Friday, January 30, 2009

BOŽIJI DOKAZIBismillahi Rrahmani Rrahim,Uzvišeni Allah nam u suri Ez-Zarijat kaže slijedeće:

"Na Zemlji su dokazi za one koji čvrsto vjeruju"

(51 : 20 )

" a i u njima samima. Zar ne vidite? "

(51 : 21 )

O kojim dokazima se to radi? Te dokaze ćemo potražiti u broju navedene sure i ajeta:

Ajet


51:20

>>

5120

Ajet


51:21

>>

5121

Svega
10241

10241 = (931+931+931+931+931+931+931+

+931+931+931+931)

931 = Aritmetički izraz za uzvišeno ime Allah,dž.š.

Dakle, jedan od Božijih znakova koji je skriven u broju navedene sure i ajeta je aritmetički izraz za Božije ime.

Broj 10241 je u korelaciji sa Kur'anskim šiframa devetnaest i sedam:

10241 = (139+931+139)+ (197+719+197+719+

+197)+(197+719+197+719+197)+(197+719+197+

+719+197)+(197+719+197+719+197+719+197);

U ovom primjeru pored Božijeg znaka 931 susrećemo i analogni kod za taj znak, a to je broj 139, kao i šifre 19 i 7

Evo još jednog primjera:

10241 = ( 931 + 19x7 + 19x7 + 19x7...+ 19x7 );

"Mi ćemo im pružiti dokaze naše u prostranstvima svemirskim, a i u njima samim, dok im ne bude sasvim jasno da je Kur'an istina....."

( 41 : 53 )

41:53 >> 4153;

4153 = (931+74)+(931+74)+(19x7 )+(74+931)+(74+931);

Broj 74 predstavlja zbir konsonanata u imenu Allah.

(1 + 23 + 23 + 27) =74;

Broj 931 predstavlja aritmetički izraz za ime Allah.

4153 = ( 931 + 197 + 1907 + 719 ) + ( 19x7 + 7x19 + 19x7 ) ;

"..... a on je, (Kur'an) zaista, Knjiga zaštičena."

(41 : 41 )

Kako je zaštićena ta Knjiga? Ko je štiti i kako je štiti?

Tu Knjigu štiti Uzvišeni Allah. Štiti je uz pomoć aritmetičkog izraza za Svoje ime i analognog koda za taj izraz.

41:41 >> 4141;

4141 = (931+139+931+139+931+139+931);

931 <

"Allahu se pokorava sve što je na nebesima i na zemlji, htjeli ili ne htjeli, a i sjene njihove, ujutro i u sumrak"

( 13 : 15 )

Uzvišeni Allah, dž.š. je stvorio Kosmos svrsishodno i s mudrošću, skladno i s mjerom, na najsavršeniji i najuzvišeniji način. Sve Mu se pokorava i sve Mu je poslušno. U formuli stvaranja svijeta susrećemo mnoge kodove i analogne kodove, kao i druge mjerne veličine i izraze. Temeljni kodovi u tom stvaranju su, prema našem mišljenju šifre 19 i 7. To možemo vidjeti i iz slijedećeg primjera:

13 : 15 >> 1315;

1315 = ( 197 + 197 + 197 ) + ( 19 x 7 ) + ( 197 + 197 + 197 );

"MI SVE S MJEROM STVARAMO."

( 54 : 49 )

Nas Milosrdni Gospodar Allah,dž.š. je svijet stvorio s mjerom. Stvaranje s mjerom je temeljna konstanta u Božijem stvaranju svijeta. Evo kako u ovom primjeru izgleda ta mjera:

54:49 >> 5449

5449 = (719 + 1907) + 197 + (1907 + 719);

U ovom primjeru, izraz za mjeru u Božijem stvaranju su kodovi 19 i 7.

U suri El-Muddessir Uzvišeni Allah,dž.š. nam kaže slijedeće:

«Nad njim (nad Kur'anom) je (broj) DEVETNAEST»

(74:30)

Matematička slika ajeta 74:30


74 : 30I7430


/

I

\

19

1919

19


19191919


/


\

719

197

719

7430 = [(19 + 1919 + 19) + (1919 + 1919) + (719+197+719)]

U ovoj matematičkoj slici imamo kreaciju koja je data u znaku Kur'anskih šifri 19 i 7.

Evo još nekih primjera:

Analogni kod broja 7430 je broj 0347. Sada ćemo sabrati ta dva broja:

(7430 + 347) = 7777.

(74 + 3) = 77;

(74-3) = (19+7+19+7+19);

«Mi smo ti dali (broj) sedam koji se ponavlja...»

(15 : 87)

Kako se broj sedam ponavlja? Nauka je otkrila da je Uzvišeni Allah,dž.š., prilikom stvaranja svijeta, koristio taj broj kao Svoju programsku šifru. Kada Božijim djelima odredimo numeričku vrijednost otkrit ćemo da su ta djela, ustvari, sačinjena od velikog broja sedmica. Neke od tih sedmica se nalaze i u matematičkoj slici navedenog ajeta:

Matematička slika ajeta 15 : 87


15 : 87I1587


/

I

\

7

77

7

\

777

/


719


1587 = [(7 + 77 + 7) + (777 + 719)]

Dakle, matematička slika ovog ajeta je sačinjena od sedmica, a u istoj imamo i kreaciju u znaku šifre 19.

Teorijska koncepcija kreacije ajeta 15:87 donekle podsjeća na teorijsku koncepciju ajeta 74:30. Razlika je uglavnom u tome što se ta koncepcija u prvom primjeru temelji na šifri 19, a u drugom na šifri 7.

Korelacija ajeta 74:30 i 15:87

Navedeni ajeti su u međusobnoj matematičkoj korelaciji. To možemno vidjeti iz slijedećeg primjera:

74:30>>7430;

15:87>>1587;

(7430 – 1587) = 5843;

5843 = (197+1907+719)+(197+1907+719+197)

Kako vidimo, te ajete međusobno povezuju Kur'anski kodovi 19 i 7.


No comments: