Sunday, January 4, 2009

IME ALLAH U ATOMIMA (11)

Bismillahi Rrahmani Rrahim,

ARITMETIČKO PORIJEKLO

GENETSKOG KODA

Ljudsko tijelo je sačinjeno od oko 100 biliona ćelija. Svaka od tih ćelija ima jedro. U jedru se nalaze dva seta ljudskog genoma. A svaki od tih setova ima po 23 hromozoma. Navedene setove možemo zamisliti i kao knjigu koja je napisana uz upotrebu samo četiri slova, a to su: A, C, G i T. A ono što je u svemu tome najvažnije je da u tom ljudskom genomu piše da je taj genom stvorio Svemogući i Sveznajući Stvaralac, Allah, dž.š. Dakle, u svakoj od 100 biliona ćelija u našem organizmu piše da je nas ljude stvorio Uzvišeni Allah, dž.š. Božije ime je napisano na sasvim očigledan i jasan način, pa nikave dileme, niti sumnje, u tom pogledu ne može biti. Evo konkretnih dokaza:

The Arithmetical Origin of the Genetic Code

(by Vladimir shCherbak)

Chapter 7 from Springer book "The Codes of Life"

Gly

Ala

Ser

Pro

Val

Thr

Leu

Arg

GGT

GCT

TCT

CCT

GTT

ACT

CTT

CGT

GGC

GCC

TCC

CCC

GTC

ACC

CTC

CGC

GGA

GCA

TCA

CCA

GTA

ACA

CTA

CGA

GGG

GCG

TCG

CCG

GTG

ACG

CTG

CGG

T

G

TG

TG

C

A

CA

CA

Phe

Tyr

Asp

Asn

Cys

His

Ser

Ile

TTT

TAT

GAT

AAT

TGT

CAT

AGT

ATT

TTC

TAC

GAC

AAC

TGC

CAC

AGC

ATC

TTA

TAA

GAA

AAA

TGA

CAA

AGA

ATA

TTG

TAG

GAG

AAG

TGG

CAG

AGG

ATG

Leu

stop

Glu

Lys

Trp

Gln

Arg

Met

start


Predstavnici današnje nauke razmišljaju o porijeklu genetskog koda. Većina naučnika smatra da je taj kod nastao u procesima evolucije. Dakle, smatra da taj kod nije stvorio razumni stvaralac. To, međutim, nije tačno. Nije tačno, jer je genetski kod stvorio i kreirao Svemogući i Sveznajući Stvaralac, Allah, dž.š. Da je to zaista tako uvjerit ćemo se kada napravimo digitalnu sliku navedenog genetskog koda. Kada to uradimo otkrit ćemo da je u toj slici, na vidnom mjestu, napisano ime Tvorca tog koda, a to je Allah,dž.š. Evo konkretnih dokaza:

Broj atoma ATGC

43

43

43

44

44

44

46

46

46

44

44

44

43

43

43

44

44

44

46

46

46

44

44

44

43

45

46

41

41

42

45

43

46

47

45

47

43

45

46

41

41

42

45

43

46

47

45

47

43

45

46

41

41

42

45

43

46

47

45

47


Broj atoma aminokiselinama

23

22

22

17

17

17

17

17

24

10

10

10

22

22

19

14

17

13

STOP

20

19

27

26

26

14

24

14

22

20

26

22

17

26

19

13

19

14

20

22

13

22

14

Stop

16

20

20

14

13

17

24

22

14

19

26

14

Stop

19

16

26

17


Ukupan broj atoma = 3724;

3724 = (931+931+931+931);

931 << ALLAH

Kako vidimo, naš dragi, veliki i čudesni Bog je u Tablicama genetskog koda na vidno mjesto stavio Svoj Znak 931. Stavio je taj Znak neka se zna da je te Tablice stvorio i kreirao Svemogući i Sveznajući Tvorac Allah,dž.š. To, međutim, nije sve. Navedena digitalna slika ima i svoje fragmente. A u tim fragmentima napisano je božije ime na arabskom jeziku. Evo nekih primjera:

43

43

43

44

44

44

46

46

46

44

44

44

43

43

43

44

44

44

46

46

46

44

44

44

43

45

46

41

41

42

45

43

46

47

45

47

43

45

46

41

41

42

45

43

46

47

45

47

43

45

46

41

41

42

45

43

46

47

45

47

23

22

22

17

17

17

17

17

24

10

10

10

22

22

19

14

17

13

STOP

20

19

27

26

26

14

24

14

22

20

26

22

17

26

19

13

19

14

20

22

13

22

14

Stop

16

20

20

14

13

17

24

22

14

19

26

14

Stop

19

16

26

17


Kada saberemo broj atoma u osijenčenim djelovima navedenih Tablica kao rezultat dobit ćemo aritmetički izraz za Božije ime, a to je broj 931. Dakle, u jednim te istim kockicama iz ovih tablica napisano je Božije ime. Napisano je na dva jezika, i to: na digitalnom jeziku brojev i na arabskom jeziku.

Kada saberemo broj atoma u neosijenčenim dijelovima tih tablica kao rezultat dobit ćemo broj 2793. A u tom broju skriven je aritmetički izraz za Božije ime. To je broj 931. Evo tog primjera.

2793 = (931 + 931 + 931);

931 << ALLAH

Znatiželjnim čitaocima predlažem da izvrše dekonekciju broja 2793. Kada to urade, kao rezultat dobit će broj 27: 93. To je broj jednog od ajeta u suri En_Neml. Predlažem im da pročitaju taj ajet jer isti, prema mom mišljenju, ima određenu vezu sa prethodno navedenim Tablicama genetskog koda.

Evo još nekih digitalnih fragmenata navedenih Tablica genetskog koda:

43

43

43

44

44

44

46

46

46

44

44

43

43

43

44

44

44

46

46

46

44

44

43

45

46

41

41

42

45

43

46

47

45

43

45

46

41

41

42

45

46

45

43

45

46

41

41

42

45

46

45

23

22

22

17

17

17

17

24

10

22

STOP

19

26

14

24

22

20

22

26

13

14

20

13

22

Stop

20

14

17

24

26


44

44

47

43

47

47

43

47

47

17

10

10

22

19

14

17

13

20

27

26

14

26

17

19

19

22

14

16

20

13

22

14

19

26

14

Stop

19

16

17U tim slikama je Božije ime, u njegovom izvornom obliku kakav nam je dat u Kur'anu, napisano i u Tablicama genetskog koda.

Vjerujem da će ovaj fenomen o kojem ovdje govorim, prije ili poslije, izazvati pažnju naučne, a i druge javnosti. Naime, veoma je neobično i iznenađujuće da slova iz arabske abeecede susrećemo i u nevidljivom svijetu atoma i molekula. Nadam se da će u budućnosti nauka uspjeti da napravi znatno uspješnije digitalne slike Božijeg imena.

Evo još nekih digitalnih slika tablica o kojima govorim u ovom tekstu:

Broj atoma

Gly

Ala

Ser

Pro

Val

Thr

Leu

Arg

47

44

43

41

46

43

43

44

45

42

41

39

44

41

41

42

47

44

43

41

46

43

43

44

48

45

44

42

47

44

44

45

Phe

Tyr

Asp

Asn

Cys

His

Ser

Ile

45

45

46

45

46

43

46

45

43

43

44

43

44

41

44

43

45

45

46

45

46

43

46

45

46

46

47

46

47

44

47

46

I

I

708

>>

<<

708

Leu

stop

Glu

Lys

Trp

Gln

Arg

Met

Start


Dekompozicija:

708 708 = ( 139 * 0812 ) + (931 * 640 )

708 708 = (139 * 1743 ) + (931 * 501 )

708 708 = (139 * 2674 ) + (931 * 362 )

708 708 = (139 * 3605 ) + (931 * 223 )

708 708 = (139 * 4536 ) + (931 * 084 )

931 << ALLAH

139 = Analogni aritmetički izraz za Božije ime ALLAH

139 II 93

Analogni kod

Analogni kod broja 708 je broj 807:

807 807 || 708 708

Dekompozicija:

807807 = ( 139 * 0105 ) + ( 931 * 852 )

807807 = (139 * 1036 ) + (931 * 713 )

807807 = (139 * 1967 ) + (931 * 574 )

807807 = (139 * 2898 ) + (931 * 435 )

807807 = (139 * 3829 ) + (931 * 296 )

807807 = (139 * 4760 ) + (931 * 157 )

807807 = (139 * 5691 ) + (931 * 018 )

931 << ALLAH

Fragment 1

Gly

Ala

Ser

47

44

43

Konekcija:

47, 44, 43 = 474443;

Dekompozicija:

474443 = ( 139 *0493 ) + ( 931 * 436 )

474443 = (139 * 1424 ) + (931 * 297 )

474443 = (139 * 2355 ) + (931 * 158 )

474443 = (139 * 3286 ) + (931 * 019 )

931 << ALLAH

Fragment 2

Ala

Ser

Pro

44

43

41

Konekcija:

44, 43, 41 = 444341;

Dekompozicija:

444341 = (139 * 0397 ) + ( 931 * 418 )

444341 = ( 139 * 1328 ) + ( 931 * 279 )
444341 = (139 * 2259 ) + (931 * 140 )

444341 = (139 * 3190 ) + (931 * 001 )

931 << ALLAH

Fragment 3

Ser

Pro

Val

43

41

46

Konekcija:

43,41,46 = 434146;

Dekompozicija:

434146 = ( 139 * 183 ) + ( 931 * 439 )

434146 = (139 * 1114 ) + (931 * 300 )

434146 = (139 * 2045 ) + (931 * 161 )

434146 = (139 * 2976 ) + (931 * 022 )

931 << ALLAH

Fragment 4

Pro

Val

Thr

41

46

43

Konekcija:

41, 46, 43 = 414643;

Dekompozicija:

414643 = ( 139 * 0324 ) + ( 931 * 397 )

414643 = (139 * 1255 ) + (931 * 258 )

414643 = (139 * 2186 ) + (931 * 119 )

931 << ALLAH

itd.

Božije ime u Tablicama genetskog koda

Broj atoma u tripletima

Distanca 7 u distanci 19

B1

737

741

745

749

753

756

759

5240

B2

741

745

749

753

756

759

762

5265

B3

745

749

753

756

759

762

764

5288

B4

749

753

756

759

762

764

766

5309

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

B37

830

832

834

837

840

843

847

5863

B38

832

834

837

840

843

847

851

5884

B39

834

837

840

843

847

851

855

5907

B40

837

840

843

847

851

855

859

5932

(B1+B40)=(5240+5932)=11172=(931+931…, + 931)

(B2+B39)=(5265+5907)=11172=(931+931…, + 931)

(B3+B38)=(5288+5884)=11172=(931+931…, + 931)

(B4+B37)=(5309+5863)=11172=(931+931…, + 931)

etc.

931 << ALLAH

Korelacija skupova tripleta

B1 = 5240; B40 = 5932;

Konekcija:

(5240 i 5932) = 5240 5932;

Dekompozicija:

52405932 = ( 6017 * 339 ) + ( 931 * 54099 )

52405932 = ( 6017 * 1270 ) + ( 931 * 48082 )

52405932 = ( 6017 * 2201 ) + ( 931 * 42065 )

52405932 = ( 6017 * 3132 ) + ( 931 * 36048 )

52405932 = ( 6017 * 4063 ) + ( 931 * 30031 )

52405932 = ( 6017 * 4994 ) + ( 931 * 24014 )

52405932 = ( 6017 * 5925 ) + ( 931 * 17997 )

52405932 = ( 6017 * 6856 ) + ( 931 * 11980 )

52405932 = ( 6017 * 7787 ) + ( 931 * 5963 )

itd..

931 << ALLAH

Korelacija 2

B2 = 5265; 39 = 5907;

Konekcija:

(5265 and 5907) = 5265 5907;

Dekompozicija:

52655907 = ( 6017 * 258 ) + ( 931 * 54891 )

52655907 = ( 6017 * 1189 ) + ( 931 * 48874 )

52655907 = ( 6017 * 2120 ) + ( 931 * 42857 )

52655907 = ( 6017 * 3051 ) + ( 931 * 36840 )

52655907 = ( 6017 * 3982 ) + ( 931 * 30823 )

52655907 = ( 6017 * 4913 ) + ( 931 * 24806 )

52655907 = ( 6017 * 5844 ) + ( 931 * 18789 )

52655907 = ( 6017 * 6775 ) + ( 931 * 12772 )

52655907 = ( 6017 * 7706 ) + ( 931 * 6755 )

52655907 = ( 6017 * 8637 ) + ( 931 * 738 )

itd.

931 << ALLAH

Kako vidimo, atomi u tripletima nukleotida se u Tablicama genetskog koda tako međusobno povezuju da kao rezultat te veze nastaje aritmetički izraz za uzvišeno Božije ime, a to je broj 931.No comments: