Friday, January 23, 2009

DARVIN (5)


Putevi spoznaje

Kada sam tek otpočeo da istražujem tajne stvaranja života na Zemlji bio sam u dilemi koje metode i tehnike istraživanja da koristim. Znao sam da te tajne neću moći spoznati putem empirije. Međutim, tada nisam znao postoje li neki drugi putevi koji vode ka toj spoznaji. I tako, dok sam o tome razmišljao, ugledah jedan interesantan detalj koji će mi uskoro otkriti neke radikalno nove metode i tehnike naučnih istraživanja. Radi se o slijedećem: Na olovci koju sam držao u ruci bilo je napisano ime proizvođača te olovke. Na knjizi koju sam u tom trenutku čitao bilo je napisano ime njenog autora. Oko nas su se nalazili kućanski aparati i na svakom od njih je, takođe, bilo napisano ime proizvođaća i naziv proizvoda, i tako dalje. Zašto je na tim proizvodima bilo napisano ime proizvođača?

Napisano je neka se zna ko ih je proizveo. Proizvođači svih proizvoda, u svim slučajevima, bez i jednog jedinog izuzetka, žele da se zna ko ih je proizveo. I upravo zato na svakom od tih proizvoda na vidnom mjestu stave, odnosno napišu svoje ime. Kada sam to otkrio upitah se: Da li je, možda, i Tvorac Kosmosa, Uzvišeni Allah,dž.š, na svim svojim djelima koja je stvorio, takođe napisao svoje ime, neka se zna ko je stvorio ta djela? Tog trenutka činilo mi se sasvim logičnim da je upravo to uradio. Naime, ljudi stalno raspravljaju o tome da li je stvoren naš materijalni svijet u kojem živimo, ko ga je stvorio i kako ga je stvorio? Raspravljaju i o tome kako je nastao život na zemlji. Neki su pristalice Darvina, pa tvrde da su životne vrste nastale u procesu evolucije i borbe za opstanak, dok su drugi mišljenja da je životne vrste stvorio uzvišeni Bog. Raspravljaju i o drugim pitanjijma, međutim, ni oko čega se ne mogu dogovoriti, pa se ne zna ko je od njih u pravu, a ko nije u pravu. Upravo zato učini mi se logičnim da je i Tvorac Kosmosa sva svoja božanska djela obilježio na neki Svoj Božanski način da se zna ko ih je stvorio. Naime, kada to ne bi uradio, tada se ne bi znalo ko je stvorio ta djela, pa bi takvo stvaranje bilo manjkavo. U tom trenutku došao sam na ideju da u Božijim djelima u prirodi potražimo neki Božiji znak koji bi nam posvjedočio i potvrdio da je ta djela zaista stvorio Uzvišeni Allah,dž.š. Pitao sam se gdje se nalazi taj znak i kako izgleda? U prirodi postoji bezbroj Božijih djela. Ta djela su građena od različitih hemijskih elemenata, različitog broja atoma i molekula, različitih hemijskih jedinjenja, i tako dalje. Dilema je je li uopće moguće tako različita djela obilježiti sa jednim te istim božanskim znakom? Je li moguće da je uzvišeni Bog sa jednim te istim božanskim znakom obilježio, i molekulu inzulina, i molekulu vode, i naše gene, i aminokiseline, i nukleotide, i organska i neorganska jedinjenja, itd? Uskoro sam pronašao odgovor. Otkrio sam da je to moguće. Otkrio sam da je uzvišeni Bog u svim fenomenima koji postoje u Kosmosu jezikom brojeva napisao da je te fenomene stvorio Svemogući i Sveznajući Stvaralac, Allah,dž.š. Evo kako sam došao do tog otkrića: Prvo sam odlučio da Božija djela iz prirode izrazim brojem. Na primjer: Molekula vode ima dva atoma vodika (H) i jedan atom kisika (O). Naši geni imaju dva para nukleotida ATGC i UCAG,. u građi bjelančevina učestvuje 20 amino kiselina, te amino kiseline imaju 384 atoma, itd. Kada ta djela izrazimo brojem otkrićemo da je u aritmetičkom izrazu tih djela jezikom brojeva napisano ime Tvorca tih djela. Otkrićemo da u svim tim djelima piše da je njihov Tvorac Svemogući i Sveznajući Stvaralac, Allah,dž.š. Kako to konkretno izgleda objasnićemo na primjeru organskih spojeva od kojih su izgrađene sve životne vrste u stablu života koje je “izraslo” na našoj planeti Zemlji.

MUTACIJE

Današnja nauka tvrdi da život na Zemlji nije stvoren i da nema Boga. A kao dokaz da nema Boga naučnici najradije navode mutacije, pa ovako govore:

Mutacije nastaju slučajno i nema zakonitosti između njih. To se vidi iz tabelarnog prikaza različitih nukleotida između raznih alela istog HLA-B gena kod raznih ljudskih populacija. Vidi se ko je kome bliži rod, ali tu nema zakonitosti, jer slučajne mutacije nastaju slučajno na različitim nukleotidima.

Sada ćemo vidjeti nekoliko fragmenata raznih alela istog gena kod raznih ljudskih populacija:

g g g g t g g g
c c c c t c c c
g g g g g g g g
g c c c g c g g
g g g g c g g g
g g g g c g g g
g g g g g g g g
a a a a c a a a
g g g g c g g g
c t c t c t c c
t c t c g c t t
g t g t g t g g
a g a g a g a ag g g g g g g g
c c c c c c c c
g a g g g g g a
g g c g c c c g
g g g c g g g c
g g g g g g g c
g g g a g g g g
a a a c a a a c
g g g c g g g c
c c t c t c t c
t t c t c t t c
g g t g t g g g
a a g a g a a a

g t g g g g g t
c t c c c c c t
a g g g g a g g
c g g g g g g g
g c g c g g c c
g c g g g g g c
g g g a g g a g
c c a c a a c c
c c g c g g c c
c c c c c c c c
t t t t t t t t
g t g g g g g t
a g a a a a a g

itd.

Eto, tako izgledaju fragmenti raznih alela istog HLA-B gena raznih ljudskih populacija. Stiče se utisak da su te mutacije nastale sasvim slučajno. U istima se ne vidi neki red ili pravilnost. Ne vidi se uticaj Razuma. Bar tako kaže današnja nauka. Međutim, to nije tačno. Nije tačno da su se te mutacije desile slučajno. Nije tačno da čovjek nije stvoren. Nije tačno da mi nemamo svog Milosrdnog i Uzvišenog Gospodara. Te tajne možemo najlakše spoznati ako koristimo najsavremenije programske, kibernetske i informacione sisteme i zakonitosti. Princip je prilično jednostavan. Trebamo umjesto slova ATGC staviti broj atoma u tim nukleotidima prema šemi iz Atomskog genetskog koda. Kada to uradimo dobit ćemo digitalne slike raznih alela istog HLA-B gena kod raznih ljudskih populacija. A u tim slikama je na vidnom mjestu jasno napisano i jasno naznačeno da je nas ljude zaista stvorio Svemogući i Sveznajući Stvaralac, Allah,dž.š.No comments: