Saturday, January 3, 2009

IME ALLAH U ATOMIMA (7)Molekula vode

Voda je najvažnije jedinjenje u našem materijalnom svijetu u kojem živimo. Sačinjena je od dva atoma vodika i jednog atoma kisika. Građa te molekule je data u znaku uzvišenog imena Allah, dž.š. Božije ime u istoj možemo otkriti na slijedeći način: Treba da sve elemente i veličine iz te molekule izrazimo brojem, pa ćemo odmah otkriti da u toj molekuli piše da je njen Tvorac i Kreator Uzvišeni Allah, dž.š. To ćemo uraditi ovako: Zbir atomskih brojeva hemijskih elemenata od kojih je sačinjena molekula vode je 9 . (Atomski broj vodika je 1, a kisika 8). Atoma u toj molekuli ima 3. Samo jedan element u toj molekuli se ponavlja više puta, a to je vodik. Njegov atomski broj je 1. Sada ćemo te vrijednosti prikazati u slijedećoj tabeli:

Molekula vode

Zbir atomskih brojeva vodika i kisika

Broj atoma u molekuli vode

Atomski broj vodika

I

I

I

9

3

1

\

I

/

931

I

ALLAH

Kako vidimo, u molekuli vode zaista piše da je tu molekulu stvorio Svemogući i Sveznajući Stvaralac Allah,dž.š.

Poznato je da molekula vode ima tri agregatna stanja. To su: tečno, čvrsto i gasovito. Kada iz te perspektive posmatramo molekulu vode ista izgleda ovako:

Molekula vode

Atomski brojevi H i O

(1+8)

Broj agregarnih stanja u molekuli vode

Jedna molekula vode

I

I

I

9

3

1

\

I

/

931

I

ALLAH

Hemijski elementi u molekulo vode imaju određeni broj elementarnih čestica. Te čestice su raspoređene u različite nivoe. Na te elektronske nivoe je Bog stavio svoj biljeg ili znak, a to je broj 931. Evo tog primjera:

Molekula vode

Broj elektrona u atomu vodika

Broj elektrona u atomu kisika

Broj elektrona

u atomu vodika

I

I

I

1

2,6

1

\

I

/

1261

/

I

\

(19 x 7)

931

197

I

ALLAH

1261 = (19 x 7) + 931 + 197)

U ovom primjeru elektrone u molekuli vode povezuje aritmetički izraz za Božije ime, a to je broj 931, i kodovi 19 i 7.

Skrećem pažnju i na činjenicu da je aritmetički izraz za Božije ime 931 nastao kao rezultat kodiranja sa kodovima 19 i 7. To možemo vidjeti iz slijedećeg primjera:

931 = (19x7)+(19x7)+(19x7)+(7x19)+(19x7)+(19x7)+(19x7);

931 << ALLAH


AVOGARDOV BROJ

Avogardov zakon glasi: U jednakim volumenima svih gasova, pod istim uslovima pritiska i temperature, nalazi se jadnak broj molekula. Sada ću napraviti matematičku sliku Avogardovog broja:

Avogardov broj

I

6,02214 x 1023

I

602214

/

/

I

\

\

197

931

197

931

931

197

931

197

931

I

I

I

I

I

ALLAH

ALLAH

ALLAH

ALLAH

ALLAH


602214 = (197 + 197) + (931 x Y) + (197 + 197);

Y = 646;

U ovom primjeru napravio sam matematičku sliku Avogardovog broja. A u toj slici jasno piše da je Autor i Kreator prirodnih zakona koje je otkrio Avogard, Svemogući i Sveznajući Stvaralac, Allah, dž.š.

TALASNA DUŽINA SVJETLOSTI

Svjetlost je elektromagnetni talas talasne dužine od 380 do 780 n m. Interesuje me zašto je Uzvišeni Allah, dž.š. u Svom tajnom Božijem znanju odlučio da ta talasna dužina bude baš tolika? Zašto nije odlučio da svjetlost ima neku drugu talasnu dužinu? Matematička analiza tog fenomena dat će nam odgovore na neka od tih pitanja.

Skup svih talasnih dužina

Talasne dužine svjetlosti su: 380, 381, 382, itd., pa sve do 780. Sada ću sabrati sve te talasne dužine:

(380 + 381 + 382 ... +780) = 224390;

Sada ću dekompozirati ovaj rezultat:

Zbir svih talasnih dužina svjetlosti

I

224 390

/

/

I

\

\

931

197

719,197,719,197, itd.

719

931

I

I

ALLAH

ALLAH

224390 = {[(931+197)+(197+719+197+719+197+719+197+

+719 +197 + +719+197)+(197+719+197+719+197+719+

+197+719+197+719+197)+(197+931)] x Y}; Y = 19;

Kako se vidi, u talasnim dužinama svjetlosti piše da je njihov Stvaralac i Kreator Uzvišeni Allah, dž.š.

U navedenoj matematičkoj slici nalazi se podosta Božijih Znakova. Evo nekih primjera:

Primjer 1

224390 = ( 139 * 114 ) + ( 931 * 224 )

224390 = ( 139 * 1045 ) + ( 931 * 85 )

(1045-114) = 931;

931 << ALLAH

Primjer 2

380 780 = ( 139 * 643 ) + ( 931 * 313 )

380 780 = ( 139 * 1574 ) + ( 931 * 174 )

380 780 = ( 139 * 2505 ) + ( 931 * 35 )

I u ovom primjeru u talasnim dužinama je zapisano da je te dužine stvorio i kreirao Uzvišeni Allah,dž.š.

U navedenom primjeru susrećemo i broj 139. Taj broj je analogni kod broja 931;

139 ||931

Broj 139 je, ustvari, analogni aritmetički izraz za ime Allah,dž.š.

Skup talasnih dužina iz prethodnog primjera nam, kao svoj rezultat, daje broj 224 390. Kada dekompoziramo taj broj tada ćemo, u njegovoj građi, naći međusobno povezane brojeve 139 i 931:

224 390 = ( 139 * 114 ) + ( 931 * 224 )

224 390 = ( 139 * 1045 ) + ( 931 * 85 )

(1045-114) = 931;

(224 – 85) = 139;

931 << ALLAH

Kako vidimo, i tlasne dužine se podvrgavaju univerzalnim zakonitostima iz prirode prema kojima se sce čstice međusobno tako povezujuj da je rezultat te veze aritmetički izraz za uzvišeno Božije ime, a to je broj 931.No comments: