Sunday, January 18, 2009

DEKODIRANJE KONSONANATA

Bismillahi Rrahmani Rrahim,


Dekompozicija broja 9 155

Input element za izračunavanje nepoznatih veličina NV1,2,3,n je broj 9 155. Zbog toga trebamo izvršiti dekompoziciju tog broja da bismo pronašli rješenje za te nepoznate veličine.

(NV1 + NV2 + NV3 + NV4 + NV5 + NV6 + NV7) = SNV

(NV1 + NV2 + NV3 + NV4 + NV5 + NV6 + NV7) = 9 155

U ovom primjeru imamo jednačinu sa sedam nepoznatih veličina. Tu jednačinu ćemo riješiti uz pomoć odgovarajućih matematičkih metoda i tehnika. Kada to uradimo dobit ćemo slijedeće rješenje za nepoznate veličine:

NV1 = 1299; NV2 = 630; NV3 = 825; NV4 = 1354;

NV5 = 1165;

NV6 = 1516; NV7 = 2366;

(1299+630+825+1354+1165+1516+2366) = 9 155

Izračunavanje nepoznatih veličina iz ovog primjera je, prema našem mišljenju, prilično kompleksan matematički zadatak. Naime, potrebno je da u tim računskim operacijama koristimo zakonitosti konekcije, analognog koda i neke druge. Evo nekih primjera:

Primjer 1

(NV1,NV2,NV3,NV4,NV5,NV6,NV7) >> (19 + 7) x Y

Konekcija:

NV1NV2NV3NV4NV5NV6NV7 = [(19 + 7) x Y]

12996308251354116515162366 = [(19 + 7) x Y]

Dekonekcija:

12996308251354116515162366 >>1299,630,825,1354,1165,1516,2366

(1299+630+825+1354+1165+1516+2366) = 9 155

Primjer 2

Analogni kod za prethodno izračunate nepoznate veličine je:

(9921+036+528+4531+5611+6151+6632) = 33 410

Analogni kod i kod = (33410 + 9155) = 42 565

33410 9155 = {(1907 + 719) x Yl] + K}

(33 410 + 9155) = {(1907 + 719) x Y] + K}

S7(K) = [(19 + 7) x Y2]

K = 549

itd.

Dakle, prilikom izračunavanja prethodno navedenih nepoznatih veličina trebamo koristiti i zakonitosti konekcije, dekonekcije, analognog koda, kao i zakonitosti dekodiranja uz pomoć kodova 19 i 7.

Dekodiranje numeričkih vrijednosti

Sada kada su nam poznate veličine NV1,2,3,n možemo pristupiti dekodiranju nimeričkih vrijednosti u ajetima iz al-Fatihe.

Prvi ajet

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

SA1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

SA2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

SA3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

SA4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

A11

SA5

A6

A7

A8

A9

A10

A11

A12

SA6

A7

A8

A9

A10

A11

A12

A

SA7

A8

A9

A10

A11

A12

A13

A14

SA8

A9

A10

A11

A12

A13

A14

A15

SA9

A10

A11

A12

A13

A14

A15

A16

SA10

A11

A12

A13

A14

A15

A16

A17

SA11

A12

A13

A14

A15

A16

A17

A18

SA12

Svega

1299


(SA1+SA2+SA3+SA4+SA5+SA6+SA7+

+SA8+SA9+SA10+SA11+SA12) = 1 299

U ovom primjeru imamo jednačinu sa 12 nepoznatih veličina.

Kada riješimo tu jednačinu dobit ćemo slijedeći rezultat:

SA1 = 108; SA2 = 134; SA3 = 121; SA4 = 117; SA5 = 94; SA6 = 109;

SA7 = 104; SA8 = 82; SA9 = 78; SA10 = 92;

SA11 = 118; SA12 = 142;

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

108

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

134

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

121

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

117

A5

A6

A7

A8

A9

A10

A11

94

A6

A7

A8

A9

A10

A11

A12

109

A7

A8

A9

A10

A11

A12

A13

104

A8

A9

A10

A11

A12

A13

A14

82

A9

A10

A11

A12

A13

A14

A15

78

A10

A11

A12

A13

A14

A15

A16

92

A11

A12

A13

A14

A15

A16

A17

118

A12

A13

A14

A15

A16

A17

A18

142

Svega

1299


Dekodiranje konsonanata:

(A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7) = 108

(A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8) = 134

itd

U ovom primjeru imamo jednačine sa po 7 nepoznatih veličina. Kada riješimo te jednačine dobit ćemo numeričke vrijednosti konsonanata iz prvog ajeta al-Fatihe.

A1=1; A2=23; A3=6; A4=24; A5=8; A6=23; A7=23; A8=27;

A =10; A10=2; A11=1;

A12 = 23; A13 = 18; A14 = 1; A15 = 23; A16 = 24;

A17 = 28; A18 = 25;

Skupovi sa po 7 numeričkih vrijednosti

konsonanata u prvom ajetu

1

23

6

24

8

23

23

108

23

6

24

8

23

23

27

134

6

24

8

23

23

27

10

121

24

8

23

23

27

10

2

117

8

23

23

27

10

2

1

94

23

23

27

10

2

1

23

109

23

27

10

2

1

23

18

104

27

10

2

1

23

18

1

82

10

2

1

23

18

1

23

78

2

1

23

18

1

23

24

92

1

23

18

1

23

24

28

118

23

18

1

23

24

28

25

142

Svega

1299

(1+23+6+24+8+23+23) = 108:

(23+6+24+8+23+23+27) = 134;

itd.

Drugi ajet

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

SB1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

SB2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

SB3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

B10

SB4

B5

B6

B7

B8

B9

B10

B11

SB5

B6

B7

B8

B9

B10

B11

B12

SB6

Svega

630

(SB1+SB2+SB3+SB4+SB5+SB6) = 630

SB1 = 90; SB2 = 112; SB3 = 99; SB4 = 95;

SB5 = 117; SB6 = 117;

Drugi ajet

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

90

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

112

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

99

B4

B5

B6

B7

B8

B9

B10

95

B5

B6

B7

B8

B9

B10

B11

117

B6

B7

B8

B9

B10

B11

B12

117

Svega

630


(B1 + B2 + B3 + B4 + B5 + B6 + B7) = 90

(B2 + B3 + B4 + B5 + B6 + B7 + B8) = 112;

itd.


No comments: