Sunday, January 18, 2009

NUMERIČKA VRIJEDNOST KONSONANATA


Bismillahi Rrahmani Rrahim,


Sada nas očekuje slijedeći zadatak, a to je da otkrijemo kolika je numerička vrijednost svakog od konsonanata iz teksta al Fatihe. Tih konsonatata, kao što smo već vidjeli, ima 124. Dakle, imamo stotinu dvadeset i četiri nepoznate veličine. I ne samo to. Trebamo otkriti i ajete u kojima su raspopređeni ti konsonanti, kao i redoslijed navedenih konsonanata u tim ajetima. Odgovore na ta pitanja pronaći ćemo uz pomoć slijedećih programskih, kiberfnetskih i informacionih zakonitosti.

Prvi ajet

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

SA1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

SA2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

SA3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

SA4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

A11

SA5

A6

A7

A8

A9

A10

A11

A12

SA6

A7

A8

A9

A10

A11

A12

A13

SA7

A8

A9

A10

A11

A12

A13

A14

SA8

A9

A10

A11

A12

A13

A14

A15

SA9

A10

A11

A12

A13

A14

A15

A16

SA10

A11

A12

A13

A14

A15

A16

A17

SA11

A12

A13

A14

A15

A16

A17

A18

SA12

Svega

NV1


NV1 = (SA1 + SA2 + SA3...+ SAn)

A1,2,3,n = Numeričke vrijednosti konsonanata iz prvog ajeta

SA1,2,3,n = Zbir skupova numeričkih vrijednosti konsonanata

NV1 = Ukupan zbir svih skupova numeričkih vrijednosti kosnonanata iz prvog ajeta

Drugi ajet

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

SB1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

SB2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

SB3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

B10

SB4

B5

B6

B7

B8

B9

B10

B11

SB5

B6

B7

B8

B9

B10

B11

B12

SB6

Svega

NV2


NV2 = (SB1 + SB2 + SB3...+ SBn)

B1,2,3,n = Numeričke vrijednosti konsonanata iz drugog ajeta

SB1,2,3,n = Zbir skupova numeričkih vrijednosti konsonanata

NV2 = Ukupan zbir svih skupova numeričkih

vrijednosti kosnonanata iz drugog ajeta

Treći ajet

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

SC1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

SC2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

SC3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

SC4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

SC5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

SC6

Svega

NV3


NV3 = ( SC1 + SC2 + C3...+ SCn )

C1,2,3,n = Numeričke vrijednosti konsonanata iz trećeg ajeta

SC1,2,3,n = Zbir skupova numeričkih vrijednosti konsonanata

NV3 = Ukupan zbir svih skupova numeričkih vrijednosti

kosnonanata iz trećeg ajeta

Četvrti ajet

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

SD1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

SD2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

SD3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

SD4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

D11

SD5

D6

D7

D8

D9

D10

D11

D12

SD6

D7

D8

D9

D10

D11

D12

D13

SD7

D8

D9

D10

D11

D12

D13

D14

SD7

D9

D10

D11

D12

D13

D14

D15

SD8

D10

D11

D12

D13

D14

D15

D16

SD9

D11

D12

D13

D14

D15

D16

D17

SD10

D12

D13

D14

D15

D16

D17

D18

SD11

D13

D14

D15

D16

D17

D18

D19

SD12

Svega

NV4NV4 = (SD1 + SD2 + SD3...+ SDn)

D1,2,3,n = Numeričke vrijednosti konsonanata iz četvrtog ajeta

SD1,2,3,n = Zbir skupova numeričkih vrijednosti konsonanata

NV4 = Ukupan zbir svih skupova numeričkih vrijednosti

kosnonanata iz četvrtog ajeta

Peti ajet

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

SE1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

SE2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

E9

SE3

E4

E5

E6

E7

E8

E9

E10

SE4

E5

E6

E7

E8

E9

E10

E11

SE5

E6

E7

E8

E9

E10

E11

E12

SE6

E7

E8

E9

E10

E11

E12

E13

SE7

E8

E9

E10

E11

E12

E13

E14

SE7

E9

E10

E11

E12

E13

E14

E15

SE8

E10

E11

E12

E13

E14

E15

E16

SE9

E11

E12

E13

E14

E15

E16

E17

SE10

E12

E13

E14

E15

E16

E17

E18

SE11

E13

E14

E15

E16

E17

E18

E19

SE12

Svega

NV5NV5 = (SE1 + SE2 + SE3...+ SEn)

E1,2,3,n = Numeričke vrijednosti konsonanata iz petog ajeta

SE1,2,3,n = Zbir skupova numeričkih vrijednosti konsonanata

NV5 = Ukupan zbir svih skupova numeričkih

vrijednosti kosnonanata iz petog ajeta

Šesti ajet

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

SF1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

SF2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

SF3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

SF4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

F11

SF5

F6

F7

F8

F9

F10

F11

F12

SF6

F7

F8

F9

F10

F11

F12

F13

SF7

F8

F9

F10

F11

F12

F13

F14

SF7

F9

F10

F11

F12

F13

F14

F15

SF8

F10

F11

F12

F13

F14

F15

F16

SF9

F11

F12

F13

F14

F15

F16

F17

SF10

F12

F13

F14

F15

F16

F17

F18

SF11

F13

F14

F15

F16

F17

F18

F19

SF12

Svega

NV6


NV6 = (SF1 + SF2 + SF3...+ SFn)

F1,2,3,n = Numeričke vrijednosti konsonanata iz šestog

SF1,2,3,n = Zbir skupova numeričkih vrijednosti konsonanata

NV6= Ukupan zbir svih skupova numeričkih

vrijednosti kosnonanata iz šestog ajeta

Sedmi ajet

G1

G2

G3

G4

G5

G6

G7

SG1

G2

G3

G4

G5

G6

G7

G8

SG2

G3

G4

G5

G6

G7

G8

G9

SG3

G4

G5

G6

G7

G8

G9

G10

SG4

G5

G6

G7

G8

G9

G10

G11

SG5

G6

G7

G8

G9

G10

G11

G12

SG6

G7

G8

G9

G10

G11

G12

G13

SG7

G8

G9

G10

G11

G12

G13

G14

SG8

G9

G10

G11

G12

G13

G14

G15

SG9

G10

G11

G12

G13

G14

G15

G16

SG10

G11

G12

G13

G14

G15

G16

G17

SG11

G12

G13

G14

G15

G16

G17

G18

SG12

G13

G14

G15

G16

G17

G18

G19

SG13

G14

G15

G16

G17

G18

G19

G20

SG14

G15

G16

G17

G18

G19

G20

G21

SG15

G16

G17

G18

G19

G20

G21

G22

SG16

G17

G18

G19

G20

G21

G22

G23

SG17

G18

G19

G20

G21

G22

G23

G24

SG18

G19

G20

G21

G22

G23

G24

G25

SG19

Svega

NV7


SNV= (SG1 + SG2 + SG3...+ SGn)

G1,2,3,n = Numeričke vrijednosti konsonanata iz sedmog ajeta

SG1,2,3,n = Zbir skupova numeričkih vrijednosti konsonanata

NV7 = Ukupan zbir svih skupova numeričkih

vrijednosti kosnonanata iz sedmog ajeta

Bismillahi Rrahmani Rrahim,


Sada nas očekuje slijedeći zadatak, a to je da otkrijemo kolika je numerička vrijednost svakog od konsonanata iz teksta al Fatihe. Tih konsonatata, kao što smo već vidjeli, ima 124. Dakle, imamo stotinu dvadeset i četiri nepoznate veličine. I ne samo to. Trebamo otkriti i ajete u kojima su raspopređeni ti konsonanti, kao i redoslijed navedenih konsonanata u tim ajetima. Odgovore na ta pitanja pronaći ćemo uz pomoć slijedećih programskih, kiberfnetskih i informacionih zakonitosti.

Prvi ajet

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

SA1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

SA2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

SA3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

SA4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

A11

SA5

A6

A7

A8

A9

A10

A11

A12

SA6

A7

A8

A9

A10

A11

A12

A13

SA7

A8

A9

A10

A11

A12

A13

A14

SA8

A9

A10

A11

A12

A13

A14

A15

SA9

A10

A11

A12

A13

A14

A15

A16

SA10

A11

A12

A13

A14

A15

A16

A17

SA11

A12

A13

A14

A15

A16

A17

A18

SA12

Svega

NV1


NV1 = (SA1 + SA2 + SA3...+ SAn)

A1,2,3,n = Numeričke vrijednosti konsonanata iz prvog ajeta

SA1,2,3,n = Zbir skupova numeričkih vrijednosti konsonanata

NV1 = Ukupan zbir svih skupova numeričkih vrijednosti kosnonanata iz prvog ajeta

Drugi ajet

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

SB1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

SB2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

SB3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

B10

SB4

B5

B6

B7

B8

B9

B10

B11

SB5

B6

B7

B8

B9

B10

B11

B12

SB6

Svega

NV2


NV2 = (SB1 + SB2 + SB3...+ SBn)

B1,2,3,n = Numeričke vrijednosti konsonanata iz drugog ajeta

SB1,2,3,n = Zbir skupova numeričkih vrijednosti konsonanata

NV2 = Ukupan zbir svih skupova numeričkih

vrijednosti kosnonanata iz drugog ajeta

Treći ajet

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

SC1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

SC2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

SC3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

SC4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

SC5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

SC6

Svega

NV3


NV3 = ( SC1 + SC2 + C3...+ SCn )

C1,2,3,n = Numeričke vrijednosti konsonanata iz trećeg ajeta

SC1,2,3,n = Zbir skupova numeričkih vrijednosti konsonanata

NV3 = Ukupan zbir svih skupova numeričkih vrijednosti

kosnonanata iz trećeg ajeta

Četvrti ajet

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

SD1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

SD2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

SD3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

SD4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

D11

SD5

D6

D7

D8

D9

D10

D11

D12

SD6

D7

D8

D9

D10

D11

D12

D13

SD7

D8

D9

D10

D11

D12

D13

D14

SD7

D9

D10

D11

D12

D13

D14

D15

SD8

D10

D11

D12

D13

D14

D15

D16

SD9

D11

D12

D13

D14

D15

D16

D17

SD10

D12

D13

D14

D15

D16

D17

D18

SD11

D13

D14

D15

D16

D17

D18

D19

SD12

Svega

NV4NV4 = (SD1 + SD2 + SD3...+ SDn)

D1,2,3,n = Numeričke vrijednosti konsonanata iz četvrtog ajeta

SD1,2,3,n = Zbir skupova numeričkih vrijednosti konsonanata

NV4 = Ukupan zbir svih skupova numeričkih vrijednosti

kosnonanata iz četvrtog ajeta

Peti ajet

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

SE1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

SE2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

E9

SE3

E4

E5

E6

E7

E8

E9

E10

SE4

E5

E6

E7

E8

E9

E10

E11

SE5

E6

E7

E8

E9

E10

E11

E12

SE6

E7

E8

E9

E10

E11

E12

E13

SE7

E8

E9

E10

E11

E12

E13

E14

SE7

E9

E10

E11

E12

E13

E14

E15

SE8

E10

E11

E12

E13

E14

E15

E16

SE9

E11

E12

E13

E14

E15

E16

E17

SE10

E12

E13

E14

E15

E16

E17

E18

SE11

E13

E14

E15

E16

E17

E18

E19

SE12

Svega

NV5NV5 = (SE1 + SE2 + SE3...+ SEn)

E1,2,3,n = Numeričke vrijednosti konsonanata iz petog ajeta

SE1,2,3,n = Zbir skupova numeričkih vrijednosti konsonanata

NV5 = Ukupan zbir svih skupova numeričkih

vrijednosti kosnonanata iz petog ajeta

Šesti ajet

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

SF1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

SF2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

SF3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

SF4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

F11

SF5

F6

F7

F8

F9

F10

F11

F12

SF6

F7

F8

F9

F10

F11

F12

F13

SF7

F8

F9

F10

F11

F12

F13

F14

SF7

F9

F10

F11

F12

F13

F14

F15

SF8

F10

F11

F12

F13

F14

F15

F16

SF9

F11

F12

F13

F14

F15

F16

F17

SF10

F12

F13

F14

F15

F16

F17

F18

SF11

F13

F14

F15

F16

F17

F18

F19

SF12

Svega

NV6


NV6 = (SF1 + SF2 + SF3...+ SFn)

F1,2,3,n = Numeričke vrijednosti konsonanata iz šestog

SF1,2,3,n = Zbir skupova numeričkih vrijednosti konsonanata

NV6= Ukupan zbir svih skupova numeričkih

vrijednosti kosnonanata iz šestog ajeta

Sedmi ajet

G1

G2

G3

G4

G5

G6

G7

SG1

G2

G3

G4

G5

G6

G7

G8

SG2

G3

G4

G5

G6

G7

G8

G9

SG3

G4

G5

G6

G7

G8

G9

G10

SG4

G5

G6

G7

G8

G9

G10

G11

SG5

G6

G7

G8

G9

G10

G11

G12

SG6

G7

G8

G9

G10

G11

G12

G13

SG7

G8

G9

G10

G11

G12

G13

G14

SG8

G9

G10

G11

G12

G13

G14

G15

SG9

G10

G11

G12

G13

G14

G15

G16

SG10

G11

G12

G13

G14

G15

G16

G17

SG11

G12

G13

G14

G15

G16

G17

G18

SG12

G13

G14

G15

G16

G17

G18

G19

SG13

G14

G15

G16

G17

G18

G19

G20

SG14

G15

G16

G17

G18

G19

G20

G21

SG15

G16

G17

G18

G19

G20

G21

G22

SG16

G17

G18

G19

G20

G21

G22

G23

SG17

G18

G19

G20

G21

G22

G23

G24

SG18

G19

G20

G21

G22

G23

G24

G25

SG19

Svega

NV7


SNV= (SG1 + SG2 + SG3...+ SGn)

G1,2,3,n = Numeričke vrijednosti konsonanata iz sedmog ajeta

SG1,2,3,n = Zbir skupova numeričkih vrijednosti konsonanata

NV7 = Ukupan zbir svih skupova numeričkih

vrijednosti kosnonanata iz sedmog ajeta


Sada nas očekuje slijedeći zadatak, a to je da pronađemo rješenje za nepoznate veličine

NV1,NV2,NV3,NVn.

No comments: