Thursday, January 22, 2009

DARVIN (4)

Bismillahi Rrahmani Rrahim,


EVOLUCIJA IDEJA

Tajne stvaranja života na Zemlji ćemo još lakše shvatiti ako znamo kako razumni stvaraoci u Kosmosu stvaraju svoja djela. Za primjer ćemo uzeti čovjeka. Prije nego nešto proizvedemo, ili napravimo, razmislit ćemo o tome šta ćemo da napravimo, i kako ćemo to uraditi? Dakle, prvo ćemo DOĆI NA IDEJU da nešto uradimo. Nakon toga ćemo napraviti idejni i izvedbeni projekat, zatim izgraditi tvornicu ili fabriku gdje ćemo to proizvesti, obezbijedićemo odgovarajuće faktore proizvodnje, itd. I na kraju ćemo proizvesti neki proizvod. Na taj način čovjek će materijalizirati svoju ideju, i dati joj konkretan materijalni oblik i izgled. Dakle, čovjek započinje procese stvaranja sa IDEJOM, a završava ih sa materijalizacijom te ideje. Na sličan način postupaju sva razumna bića u Kosmosu. Prije nego što će nešto napraviti ili stvoriti prvo DOLAZE NA IDEJU da to urade, a tek nakon toga pristupaju materijalizaciji te ideje. Djela svih razumnih bića u Kosmosu su, u krajnjoj liniji, samo njihove materijalizirane ideje. Te ideje najčešće EVOLUIRAJU iz jednog oblika u drugi, od prostije ka složenijoj. Između tih ideja se vodi grčevita borba za opstanak i preživljavanje. Ideje koje su bolje prilagođene datim uslovima opstaju i preživljavaju, a druge izumiru i nestaju. Kao primjer mogu nam poslužiti razni proizvodi na tržištu. Proizvođaći tih proizvoda nastoje da proizvedu što atraktivnije proizvode za kojima postoji potražnja, i koje će poslije moći da što uspješnije prodaju. Da li će u tome uspjeti prije svega zavisi od njihove ideje šta će proizvoditi i kako će organizirati menađment i promotivne aktivnosti. Na tržištu se vodi bespoštedna borba između različitih ideja. Na primjer: Svojevremeno su proizvođači došli na ideju da proizvedu crno-bijeli TV aparat. U to vrijeme ta ideja je bila veoma dobro prihvaćena na tržištu, pa su se ti proizvodi prodavali bez ikakvih teškoća. Međutim, ubrzo nakon toga, neki proizvođači su došli na ideju da proizvedu kolor TV aparate. Ti novi proizvodi su odmah prihvaćeni na tržištu, pa je opao interes za crno-bijele TV aparate. Nova ideja je pobijedila i opstala, a stara je potisnuta sa tržišta, i ista više nema nikakvu budućnost, niti perspektivu. Osnovno pravilo tržišta je da proizvodi koji imaju dobru prođu opstaju i preživljavaju, dok drugi ispadaju iz tržišne konkurencije. Oni koji su opstali, opstali su samo radi toga, jer su proizvođaći tih proizvoda imali bolju ideju kako da naprave te proizvode i kako da ih što uspješnije plasiraju na tržištu. Na tržištu je, ustvari, pobijedila njihova ideja. Ideje drugih proizvođaća su bile slabije prilagođene datim tržišnim uslovima, pa zbog toga nisu opstale. Ideje svih prouzvođaća na tržištu postepeno evoluiraju iz jednog oblika u drugi, pa se skoro svakodnevno na tom tržištu pojavljuju neki novi proizvodi. Između tih proizvoda se vodi grčevita borba za opstanak, pa će opstati samo oni proizvodi čiji proizvođaći imaju bolju ideju kako da naprave proizvode koje će prihvatiti tržište. U toj tržišnoj utakmici se, ustvari, vodi borba za opstanak između različitih ideja. Neke od tih ideja opstaju i preživljavaju, a neke izumiru i nestaju. Sva razumna bića u Kosmosu, koja su stvorena, i koja imaju svog Tvorca, stvaraju svoja djela baš na takav način. Dakle, stvaraju ih u procesima EVOLUCIJE IDEJA. U tim procesima bitna je ideja, a materija ima samo drugorazrednu ulogu i značaj, i ista se u potpunosti potčinjava datoj ideji. Da li je i Tvorac Kosmosa koristio svoju božansku ideju da stvori naš materijalni svijet u kojem živimo? Sa sigurnošću se može reći da jeste. Može se reći da je Uzvišeni Allah,dž.š. koristio Svoju božansku ideju da stvorio naš materijalni svijet u kojem živimo. Može se reći da je Kosmos, ustvari, materijalizirana ideja Tvorca Kosmosa da stvori svijet. Bit procesa stvaranja Kosmosa je, dakle, u IDEJI. Takođe, i bit procesa stvaranja života na Zemlji je u ideji. Svi oblici života koji postoje na našoj planeti su, ustvari, samo materijalizirana ideja Uzvišenog Allaha,dž.š. da stvori te životne vrste. Sada se postavlja pitanje: Da li je Tvorac Kosmosa stvorio život na našoj planeti u procesima evolucije ideja? Naime, kako znamo, stablo života čine životne vrste koje su na tom stablu poredane od prostije ka složenijoj. Da li to znači da su i ideje Tvorca Kosmosa postepeno evoluirale iz jednog oblika u drugi? Odgovor na to pitanje je slijedeći: Sa sigurnošću se može reći da idejeTvorca Kosmosa nisu postepeno evoluirale iz jednog oblika u drugi. Može se reći da uzvišeni Bog nije život na Zemlji stvorio u procesima evolucije ideja. Naime, naš veličanstveni Gospodar, Allah,dž.š. je Svemogući i Sveznajući Stvaralac, pa nema potrebu da postepeno osmišljava ideju po ideju, i da ih nakon toga materijalizira. Pošto je Svemogući Stvaralac dovoljno je samo da nećemu kaže:"Budi"! - i to odmah biva. To važi i za život na Zemlji. Božija je odredba da na našoj planeti nastane život. Božija je odredba da na našoj planeti “izraste” stablo života. Suština procesa stvaranja života na Zemlji je, dakle, u ideji. Stvaralačka ideja Tvorca Kosmosa je omogućila da život evoluira iz jednog oblika u drugi, i da se razgrana poput dragulja u stablo familija. Prema tome, kada se govori o evoluciji životnih vrsta može se samo govoriti o ideji Tvorca Kosmosa da u stablu života životne vrste postepeno “izrastu” iz jednog oblika u drugi. To važi i za nas ljude. Čovjek je, u krajnjoj liniji, samo materijalizirana ideja Tvorca Kosmosa da na našoj planeti Zemlji stvori razumno biće. Allah,dž.š. je rekao: " Budi"! - i tako nasta čovjek.

Evoluciju ideja razumnih stvaralaca u Kosmosu nije moguće otkriti u datoj empirijskoj gradji. Upravo, zbog toga, ni Darvin nije uspio da otkrije bit i suštinu procesa stvaranja života na Zemlji. Nije shvatio da je život na našoj planeti djelo Svemogućeg i Sveznajućeg Stvaraoca, Allaha,dž.š.

Evo šta o idejama kaže poznati filozof Platon:

Naše duše, prije ulaska u tijelo, živjele su u svijetu ideja”

“Znanje je sjećanje na ideje, a neznanje zaboravljanje ideja.

Kroz iskustvo na ovom svijetu um se podsjeća i upozorava

na ono što je otprije spoznao u svijetu ideja. Forma je to što materiju čini određenom i ona je djelo ideja koje daju pečat svoga lika”.27

27) Iz knjige autora Nedima el-Džisra: “Vjerovanje u Boga u svjetlu filozofije, nauke i Kur’ana”, str.22 i 23, izd. Starješinstvo Islamske zajednice BiH, Hrvatske i lovenije, Sarajevo 1984.g.

Greške u materijalističkom pogledu na svijet

Kada govorimo o teoriji o evoluciji ideja ne možemo a da ne spomenemo i Karla Marksa, koji je bio pristalica materijalističkog pogleda na svijet. Prema njegovom učenju, za razvoj proizvodnih snaga, a i proizvodnih odnosa, bitna je materija, a ideja je od drugorazrednog značaja. Marks u svojim radovima konstatuje da se odnosi među ljudima ispoljavaju kao odnosi među stvarima. Kao primjer uzima odnose između proizvođača roba na tržištu, pa zaključuje da se odnosi među tim proizvođačima u svojoj suštini svode na odnose među njihovim robama. Takvo razmišljanje je, prema mom mišljenju, sasvim pogrešno. Naime, na tržištu je bitna ideja, a ne materija. Da li će se neka roba pojaviti na tržištu, i kakvu će imati prođu, to ni u kom slučaju ne zavisi od materije. To isključivo i samo zavisi od ideja proizvođača da proizvedu i prodaju datu robu. Kada ti proizvođači dođu na ideju šta će da proizvedu, tek nakon toga dolazi do procesa proizvodnje. A proces proizvodnje roba nije ništa drugo do proces materijalizacije datih ideja. Na tržištu se, ustvari, prodaju materijalizirane ideje. Zbog toga se može zaključiti da se odnosi između proizvođača roba na tržištu ne ispoljavaju kao odnosi između stvari, već kao odnosi između njihovih ideja da proizvedu robu koja će imati što bolju prođu.

Mišljenje Morisa Bikaja


Kada sam prvi put napisao tekst u kojem govorim o evoluciji ideja obratio sam se poznatom francuskom naučniku i istraživaču, gospodinu Morisu Bikaju s molbom da mi da svoje mišljenje o toj ideji.Ubrzo mi je stigao odgovor. Bikaj se veoma pohvalno izrazio o toj teoriji. Rekao je da se radi o veoma interesantnom pogledu na pojavni svijet, pa mi predlaže da nastavim sa tim istraživanjima uz napomenu da u tom pogledu imam njegovu punu podršku.

No comments: