Sunday, January 4, 2009

IME ALLAH U ATOMIMA (14)Bismillahi Rrahmani Rrahim,

Kako elektroni, dok se obrću oko atomskog jezgra,

svojim putanjama ispisuju ime Allah

Elektroni u atomima hemijskih elemenata se obrću oko atomskog jezgra. Obrću se kroz elektronske ljuske ili energetske nivoe. Te ljuske se obilježavaju ovako: K, L, M, N O, P i Q. Na primjer: Hemijski element Ku (Kurčatovijum) ima ukupno 104 elektrona. Ti elektroni su u tom atomu raspoređeni ovako:

K

L

M

N

O

P

Q

2

8

18

32

32

10

2


Eto, tako izgleda matematička slika tih elektrona. Sada ćemo dekodirati tu matematičku sliku. Kada je dekodiramo otkrit ćemo da ti elektroni, dok se obrću oko atomskog jezgra, u svojim putanjama ispisuju uzvišeno Božije ime. Dekodiranje tih elektrona izvršit ćemo ovako:

Primjer 1

K

L

M

N

O

P

Q

2

8

18

32

32

10

2

I

2081832321002

I

(931 + 931...+ 931)

I

ALLAH

2,8,18,32,32,10,2 >> 2, 08, 18, 32, 32, 10, 02;

2, 08, 18, 32, 32, 10, 02 >> 2081832321002;

2081832321002 = (931+931+931...,+931);

931 << ALLAH

Kako vidimo, elektroni u ovom atomu, dok se obrću oko atomskog jezgra, u svojim putanjama zaista ispisuju uzvišeno ime Allah,dž.š.

Primjer 2

Dok se elektroni obrću oko atomskog jezgra isti se istovremeno nalaze svuda oko tog jezgra - u obliku oblaka. Kako to konkretno izgleda objasnit ću na primjeru slike iz primjera 1:

Ku(104)

Q,P,O,N,M,L,K

K,L,M,N,O,P,Q

I

I

2103232180802

2081832321002

\


/


21399859800I(719 x Y)

(931 x Y)IALLAH


Y = 12;

(2103232180802-2081832321002) = 21399859800;

21399859800 = [(719+931) + (719+931) ...+ (719 + 931)]

931 << ALLAH

Dakle, elektroni istovremeno u svakom dijelu svoje putanje iznad atomskog jezgra, dok se obrću oko tog jezgra, ispisuju uzvišeno ime Allah,dž.š.

Primjer 3

Ti (22)

N,M,L,K

K,L,M,N,

I

I

2,10,08,02

2,08,10,02

I

I

2100802

2081002

\


/


19800I(719 x Y)

(931 x Y)IALLAH


(2100802-2081002) = 19800;
19800 = [(719+931) + (719+931) ...+ (719 + 931)]

931 << ALLAH

Primjer 4

Mn (25)

N,M,L,K

K,L,M,N,

I

I

2,13,08,02

2,08,13,02

I

I

2130802

2081302

\


/


49500I(719 x Y)

(931 x Y)IALLAH


Y = 30;

(2130802-2081302) = 49500;

49500 = [(719+931) + (719+931) ...+ (719 + 931)]

931 << ALLAH

Primjer 5

Zn (30)

N,M,L,K

K,L,M,N,

I

I

2,18,08,02

2,08,18,02

I

I

2180802

2081802

\


/


99000I(719 x Y)

(931 x Y)IALLAH

Y = 60;
(2180802-2081802) = 99000;
19800 =
[(719+931) + (719+931) ...+ (719 + 931)]

931 << ALLAH

Primjer 6

Tc (43)

O,N,M,L,K

K,L,M,N,O

I

I

2,13,18,08,02

2,08,18,13,02

I

I

213180802

208181302

\


/


4999500I(719 x Y)

(931 x Y)IALLAH


Y = 3030;

(213180802-208181302) = 4999500;

4999500 = [(719+931) + (719+931) ...+ (719 + 931)]

931 << ALLAH


Primjer 7

W (43)

P,O,N,M,L,K

K,L,M,N,O,P

I

I

2,12,32,18,08,02

2,08,18,32,12,02

I

I

21232180802

20818321202

\


/


413859600I(719 x Y)

(931 x Y)IALLAH

Y = 250824;

(21232180802-20818321202) = 413859600;

413859600 = [(719+931) + (719+931) ...+ (719 + 931)]

931 << ALLAH

U prethodno navedenim primjerima u putanjama elektrona i u njihovim atomskim brojevima nalazi se i Božiji Znak 931. Taj Znak svjedoči i potvrđuje da je te hemijske elemente stvorio Svemogući i Sveznajući Stvaralac, Allah, dž.š.

Svijet atoma i molekula je veoma kompleksan i možemo ga posmatrati iz različitih perspektiva. Ovaj moj tekst je samo prvi mali korak kojim sam „zavirio“ u taj čudesni i tajnoviti svijet. U tom nevidljivom svijetu vrijede mnoge zakonitosti za koje današnja nauka ni ne zna da postoje.To su, prije svega, božanski programski, kibernetski i informacioni sistemi i zakonitosti. Ti sistemi i zakonitosti imaju svoju posebnu logiku i metodiku manifestiranja i djelovanja. Jezik tog nevidljivog svijeta se, u krajnjoj liniji, svodi na memorisanje informacija uz pomoć neograničeno velikog broja kodova i analognih kodova, parnih i neparnih veličina, primarnih i sekundarnih vrijednosti, frekvencija, standardnih devijacija, determinanti, prednosti desne strane, zakonitosti Paskalovog trougla i bezbroj drugih zakonitosti. Input elementi svih tih zakonitosti su kodovi 19 i 7, a output je aritmetički izraz za Božije ime, a to je broj 931. Kada razmišljam o tim kompleksnim tajnama čini mi se da se iste mogu objasniti na pojednostavljen način uz pomoć metode analogije. Na primjer: U našim kompjuterima ugrađen je binarni sistem kojeg čine brojevi 0 i 1. Ti brojevi se poslije pretvaraju u razne slike, kao što su: slike ljudi, ulica, gradova, prirode, Kosmosa, itd. U Božijem stvaranju svijeta su, prema mom mišljenju, kodovi devetnaest i sedam, kao i druge Božije programske, kibernetske i informacione zakonitosti, materijalizirane i pretvorene u Božija djela, a to su: Čovjek, flora i fauna, hemijski elementi, atomi i molekule, elementarne i subatomske čestice, i sva druga Božija djela. Uzvišeni Bog je rekao:“BUDI“, pa su sva ta djela postala. Pri tome je naš Milosrdni Gospodar u svim tim djelima, na vidno mjesto kreirao aritmetički izraz za Svoje ime, a to je broj 931. Neka se zna ko je stvorio naš materijalni svijet. Neka se zna da ga je stvorio Svemoguči i Sveznajući Stvaralac, Allah,dž.š. Naravno, to je samo moje razmišljanje. A da li je to zaista tako najbolje zna naš Milosrdni Gospodar, Allah,dž.š. Kod Njega su ključevi svih tajni i samo ih On zna.


No comments: