Saturday, January 3, 2009

IME ALLAH U ATOMIMA (8)Bismillahi Rrahmani Rrahim,

DIGITALNA SLIKA VREMENA

Jedna sedmica ima sedam dana. Jedan dan ima 24 sata. Jedan sat ima 60 minuta. Jedna minuta ima 60 sekundi. Kada napravimo digitalnu sliku vremena vidjet ćemo da je Bog u toj slici na vidnom mjestu stavio svoj Znak 931.

Vrijeme

/

/

I

\

\

Broj sekundi u jednoj minuti

Broj minuta u jednom satu

Broj sati u jednom danu

Broj dana u sedmici

I

I

I

I

60

60

24

07

\

\

/

/

60602407

/

/

I

\

\

(19x7)

(19x7)

(19x7)

(19 + 7)

(7x19)

(7x19)

(7x19)

931, 931,...931

I

ALLAH
60602407 ={[ (19x7)+(19x 7)+(19x7)] + [(19+7) + (931 x Y)] +

+ [( 7x19)+(7x19)+(7x19)]};

Y = 65053;

60602407 = ( 197 * 628 ) + ( 931 * 64961 )

60602407 = ( 197 * 1559 ) + (931 * 64764 )

60602407 = ( 197 * 2490 ) + (931 * 64567 )

60602407 = ( 197 * 3421 ) + (931 * 64370 )

itd.

(1559-628) = 931;

(2490-1559) = 931;

(3421 – 2490) = 931;

931 << ALLAH

Dakle, kada ovo naše dunjalučko vrijeme u kojem živimo posmatramo iz perspektive programskih, kibernetskih i informacionih zakonitosti otkrit ćemo da u digitalnoj slici vremena piše da je to vrijeme stvorio i kreirao Svemogući i Sveznajući Stvaralac, Allah, dž.š.

Fluor, litij i vodik

Sada ću analizirati skup hemijskih elemenata kojeg čine Fluor(9), Litij(3) i Vodik(1). To su, ustvari, deveti, treći i prvi hemijski element u Tablicama periodnog sistema. Te elemente ću analizirati jer želim utvrditi da li atomski brojevi tih elemenata uspostavljaju neku matematičku vezu sa brojem 931, koji, kao što sam već rekao, predstavlja aritmetički izraz za uzvišeno Božije ime.

Raspored elektrona u elektronskim ljuskama

Fluor

Litij

Vodik

2,7

2,1

1

\

I

/

27211

I

197,197,...197

931,931,...931

197,

139,931

197,197,...197

931,931,...931

I

I

I

ALLAH

ALLAH

ALLAH

27211 = [(931 + 197) x Y + 139 + (197 + 931) x Y]; Y = 12;

Fluor(9), Litij(3) i Vodik(1).>> (9,3,1) <<>

931 << ALLAH

Atomska jedinica mase

Unificirana atomska jedinica mase je 1,661 ×10-27 . Kada izvršimo matematičku analizu tog broja, otkrit ćemo da je u navedenoj atomskoj jedinci mase, jezikom brojeva, napisano uzvišeno Božije ime. To možemo vidjeti iz slijedećih podataka:

1,661 >> 1661;

Dakle, kada izvršimo konekciju cifara iz broja 1,661 kao rezultat, dobit ćemo broj 1661. Sada ću izvršiti dekompoziciju tog broja:

1661

/

I

\

197

139II931

I

ALLAH


1661 = [(197 + 197 + 197) + (139 + 931)];

Kako vidimo, i u atomskoj jedinici mase je na digitalnom jeziku informacionih zakonitosti jasno napisano i naznačeno da je tu masu stvorio i kreirao Svemogući i Sveznajući Stvaralac, Allah,dž.š.

Vezivanje atoma ugljika (C)

Organska jedinjenja su od ključnog značaja za funkcionisanje života na Zemlji, a najvažniju ulogu u tim jedinjenjima ima hemijski element ugljik. Isti je smješten u drugoj periodi. Atomski broj mu je 6. Ima 6 elektrona. U K-ljusci tog elementa nalaze se dva, a u L-ljusci četiri elektrona. Prilikom međusobnog vezivanja dva atoma ugljika, jedan elektron jednog atoma sa spoljnje ljuske povezuje se sa jednim elektronom iz drugog atoma sa njegove spoljnje ljuske, pa isti stvaraju elektronski par (dublet). Nakon tog spajanja imamo slijedeći raspored elektrona:

2, 3, 2, 3 i 2

U navedenom spoju, u K-ljuski prvog atoma, imaju dva elektrona nakon čega slijede tri elektrona, pa dublet od dva sparena elektrona. Nakon tog dubleta slijede tri elektrona iz drugog atoma, pa dva elektrona iz njegove K-ljuske.

Sada ću izvršiti konekciju tih elektrona:

2,3,2,3,2 >> 23232 ;

Sada ću dekompozirati rezultat ove konekcije:

Konekcija elektrona

I

23232

/

I

\

(197,719)

139,139...139

931,931...931

(719,197)

I

ALLAH

23232 = {(197 + 719) + [(139+931)xY]+ (719+197)}; Y = 20;

Kako se vidi, u hemijskim jedinjenjima ugljika elektroni, a i protoni, su tako međusobno povezani da njihov aritmetički izraz, kao svoj rezultat, daje uzvišeno Božije ime. Ustvari, ti elektroni u svojim putanjama jezikom matematike "ispisuju" ime: "Allah, Allah, Allah"! Neka se zna ko je njihov Tvorac. Neka se zna da ih je stvorio Svemogući i Sveznajući Stvaralac, Allah, dž.š. Istu ovu matricu sekvencioniranja susrećemo i u svim drugim procesima u organskoj hemiji. Kod svih živih organizama "ciglice" života su tako poredane da u njihovom aritmetičkom izrazu jezikom matematike piše: "Allah, Allah, Allah"!

MATEMATIČKA SLIKA RELATIVNE ATOMSKE MASE

Relativna atomska masa jednog hemijskog elementa je omjer njegove stvarne mase atoma i unificirane atomske jedinice mase. Sada ćemo napraviti matematičku sliku hidrogena (vodika):

Relativna atomska masa

I

Arh=(mH:u)=(0,1674x10-23g: o,1660x10-23)=

=1,0075

I

74+139+931+8931

I

A L L A H

Kako se vidi, u hemijskim jedinjenjima ugljika elektroni, a i protoni, su tako međusobno povezani da njihov aritmetički izraz, kao svoj rezultat, daje uzvišeno Božije ime. Ustvari, ti elektroni u svojim putanjama jezikom matematike "ispisuju" ime: "Allah, Allah, Allah"! Neka se zna ko je njihov Tvorac. Neka se zna da ih je stvorio Svemogući i Sveznajući Stvaralac, Allah, dž.š. Istu ovu matricu sekvencioniranja susrećemo i u svim drugim procesima u organskoj hemiji. Kod svih živih organizama "ciglice" života su tako poredane da u njihovom aritmetičkom izrazu jezikom matematike piše: "Allah, Allah, Allah"!


MATEMATIČKA SLIKA RELATIVNE ATOMSKE MASE

Relativna atomska masa jednog hemijskog elementa je omjer njegove stvarne mase atoma i unificirane atomske jedinice mase. Sada ćemo napraviti matematičku sliku hidrogena (vodika):

Relativna atomska masa

I

Arh=(mH:u)=(0,1674x10-23g: o,1660x10-23)=

=1,0075

I

74+139+931+8931

I

A L L A H

1,0075 >> 10075; 10075 = (74+139+931+8931);

Kako se vidi, u relativnoj masi hidrogena piše da je Autor i Kreator te relativne mase Svemogući i Sveznajući Stvaralac, Allah, dž.š.

MATEMATIČKA SLIKA BRZINE SVJETLOSTI

Brzina svjetlosti je 299.792,458. Sada ćemo napraviti njenu matematičku sliku da vidimo da li u istoj piše da je njen Tvorac i Kreator, Svemogući i Sveznajući Stvaralac, Allah, dž.š.

Primjer 1

Brzina svjetlosti

I

299.792,458

I

(197+(74+139+931)xY)+197)

I

A L L A H

299 792 458 = [173142+(8 931 + 8 931)];

[(17314x17314) + (8 931 + 8 931)] = 299 792 458;

8 931 << 931;

931 << ALLAH

Iz prethodno navedenih primjera se jasno vidi da u brzini svjetlosti piše da je njen Tvorac i Kreator Uzviseni Allah, dž.š.


No comments: