Saturday, January 24, 2009

RIBA LABRIDAERiba labridae, prema Božijoj odredbi, mijenja svoj pol, pa se ženka preobražava u mužjaka, i obratno.Bismillahi Rrahmani Rrahim,

Kako riba labridae prkosi teoriji evolucije?

Zablude pristalica evolucije se mogu najbolje vidjeti na primjeru ribe labridae. Naime, ta riba može promijeniti pol od muškog u ženski - i obratno. Navedena riba živi u društvenoj grupi sa 8 do 10 članova koju predvodi mužjak. Kada se desi da mužjak ugine upražnjeno mjesto će zauzeti najbolje prilagođena ženka. Čim zauzme to mjesto, ta ženka mijenja pol. Njeni jajnici se transformišu u testise za samo nekoliko nedelja, i ona postaje - mužjak. Navedenoj vrsti ribe ne treba nikakva evolucija. Nije joj potrebno nikakvo prilagođavanje o kojem govori Darvin u svom djelu “Postanak vrsta”.

Tu ribu je Bog obdario. Čim se ukaže potreba ženka se, prema Božijoj odredbi, pretvara u mužjaka, a i obratno. O toj promjeni pola ne odlučuju te ribe. Njih niko ni za što ne pita. Promjena njihovog pola se dešava tačno onda kada to odredi Tvorac Kosmosa, Allah,dž.š. A to se dešava kada, kako rekosmo, ugine mužjak, i kada se ukaže potreba da se neka od ženki pretvori - u mužjaka. Slične preobražaje ženke u mužjaka, a i obratno, imamo i kod nekih drugih riba. Možemo pretpostaviti da su u stablu života na našoj planeti Zemlji, na sličan način, kao i u ovom primjeru, životne vrste “izrastale” iz jednog oblika u drugi. Kada je god postojala potreba da na našem stablu života “izraste” neka nova životna vrsta to se, po

logici stvari, dešavalo na približno sličan način kao i u primjeru ribe labridae. Uzvišeni Bog samo odredi: “Budi”!” – i to odmah biva. Naravno, u ovom primjeru su procesi transformacije životnih vrsta iz jednog oblika u drugi najvjerovatnije bili unaprijed uprogramirani u početnu sjemenku života, i isti se nisu dešavali od slučaja do slučaja.

Primjer Isa,a.s.

Primjer za pouku je i slučaj Isa,a.s. Napravio je od gline nešto poput ptice, pa je puhnuo u nju i ista je, s Božijom dozvolom, postala ptica. Njoj nije trebala Darvinova teorija evolucije, a ni prilagođavanje datim uslovima, da bi postala – ptica. Pticom je postala tačno onog trenutka kada joj je naš milosrdni Gospodar Allah,dž.š. rekao: "Budi"! - i ista je bila.

No comments: