Saturday, August 8, 2009

MATRICA KONSONANATA U KUR'ANU


Bismillahi Rrahmani Rrahim,

Otkrivena matrica za odabir konsonanata koje je Allah dž.š. objavio na početku dvadeset i devet sura u Kur’anu. To je još jedan od egzaktnih naučnih dokaza da je uzvišeni Bog kreirao tu Knjigu koristeći svoje Božanske programske sisteme i zakonitosti.

Na pisanje ovog teksta podstakao me rad akademika prof. dr. Esada Durakovića koji je objavljen u Takvimu za 2005.g. pod naslovom "Konsonantske enigme u Kur'anu". Navedeni autor ukazuje na mogućnost da nam ti konsonanti na višoj razini neočekivano otkrivaju smisao najvišeg reda koji je "utoliko značajniji što je njihov smisao u početku bio neuočljiv". Mišljenja sam da nam takav pristup razmatranju ovih Božijih tajni omogućava da iz jedne radikalno nove perspektive potražimo i pronađemo objašnjenje za konsonantske enigme u Kur'anu।


Tabelarni pregled sura i inicijala

Redni brojevi sura u kojima su objavljeni inicijali

Sure u kojima su objavljeni inicijali

Objavljeni inicijali

2

El-Bekara

Elif,Lam,Mim

3

Ali ‘Imran

Elif,Lam,Mim

7

El-A’raf

Elif,Lam,Mim,Sad

10

Junus

Elif,Lam,Ra

11

Hud

Elif,Lam,Ra

12

Jusuf

Elif,Lam,Ra

13

Er-Ra’d

Elif,Lam,Mim,Ra

14

Ibrahim

Elif,Lam,Ra

15

El-Hidžr

Elif,Lam,Ra

19

Merjem

Kaf,Ha,Ja,Aj,Sad

20

TA HA

Ta,Ha

26

Eš-Šu’ara’

Ta,Sin,Mim

27

En-Neml

Ta,Sin

28

El-Kasas

Ta,Sin,Mim

29

El-‘Ankebut

Elif,Lam,Mim

30

Er-Rum

Elif,Lam,Mim

31

Lukman

Elif,Lam,Mim

32

Es-Sedžda

Elif,Lam,Mim

36

JA SIN

Ja,Sin

38

SAD

Sad

40

El-Mu’min

Ha,Mim

41

Fussilet

Ha,Mim

42

Eš-Šura

Ha,Mim,Ajn,Sin,Kaf

43

Ez-Zuhruf

Ha,Mim

44

Ed-Duhan

Ha,Mim

45

El-Džasija

Ha,Mim

46

El-Ahkaf

Ha,Mim

50

KAF

Kaf

68

El-Kalem

Nun


Gramatički dual

nastvaku svog rada uvaženi profesor ukazuje "da se u zbiru 74 konsonanta pojavljuje njih 14 koji se ponavljaju u različitim kombinacijama", pa zaključuje: "Smisao broja 14 vidim u tome što je to tačno polovina arapskog alfabeta". Radi se o veoma interesantnom zapažanju, jer Uzvišeni Allah,dž.š. od ukupno 28 harfova u arapskoj abecedu odabire njih 14 za konsonante u Kur'anu, pa tako nastaje gramatički dual. To je, međutim, samo dio tih veličanstvenih i uzvišenih tajni. U navedenom gramatičkom dualu konsonante međusobno povezuju i kodovi 19 i 7. Evo nekih primjera:

-U navedenoj abecedi ima ukupno 28 harfova, a taj broj je sačinjen od sedmica:

28 = (7+7+7+7);

-Uzvišeni Bog za konsonante odabire njih 14, a ne odabire ih 14:

14 = (7 + 7);

-Ukupan broj konsonanata u Kur'anu je 78:

78 = [(19+7) + (19+7) + (19+7)];

Dakle, sve konsonante u Kur'anu međusobno povezuju kodovi 19 i 7, itd.

Numeričke vrijednosti konsonanata

Svaki od 78 konsonanata ima i svoju odgovarajuću numeričku ili brojnu vrijednost. Tu vrijednost ćemo odrediti koristeći redoslijed harfova u arapskoj abecedi (Kur'ansko pismo). Evo tog primjera:

Harf

Numerička vrijednost

Harf

Numerička vrijednost

ellif,

1

dad

15

ba,

2

ta

16

ta,

3

za

17

sa

4

ajn

18

đim,

5

gajn

19

ha

6

fa

20

ha

7

kaf

21

dal

8

kaf

22

zal

9

lam

23

re

10

mim

24

ze

11

nun

25

sin

12

vav

26

šin

13

ha

27

sad

14

ja

28


Odabrani konsonanti koji su objavljeni na početku 29 sura su: elif, ha, ra, sin, sad, ta, ajn, kaf, kaf, lam, mim, nun, ha i ja.

Numerička vrijednost tih konsonanata je:

1,6,10,12,14,16,18,21,22,23,24,25,27 i 28;

Sada ćemo sabrati te numeričke vrijednosti:

(1+6+10+12+14+16+18+21+22+23+24+25+27+28) = 247;

247 = (19+19+19...+19);

U ovom primjeru konsonante međusobno povezuje kod 19.

-Prva dva konsonanta imaju zbir 7: (1+6) = 7;

-Prvih sedam konsonanata imaju zbir sedamdeset i sedam:

(1+6+10+12+14+16+18) = 77;

Dakle, navedene konsonante međusobno povezuje i kod sedam.

Neodabrani harfovi

Uzvišeni Bog nije odabrao 14 harfova iz arapske abecede za konsonante. To su:

ba, ta, sa, đim, ha, dal, zel, ze, šin, dad, za, gajn, fa i vav.

Zbir numeričkih vrijednosti tih konsonanata je:

(2+3+4+5+7+8+9+11+13+15+17+19+20+26) = 159;

159 = [(19x7) + (19+7)];

Dakle, i skup harfova iz arapske abecede koji nisu odabrani za konsonante međusobno

povezuju kodovi 19 i 7.

Matrica za odabir konsonanata

Prethodno sam naveo da je odabir navedenih konsonanata izvršen u znaku kodova 19 i 7. Međutim, kada o tim tajnama razmišljamo iz perspektive programskih zakonitosti tada nam se nameće slijedeće pitanje: Kako je Kreator ovog uzvišenog djela, a to je naš Milosrdni Gosposdar Allah,dž.š., konkretno odabrao navedene konsonante? Naime, ovdje imamo skup sa 28 brojeva. Kako sada iz tog skupa odabrati 14 konsonanata, a da pri tome taj odabir bude izvršen u znaku kodova 19 i 7. Odgovor na neka od tih pitanja možemo pronaći u matrici svih harfova iz arapske abecede (Kur'ansko pismo). Evo te matrice:Osijenčeni brojevi u ovoj matrici su odabrani za konsonante, a neosjenčeni nisu odabrani। Ova matrica ima u sebi skriven ključ za odabir konsonanata. Taj ključ nam nije vidljiv, međutim, uz Božiju pomoć možemo ga otkriti. Uradit ćemo slijedeće: Izbrojat ćemo skupove numeričkih vrijednosti harfova koji su odabrani za konsonante. To su:


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28


U prvom skupu odabranih konsonanata nalazi se samo jedna numerička vrijednost, a to je broj 1. Aritmetički izraz za taj skup je broj jedan. Nakon tog skupa imamo još šest skupova sa po jednim brojem. Aritmetički izraz za svaki od tih skupova je broj jedan. Dakle, imamol ukupno sedam skupova odabranih konsonanata sa po jednim brojem. Tih sedam skupova sa po jednim brojem izrazićemo ovako:

1,1,1,1,1,1,1

Nakon toga imamo jedan skup sa pet numeričkih vrijednosti konsonanata. To su brojevi: 21,22,23,24 i 25. Pošto u tom skupu imamo pet brojeva aritmetički izraz za taj skup je broj 5. Sada slijedi jedan skup sa dva broja. To su brojevi 27 i 28. Aritgmetički izraz za taj skup brojeva je broj 2.

Aritmetički izraz za sve prethodno navedene skupove brojeva izgleda ovako:

1,1,1,1,1,1,1,5,2

Konkecija tog skupa brojeva je:


1,1,1,1,1,1,1,5,2 = 111111152;

Dekompozicija tog broja je:

111111152 = (197 + 197 + 197... + 197);

Dakle, ključ za odabir konsonanata u harfovima iz arapske abecede su Kur'anske šifre 19 i 7.


No comments: