Saturday, January 24, 2009

STABLO ŽIVOTABismillahi Rrahmani Rrahim,

Postavljam teoriju da je život na Zemlji nastao tako što je iz početne sjemenke života, prema Božijem digitalnom kompjuterskom programu, “izraslo” stablo života. To stablo života, prema toj teoriji, izgleda ovako:

Početna sjemenka života

I

CARSTVO

/

\

Biljke

Životinje


Carstvo životinja se grana u slijedeća kola (tipove):

Carstvo životinja

I

KOLO (TIP)

/

\

Praživotinje

Spužve

Dupljari

Gliste (crvi)

Zglavkari

Mekušci

Bodljari

SVITKOVCI

(HORDATI)

Svitkovci (Hordati) se granaju u slijedeća potkola:

SVITKOVCI

(HORDATI)

I

POTKOLO (Podtip)

/

\

Plaštaši

Bezlubanjci

KRALJEŠNJACI

(KIČMENJACI)

Kralješnjaci se granaju u razrede:

KRALJEŠNJACI

(KIČMENJACI)

I

Razred (Klasa)

/

\

Ribe

Vodozemci

Gmizavci

Ptice

SISARI

Sisari se granaju u redove:

SISARI

I

Red

/

\

Kljunari Perajari

Torbari Kitovi

Zvijeri Papkari

Kopitari Sirene

Netopiri Glodari

Krezubice Surlaši

PRIMATI

Iz Primata su “izrasli” majmuni i polumajmuni:

PRIMATI

I

Podred

/

\

Polumajmuni

Majmuni

Iz podreda majmuna “izrasla” je natporodica čovjekolikih majmuna.

MAJMUNI

I

Natporodica

/

\

Širokonosi

Uskonosi

Čovjekoliki majmuni

Na kraju, kao plod na ovom stablu života, “izrastao” je čovjek.

ČOVJEKOLIKI MAJMUNI

I

PORODICA

/

I

\

GIBONI

LJUDI

Pravi čovjekoliki majmuni

I

I

I

Hulok

Sijamang

ČOVJEK

Šimpanza

Orangutan

Gorila

Kako se vidi, stablo života započinje sa početnom sjemenkom koja je, u smislu ove hipoteze, prema Božijoj odredbi, “posađena” na našoj planeti Zemlji. Nakon toga iz te sjemenke je “izraslo” biljno i životinjsko carstvo, zatim kola, potkola, razredi - i tako dalje. Na kraju, kao plod na tom stablu, “izrastao” je čovjek. Životne vrste su, prema ovoj hipotezi, “izrastale” iz jednog oblika u drugi na približno sličan način kao i kada riba labridae mijenja svoj pol, pa se, prema Božijoj odredbi, iz ženke pretvara u mužjaka.No comments: