Wednesday, January 7, 2009

BISMILLABismillahi Rrahmani Rrahim,

Na početku teksta uzvišenog Kur’ana nalazi se Bismilla. To su prve Božije riječi koje ćemo vidjeti kada otvorimo tu Časnu Knjigu. Kada iz perspektive nauke posmatramo taj tekst razmišljat ćemo o tome kako je isti kreiran? Zašto se u tom tekstu nalaze baš ti i ti konsonanti? Zašto su isti poredani baš tim i tim redoslijedom? Zašto tih konsonanata nema više ili manje?- itd. Znatiželja me vuće da pokušam otkriti neke od tih tajni. Kako da to uradim? Moje višegodišnje iskustvo u izučavanju Kur'ana mi kaže da odgovore na ta pitanja trebam potražiti u programskim, kibernetskim i informacionim zakonitostima koje je u tekstu Kur'ana kreirao Svemogući i Sveznajući Stvaralac, Allah, dž.š. To ću uraditi ovako:


Digitalna slika teksta Bismille

Digitalnu sliku teksta Bismille dobit ćemo tako što ćemo u tom tekstu umjesto konsonanata staviti njihove numeričke vrijednosti. To ćemo uraditi na slijedeći način:


Konsonanti u tekstu Bismille

ba, sin, mim, alif, lam, lam, ha, alif, lam,

ra, ha, mim, nun, alif, lam, ra, ha, ya, mim,

Sada ćemo konsonantima iz ovog teksta odrediti numeričku vrijednost:


Digitalna slika Bismille

2, 12, 24, 1, 23, 23, 27, 1, 23, 10, 6, 24, 25, 1, 23, 10, 6, 28, 24,


Dekodiranje digitalne slike Bismille

U tekstu Bismille ima 19 konsonanata. Na digitalnom jeziku taj skup se označava na slijedeći način:

-jedan skup sa 19 konsonanata >> 1, 19 >> 119;

U skupu brojeva od jedan do devetnaest nalazi se trinaest skupova sa po sedam konsonanata. Na digitalnom jeziku te skupove izražavamo ovako:

-trinaest skupova sa po sedam konsonanata >> 13, 07 >> 1307;

Digitalni izraz za tekst Bismille

Brojevi 119 i 1307 predstavljaju digitalni izraz za tekst Bismille. Kada saberemo te brojne vrijednosti dobit ćemo aritmetički izraz za tekst Bismille:

(119 + 1307) = 1426;

Dakle, digitalni izraz za tekst Bismille je broj 1426.

Sada ćemo, koristeći prethodno naveden skupove konsonanata i digitalni izraz za Bismillu, dešifrovati matricu Bismille:

Matrica Bismille

G01 = (N1,N2,N3,N4,N5,N6,N7) = X1;

G02 = (N2,N3,N4,N5,N6,N7,N8) = X2;

G03 = (N3,N4,N5,N6,N7,N8,N9) = X3;

G04 = (N4,N5,N6,N7,N8,N9,N10) = X4;

G05 = (N5,N6,N7,N8,N9,N10,N11) = X5;

G06 = (N6,N7,N8,N9,N10,N11,N12) = X6;

G07 = (N7,N8,N9,N10,N11,N12,N13) = X7;

G08 = (N8,N9,N10,N11,N12,N13,N14) = X8;

G09 = (N9,N10,N11,N12,N13,N14,N15) = X9;

G10 = (N10,N11,N12,N13,N14,N15,N16) = X10;

G11 = (N11,N12,N13,N14,N15,N16,N17) = X11;

G12 = (N12,N13,N14,N15,N16,N17,N18) = X12;

G13 = (N13,N14,N15,N16,N17,N18,N19) = X13;

Svega = 1426;

G1,2,3,n = Skupovi konsonanata u Bismilli

N1,2,3,n = Konsonanti u Bismilli

U ovoj matrici imamo trinaest nepoznatih veličina. To su veličine N1,2,3,n. Rješenje za te nepoznate veličine pronaći ćemo koristeći odgovarajuće matematičke metode i tehnike istraživanja. Evo tog primjera:

(X1+X2+X3+X4+X5+X6+X7+X8+X9+X10+X11+X12+X13) = 1426;

Sada ćemo riješiti ovu jednačinu:

X1 = 112; X2=111; X3=122; X4=108; X5=113; X6 =114; X7=116; X8=90;

X9=112; X10=99; X11=95; X12=117; X3=117;

(112+111+122+108+113+114+116+90+112+99+95+117+117) = 1426;

G1 = (N1,N2,N3,N4,N5,N6,N7) = 112;

G2 = (N2,N3,N4,N5,N6,N7,N8) = 111;

G3 = (N3,N4,N5,N6,N7,N8,N9) = 122;

G4 = (N4,N5,N6,N7,N8,N9,N10) = 108;

G5 = (N5,N6,N7,N8,N9,N10,N11) = 113;

G6 = (N6,N7,N8,N9,N10,N11,N12) = 114;

G7 = (N7,N8,N9,N10,N11,N12,N13) = 116;

G8 = (N8,N9,N10,N11,N12,N13,N14) = 090;

G9 = (N9,N10,N11,N12,N13,N14,N15) = 112;

G10 = (N10,N11,N12,N13,N14,N15,N16) = 099;

G11 = (N11,N12,N13,N14,N15,N16,N17) = 095;

G12 = (N12,N13,N14,N15,N16,N17,N18) = 117;

G13 = (N13,N14,N15,N16,N17,N18,N19) = 117;

Svega = 1426;

Na ovaj način izvršio sam dekompoziciju digitalnog izraza za Bismillu. Kada smo to uradio dobio sam aritmetičke izraze za trinaest skupova sa po sedam konsonanata koji čine tekst Bismille. To su skupovi konsonanata G1,2,3,n. Potsjećam čitaoce da su jedna od konstanti u formuli za izračunavanje tog digitalnog izraza baš ti skupovi, dakle trinaest skupova sa po sedam konsonanata.

Sada nas očekuje slijedeći zadatak, a to je da u skupovima G,1,2,3,n pronađemo rješenje za nepoznate veličine N,1,2,3,n.

G1 = (N1+N2+N3+N4+N5+N6+N7) = 112;

G2 = (N2+N3+N4+N5+N6+N7+N8) = 111;

G3 = (N3+N4+N5+N6+N7+N8+N9) = 122;

G4 = (N4+N5+N6+N7+N8+N9+N10) = 108;

G5 = (N5+N6+N7+N8+N9+N10+N11) = 113;

G6 = (N6+N7+N8+N9+N10+N11+N12) = 114;

G7 = (N7+N8+N9+N10+N11+N12+N13) = 116;

G8 = (N8+N9+N10+N11+N12+N13+N14) = 90;

G9 = (N9+N10+N11+N12+N13+N14+N15) = 112;

G10 = (N10+N11+N12+N13+N14+N15+N16) = 99;

G11 = (N11+N12+N13+N14+N15+N16+N17) = 95;

G12 = (N12+N13+N14+N15+N16+N17+N18) = 117;

G13 = (N13+N14+N15+N16+N17+N18+N19) = 117;

U ovom primjeru imamo 13 jednačina sa po sedam nepoznatih veličina. Kada riješimo taj matematički zadatak dobit ćemo slijedeći rezultat:

N1 = 2; N2 = 12; N3 = 24; N4 = 1; N5 = 23; N6 = 23; N7 = 27; N8 = 1;

N9 = 23; N10 = 10; N11 = 6; N12 = 24; N13 = 25; N14 = 1; N15 = 23;

N16 = 10; N17 = 6; N18 = 28; N19 = 24;

Veličine N1,2,3,n su nam aritmetički izrazi za konsonante iz Bismille. Veličina N1 nam je aritmetički izraz za prvi konsonant u Bismilli, N2 za drugi, N3, za treći konsonant, itd.

Sada ćemo prekontrolisati da li smo ispravno uzračunali prethodno navedene nepoznate veličine:

G 1 = (2 +12 +24 +1+23 + 23 + 27) = 112;

G 2 = (12 +24 +1+23 + 23 + 27+1) = 111;

G 3 = (24 +1+23 + 23 + 27+1 +23) = 122;

G 4 = (1+23 + 23 + 27+1 +23 +10) = 108;

G 5 = (23 + 23 + 27+1 +23 +10 +6) = 113;

G 6 = (23 + 27+1 +23 +10 +6 +24) = 114;

G 7 = (27+1 +23 +10 +6 +24 + 25) = 116;

G 8 = ( 1 +23 +10 +6 +24 + 25 +1 ) = 90;

G 9 = (23 +10 +6 +24 + 25+1+ 23) = 112;

G10 = (10 +6 +24 + 25 +1+ 23 +10) = 99;

G11 = ( 6 +24 + 25 +1+ 23 +10 + 6) = 95;

G12 = (24 + 25 +1+ 23 +10+6+28) = 117;

G13 = (25 +1+ 23 +10 + 6+28+24) = 117;

Sada ću iz prethodne matrice dešifrovati tekst Bismille:

Bismilla = (N1,N2,N3,N4,N5,N6,N7,N8,N9,N10,N11,

N12,N13,N14,N15,N16,N17,N18 i N19)

Bismilla = ba,sin,mim,alif,lam,lam,ha,alif,lam, ra,ha,

mim,nun,alif,lam,ra,ha,ya,mim,

Kako se vidi, postoji sasvim konkretan programski, kibernetski i informacioni sistem za kreaciju Bismille. Autor tog sistema je Svemogući i Sveznajući Stvaralac, Allah,dž.š.No comments: