Friday, January 2, 2009

IME ALLAH U ATOMIMA (5)

Bismillahi Rrahmani Rrahim,

MATEMATIČKA SLIKA TEORIJE

RELATIVNOSTI

U poznatoj teoriji relativnosti Ajnštajn je otkrio da postoji kvantitativna veza između mase i energije. Do tog otkrića je došao 1905. godine. Ako se masa (m) izrazi u gramovima, a energija (E) u ergovima tada jednačina njihove uzajamne veze izgleda ovako:

E = mc2

Ajnštajn je, ustvari, samo otkrio kako izgleda data empirijska stvarnost. Otkrio je da svakoj promjeni energije odgovara promjena mase i obratno. Međutim, ono šta nije otkrio, i šta nedostaje toj teoriji, je objašnjenje zašto je to baš tako, i zašto je uzvišeni Bog odredio da bude baš takva uzajamna veza između mase i energije. Bit i suštinu te stvarnosti spoznat ćemo kada napravimo matematičku sliku procesa nuklearnih transformacija. A kada to uradimo, otkrit ćemo da u formuli tih transformacija piše, da je te procese stvorio i kreirao Svemogući i Sveznajući Stvaralac, Allah, dž.š. Evo konkretnih dokaza:

Jednačina stvaranja helijumovog jezgra

2p+2n=a+931x0,0302

I

A L L A H

Dakle, atomskoj jedinici mase odgovara energija od 931 mev. Eto, u tome je objašnjenje date stvarnosti. Uzvišeni Bog je odredio da aritmetički izraz za kvantitativnu vezu mase i energije bude broj 931. Ustvari, odredio je da u tim procesima piše da je Tvorac i Kreator tih procesa Allah, dž.š.

Ime ALLAH u gradji atoma

Materija je sačinjena od atoma raznih vrsta. Atomi su tako mali da su nevidljivi i pod najvećim mikroskopom. Toliko su mali da nam je teško čak i da ih zamislimo. Eto, u tom tako malom i sićušnom prostoru je naš veličanstveni Gospodar, Allah, dž.š., jezikom brojeva, "upisao" Svoje uzvišeno ime Allah. Evo kako to konkretno izgleda: Atom je, u makro planu, podijeljen na DEVET dijelova. Prvi i drugi dio pripadaju protonima i neutronima koji su smješteni u centralnom dijelu atoma. Treći dio, zatim četvrti, peti, šesti, sedmi, osmi i deveti pripadaju elektronima. Ti dijelovi se nalaze u vanjskom dijelu atoma. To su elektronske ljuske ili nivoi kroz koje se kreću elektroni. Znači, ukupno imamo devet dijelova, a aritmetički izraz za te dijelove je – broj DEVET. Građu atoma čine tri elementarne čestice. To su: neutroni, protoni i elektroni. Tu, dakle, imamo broj TRI. Atom je jedna cjelina. Aritmetički izraz za tu cjelinu je – broj JEDAN.

To možemo reći i ovako: JEDAN atom ima TRI elementarne čestice koje su smještene u DEVET dijelova atoma. Kada sve te elemente iz građe atoma iskažemo brojem, pa ih poslije spojimo, dobit ćemo Božiji znak 931:

Dileme zaista nema i ne može je biti. Naš veličanstveni Gospodar Allah, dž.š. je u sićusnom atomu jezikom brojeva "upisao" Svoje uzvišeno ime Allah. Neka se zna ko je stvorio tu česticu. Neka se zna da je njen Stvoritelj i Tvorac Svemogući i Sveznajući Stvaralac, Allah, dž.š.

Broj dijelova u atomu

Broj elementarnih čestica

Atom je jedna cjelina

I

I

I

9

3

1

\

I


/

931

I

ALLAH

Dileme zaista nema, i ne može je biti. Naš veličanstveni Gospodar Allah, dž.š. je u sićusnom atomu jezikom brojeva "upisao" Svoje uzvišeno ime Allah. Neka se zna ko je stvorio tu česticu. Neka se zna da je njen Stvoritelj i Tvorac Svemogući i Sveznajući Stvaralac, Allah, dž.š.

TABLICE PERIODNOG SISTEMA

HEMIJSKIH ELEMENATA

Materijalni svijet u kojem živimo je sačinjen od materije, odnosno od hemijskih elemenata. Ruski hemičar Mendeljev je izvršio klasifikaciju tih elemenata na osnovu zakona periodičnosti, pa je sačinio tablice tih elemenata. Upravo te tablice su, prema mom mišljenju, jedan od ključnih fenomena za razumijevanje tajni stvaranja svijeta. Naime, sve što postoji u našem Kosmosu potječe od materije koja je klasificirana u tim tablicama, pa izučavanjem hemijskih elemenata i zakona periodičnosti iz tih tablica, možemo otkriti mnoge tajne u svim prirodnim naukama. Prije svega, zanima nas da li je u makro teorijskoj koncepciji navedenih tablica uzvišeni Bog, na svoj tajni božanski način, napisao svoje ime, neka se zna ko je stvorio te hemijske elemente, i neka se zna ko je stvorio ovaj naš materijalni svijet u kojem živimo. Na prvi pogled, dok posmatramo te tablice, nećemo u istima vidjeti ništa neobično. Nećemo vidjeti ime Tvorca hemijskih elemenata iz tih tablica. Nećemo vidjeti ni broj 931. Međutim, ako se samo malo potrudimo, i ako sve ključne elemente iz navedenih tablica izrazimo brojem, moći ćemo bez ikakvih teškoća otkriti Božije ime u tim tablicama. Kada sam prvi put razmišljao o ovim tajnama, postavio sam sebi slijedeće pitanje: Šta je to što je najvažnije u teorijskoj koncepciji tih tablica? Evo odgovora: Najvažnije su grupe i periode hemijskih elemenata. Koliko ima tih grupa? Ima ih DEVET. Koliko ima perioda? Imaju TRI para perioda sa istim brojem elemenata. To su: Druga i treća perioda koje imaju po osam hemijskih elemenata, zatim, četvrta i peta perioda koje imaju po 18 elemenata, te šesta i sedma sa po 32 hemijska elementa. Osim tog skupa sa tri para perioda, u teorijskoj koncepciji periodnog sistema ima još JEDAN skup perioda kojeg čini samo jedna perioda, a to je prva perioda. Dakle, kada ključne dijelove iz teorijske koncepcije tablica izrazimo brojem, kao rezultat, dobit ćemo brojeve 9,3 i 1, a kada, nakon toga, izvršimo konekciju tih brojeva, kao rezultat dobit ćemo uzvišeno ime Allah, dž.š. Evo konkretnog dokaza:

Teorijska koncepcija Tablica periodnog sistema

Broj grupa hemijskih elemenata

Broj parova perioda

Prva perioda

I

I

I

9

3

1

\

I

/

931

I

ALLAH

Kako se vidi, u teorijskoj koncepciji tablica periodnog sistema hemijskih elemenata, zaista, piše da je Tvorac hemijskih elemenata i zakona periodičnosti iz tih tablica, Svemogući i Sveznajući Stvaralac, Allah, dž.š. Božije ime je napisano tako jasno i tako očigledno da dileme ne može biti. Niko ne može osporiti činjenicu da te tablice imaju devet grupa elemenata. Ne može osporiti ni činjenicu da u teorijskoj koncepciji tih tablica imamo tri para perioda sa istim brojem hemijskih elemenata. Također, ne može osporiti ni činjenicu da u teorijskoj koncepciji tih tablica, osim navedenih grupa i perioda, ima još samo jedna perioda, a to je prva perioda, i da je aritmetički izraz za tu prvu periodu – broj jedan.
No comments: