Sunday, January 4, 2009

IME ALLAH U ATOMIMA (12)

Bismillahi Rrahmani Rrahim,

Ime Allah u proteinima

U jednom od predhodnih tekstova govorio sam o molekuli insulina. Radi se o preoteinu ISOFORM. Ovom prilikom navest ću još neke digitalne slike tog proteina u kojma je sekvencioniranje aminokiselina izvršeno prema programsko-kibernetskoj i informacionoj osnovi broja 931.

Sequence information

Length: 244 AA

10     20     30     40     50     60

MDKSELVQKA KLAEQAERYD DMAAAMKAVT EQGHELSNEE RNLLSVAYKN VVGARRSSWR

70 80 90 100 110 120

VISSIEQKTE RNEKKQQMGK EYREKIEAEL QDICNDVLEL LDKYLIPNAT QPESKVFYLK

130 140 150 160 170 180

MKGDYFRYLS EVASGDNKQT TVSNSQQAYQ EAFEISKKEM QPTHPIRLGL ALNFSVFYYE

190 200 210 220 230 240

ILNSPEKACS LAKTAFDEAI AELDTLNEES YKDSTLIMQL LRDNLTLWTS ENQGDEGDAG

EGEN

Čestice iz tog proteina su tako poredane da kao rezultat te veze daju Božiji Znak 931. Evo konkretnih dokaza

Broj atoma Tabela 1

Grupa aminokiselina 1

Grupa aminokiselina 2

PTHPIRLGL

ALNFSVFYYE

I

ILNSPEKACSLAKTAF

DEAI AELDTLNEES

YKDSTLIMQL LRDNLT

I

371

I

Analogni kod

I

857

I

Analogni kod

I

173

758

\

/

(7x19x7)

I

931

I

ALLAH

Analogni kod broja 371 je broj 173, i broja 857 broj 758.

(173+857) = 931 = (7 x 19 x 7);

Broj atoma Tabela 2

Grupa aminokiselina 1

Grupa

aminokiselina 2

PTHPIRLGL ALNFSVFYYE I

I

LNSPEKACS LAKTAFDEAI AELDTLNEES YKDSTLIMQL LRDNLT

I

393

I

Analogni kod

I

835

I

Analogni kod

I

393

538

\

/

(7x19x7)

I

931

I

ALLAH


Broj atoma Tabela 3

Prvi skup aminokiselina

Drugi skup aminokiselina

Analogni kod

Božiji Znak

EISKKEM QPTHP

IRLGLALNFSVFYY

EIL NSPEKACS LAK

TAFDEAI AELDTLNE

ES YKDSTLIM

332 i 599 >

931

EISKKEM QPTHPI

RLGLALNFSVFYY E

IL NSPEKACS LAKT

AFDEAI AELDTLNE

ES YKDSTLIM

552 i 379 >

931

EISKKEM QPTHPIR

LGLALNFSVFYY EIL

NSPEKACS LAKTAF

DEAI AELDTLNEES

YKDSTLIM

182 i 749 >

931

EISKKEM QPTHPIRLGL

ALNFSVFYY EIL NSP

EKACS LAKTAFDEAI

AELDTLNEES YKDS

TLIM

533 i 398 >

931

EISKKEM QPTHPIRLGLA

LNFSVFYY EIL NSPE

KACS LAKTAFDEAI

AELDTLNEES YKDS

TLIM

843 i 088 >

931

EISKKEM QPTHPIRLGLAL

NFSVFYY EIL NSPEK

ACS LAKTAFDEAI A

ELDTLNEES YKDST

LIM

073 i 858 >

931

EISKKEM QPTHPIRLGLALN

FSVFYY EIL NSPEK

ACS LAKTAFDEAI AELDTLNEES YKDSTLIM

783 i 148 >

931


Broj atoma Tabela 4

Prvi skup aminokiselina

Drugi skup aminokiselina

Analogni kod

Božiji Znak

TTVSNSQQA

QEAF

EISKKEMQPTHPI

RLGLALN FSVFY

YEILNSPEKACS

LAK TAFDEAI AELDT

052 i 879>

931

TTVSNSQQA YQEAFEI

SKKEMQPTHPIRL

GLALN FSVFYYEIL

NSPEK ACSLAK TAF

DEAI AELDT

192 i 739 >

931

TTVSNSQQAYQEAFEISKK

EMQPTHPIRLGLALN FSVFYYEILNSPE

KACSLAK TAFDEAI AELDT

353 i 578 >

931

931 << ALLAH

itd,

Kako vidimo, čestice u navedenom proteinu se međusobno tako povezuju da kao rezultat tog povezivanja nastaje aritmetički izraz za Božije ime, a to je broj 931..

Sličnih primjera u tom proteinu ima još veoma mnogo, pa ih ovom prilikom neću navoditi. Posebno skrećem pažnju da navedeni Božiji Znak 931 međusobno povezuje sve čestice iz tog proteina, pa nema ni jedne jedine čestice koja u korelaciji sa nekim drugim česticama iz tog proteina kao svoj matematički rezultat ne daje aritmetički izraz za ime Allah.


No comments: