:19)

između njih je pregrada i oni se ne miješaju

(55:20)

U ovim ajetima Uzvišeni Allah,dž.š. nam govori o jednoj svojoj veličanstvenoj i uzvišenoj tajni. Naime, nauka je u nedalekoj prošlosti otkrila da između različitih mora postoji nevidljiva pregrada koja spriječava da se njihove vode međusobno miješaju. To je, bez sumnje, čudo od Božijih znakova. A kada napravimo matematičku sliku tih ajeta u istoj čemo, također, otkriti još neka od Božijih čuda. Evo te slike:

Ajet

55:19


Ajet

55:20

I


I

5519


5520

\

I

/


11039


/

I

\

931,(19x7),931

931,(19x7),931,(19x7),931

931,(19x7),931

931, (19x7), 931

931 ,(19x7), 931

931, (19x7), 931

IALLAH

ALLAH

ALLAH


U ovoj matematičkoj slici Božiji znak je broj 931, te šifre 19 i 7.

Ovaj prijatelj moj ima DEVEDESET I DEVET ovaca, a ja samo jednu….”

(38:23)

Analizirat ćemo broj ovaca iz ovog ajeta

Broj ovaca

Ajet

38:23

Broj ovaca

I


I

99


01

\

9901

/


I


197

197

931,931,931,931,931

931,931,931,931,931

197


IALLAHKako se vidi, broj ovaca je kreiran u znaku broja 931 i šifri 19 i 7.

Matematička slika ajeta 38:23 (2)


38:23I3823


/

I

\

719,(19x7),719

719,(19x7),719

719,(19x7),719

719,(19x7),719


719,(19x7),719

3823 = [(719 + (19x7) + 719) x 6]

"A koliko ima znamenja na nebesima i na Zemlji pored kojih prolaze, od kojih oni glave okreću!"

(12:105)

Matematička slika ajeta 12:105


12:105I12105


/

I

\

197,719

197,719, 197,

719,197

197,719


719,197

197,719


719,197

197,719


719,197

197,719


719,197

197,719


719,197

12105 = [(197 + 719)x Y + (197+719+197)];

Y = 12;

Ova matematička slika nam otkriva neka od Božijih znamenja na nebesima i na Zemlji. A to su šifre 19 i 7.No comments: