Friday, January 2, 2009

IME ALLAH U ATOMIMA (6)
Bismillahi Rrahmani Rrahim,

Tablice periodnog sistema(2)

Tablice periodnog sistema, kao što znamo, imaju 7 perioda. Te periode imaju slijedeći broj hemijskih elemenata: 2,8,8,18,18,32,I 32 elementa. U toj grupi hemijskih elemenata djeluju zakonitosti Paskalovog trougla. Te zakonitosti nam daju sedam grupa hemijskih elemenata. U tim Paskalovim Tablicama skupovi navedenih hemijskih elemenata nam kao svoj rezultat daju aritmertički izraz za Božije ime. Evo tog primjera:

Grupe hemijskih elemenata

Grupa

1

Grupa

2

Grupa

3

Grupa 4

Grupa

5

Grupa

6

Grupa 7

2

2

2

2

2

2

2

8

10

12

14

16

18

20

8

18

30

44

60

78

98

18

36

66

110

170

248

346

18

54

120

230

400

648

994

32

86

206

436

836

1484

2478

32

118

324

760

1596

3080

5558

I

I

I

I

I

I

I

118

324

760

1596

3080

5558

9496

\

\

\

I

/

/

/

20932

/

I

\

931

1907 x Y

931

I

I

ALLAH

ALLAH


U ovom primjeru sam grupe hemijskih elemenata (2,8,8,18,18,32,32) prikazao koristeći zakonitosti iz Paskalovog trougla. Na primjer:

2,8,8,18,18,32,32 >> (2 + (2+8) + (2+8+8) + (2+8+8+18) + (2+8+8+18+18) +

+ (2+8+8+18+18+32) + (2+8+8+18+18+32+32);

2,8,8,18,18,32,32 >> (2 + 10 + 18 + 36 + 54 + 86 + 118) = 324;

itd.

TABLICE PERIODNOG SISTEMA

HEMIJSKIH ELEMENATA (3)

U Tablicama periodnog sistema hemijski elemenati su raspoređeni u odgovarajuće grupe i periode. Za matematičku analizu su posebno interesantne grupe hemijskih elemenata IVA, VA, VIA i VIIA. U tim grupama imamo slijedeće hemijske elemente:

Grupa

IVA

Grupa

VA

Grupa

VIA

Grupa

VIIA

Zbir atomskih brojeva

C

6

N

7

O

8

F

9

30

Si

14

P

15

16

Cl

17

62

Ge

32

As

33

Se

34

Br

35

134

Sn

50

Sb

51

Te

52

I

53

206

PB

82

Bi

83

Po

84

At

85

334

Element

114

Element

115

Element

116

Element

117

462


Skup 1 čine elementi: C,N,O i F . Zbir atomskih brojeva tih elemenata je 30.

Dakle, S1 = 30;

Skup 2 čine elementi: Si,P,S i Cl . Zbir atomskih brojeva tih elemenata je 62.

S2 = 62;

Skup 3 čine elementi: Ge,As,Se i Br . Zbir atomskih brojeva tih elemenata je 134.

S3=134;S4 =206; S5=334;S6 = 462;

Te skupove hemijskih elemenata međusobno povezuju razne matematičke zakonitosti. Te zakonitosti nam omogućavaju da napravimo matematičku sliku navedenih skupova elemenata. A kada napravimo tu sliku, vidjet ćemo da u istoj piše da je te elemente stvorio i kreirao Svemogući i Sveznajući Stvaralac, Allah, dž.š. Ovom prilikom napravit ću nekoliko takvih slika:

Matematička slika hemijskih

elemenata iz IVA, VA, VIA i VIIA grupa (1)

Skupovi elemenata

Skupovi elemenata

I

I

(S1,S2,S3,S4,S5)

S6

I

I

766

462

I

I

667

264

\

/

931

I

ALLAH

(S1+S2+S3+S4+S5) = (30+62+134+206+334) = 766; (667+264)=931;

Matematička slika hemijskih

elemenata iz IVA, VA, VIA i VIIA grupa (2)

Skupovi elemenata

Skupovi elemenata

I

I

(S1,S2,S3,S4,S6)

S5

I

I

894

334

I

I

498

433

\

/

931

I

ALLAH

(S1+S2+S3+S4+S6) = (30+62+134+206+462) = 894;(498 + 433) = 931;

Matematička slika hemijskih

elemenata iz IVA, VA, VIA i VIIA grupa (3)

Skupovi elemenata

Skupovi elemenata

I

I

(S1,S2,S3,S4)

(S5,S6)S

I

I

432

796

I

I

234

697

\

/

931

I

ALLAH

(S1+S2+S3+S4) = (30+62+134+206) = 432;

(S5 + S6) = (334 + 462) = 796; (234 + 697) = 931;

Matematička slika hemijskih

elemenata iz IVA, VA, VIA i VIIA grupa (4)

Skupovi elemenata

Skupovi elemenata

I

I

(S1,S2,S3,S6)

(S4,S5)

I

I

688

540

I

I

667

264

\

/

931

I

ALLAH

(S1+S2+S3+S6) = (30+62+134+462) = 688;

(S4+S5) = 206+334) = 540; (886 + 45) = 931;

itd.

Sličnih matematičkih slika ima još veoma mnogo. Hemijski elementi se u tablicama periodnog sistema međusobno povezuju na različite načine. A u matematičkoj slici tih veza piše da je Autor i Kreator navedenih tablica Svemogući i Sveznajući Stvaralac, Allah, dž.š.No comments: