Friday, August 7, 2009

ELIF, LAM, MIM,

Bismillahi Rrahmani Rrahim,

Na početku dvadeset i devet sura u Kur'anu uzvišeni Allah, dž.š. je objavio skupove konsonanata, odnosno inicijala. Te skupove je kreirao koristeći Svoje Božije programske sisteme i zakonitosti. Ključ za dekodiranje tih sistema je broj dvadeset i devet, i kodovi devetnaest i sedam.Sada imamo egzaktne naučne dokaze da je Allah dž.š. odredio redoslijed sura u Kur'anu, i da to nije uradio čovjek.

Tabelarni pregled skupova konsonanata

Skupovi konsonanata/

izolirani konsonanti

Numerička vrijednost konsonanata

Ukupna numerička vrijednost skupova konsonanata

alif-lam-mim

1,23,24

48

alif-lam-mim

1,23,24

48

alif-lam-mim-sad

123,24,14

62

alif-lam-ra

1,23,10

34

alif,lam,ra

1,23,10

34

alif-lam-ra

1,23,10

34

alif-lam-mim-ra

1,23,24,10

58

alif-lam-ra

1,23,10

34

alif,lam,ra

1,23,10

34

kaf.ha-ya-`ayn-sad

22,27,28,18,14

109

ta-ha

16,27

43

ta-sin-mim

16,12,24

52

ta-sin

16,12

28

ta-sin-mim

16,12,24

52

alif-lam-mim

1,23,24

48

alif-lam-mim

1,23,24

48

alif-lam-mim

1,23,24

48

alif-lam-mim

1,23,24

48

ya-sin

28,12

40

sad

14

14

ha-mim

6,24

30

ha-mim

6,24

30

ha-mim-

`ayn-sin-qaf

6,24,

18,12,21

30

51

ha-mim

6,24

30

ha-mim

6,24

30

ha-mim

6,24

30

ha-mim

6,24

30

qaf

21

21

nun

25

25


Redni brojevi sura u kojima su objavljeni inicijali

2

3

7

10

11

12

13

14

15

19

20

26

27

28

29

30

31

32

36

38

40

41

42

43

44

45

46

50

68


Među navedenih dvadeset i devet sura nalazi se i dvadeset i deveta sura. Ta sura je u tom skupu sa dvadeset i devet sura dvadeset i deveta po redu. Naime, prije te sure ima 14, a poslije 14 sura. Gledajući iz ugla matematike očigledno je da je ovaj fenomen kreiran u znaku broja 29, i da je to razlog zašto je dvadeset i deveta sura u samom središtu navedenog skupa sura. Tome treba dodati i činjenicu da su skupovi sa po 14 sura povezani sa kodom 7, jer je:

14 = (7 + 7);

-Zbir prvih sedam i poslednjih sedam sura u kojima su objavljeni nicijali je 396, a drugih sedam i pretposlednjih sedam sura je 397. Razlika između ta dva skupa je jedan, a jedna sura se nalazi između tih skupova sura.

-Zbir prvih četiri i poslednjih četiri sure u kojima su objavljeni nicijali je 231, a četiri i pretposlednjih četiri sure je 230. I u ovom primjeru razlika između ta dva skupa je jedan.

-Kada spojimo prethodno navedenih dvadeset i devet rednih brojeva sura, kao rezultat dobit ćemo broj 29 i kodove devetnaest i sedam:

237101112131415192026272829331323638404142434445465068 =

= [(29 + (1907+1907+1907...+ 1907)];

Primarni brojevi

Primarni brojevi u prethodno navedenim surama su:

(3, 7, 11, 13, 19, 29, 31, 41, 43) = 197;

Dakle, primarni brojevi sura u kojima su objavljeni inicijali kao rezultat nam daje kodove 19 i 7.

Redni brojevi sura

Redni brojevi sura u kojima su objavljeni inicijali odabrani su iz skupa brojeva od jedan, pa do šezdeset i osam.

Zbir svih brojeva, počevši od broja jedan, pa do šezdeset i osam je 2346;

Zbir rednih brojeva sura iz tog skupa brojeva u kojima su objavljeni inicijali je 822, a onih u kojima nisu objavljeni je 1524. Razliku između ta dva broja čine kodovi devetnaest i sedam:

(1524 – 822) = 702;

702 = (19 + 7 + 19 + 7...+ 7):

Matematički gledano, u ovom primjeru je trebalo broj 2346 podijeliti na dva skupa brojeva od kojih će jedan imati zbir 822, a drugi 1524. To se može odraditi ovako:

(2346 : 2) = 1173;

(1173- 351= 822:

(1173 + 351) = 1524;

351 = S26

(1+2+3..., + 26) = 351;

Dakle, i u ovom primjeru imamo kreaciju u znaku kodova devetnaest i sedam.

Interesantna je i slijedeća matematička relacija:

Zbir rednih brojeva prvih devetnaest sura iz skupa svih sura u kojima su objavljeni inicijali je 365, a poslednjih devetnaest sura 716. Razlika je:

(716 -365) = 351;

351 = S26

Evo još jednog primjera:

Kada izvršimo konekciju brojeva 365 i 716 kao rezultat dobit ćemo kodove devetnaest i sedam:

365 716 = (19+7+19+7...+7);

ili:

365 716 = [(19+7) x (19+7) x Y]

Y = 541;

2

3

7

10

11

12

13

14

15

19

20

26

27

28

29

30

31

32

36

38

40

41

42

43

44

45

46

50

68

Peti skup po redi i osmi imaju po sedam brojeva.

Kada spojimo brojeve pet i osam dobit ćemo jedan od ključeva za dešifrovanje ovih Božijih tajni, a to je broj dvadeset i devet:

(5 i 8) = 58 = (29 + 29);

U ovom primjeru uspostavljena je matematička veza između koda sedam i broja 29.

-U prethodnoj tabeli imamo prvo skup sa 2 broja. To su brojevi 2 i 3. Zatim slijedi skup u kojem ima samo jedan broj, a to je broj 7. Poslije slijedi skup u kojem ima šest brojeva, pa dva, sedam, jedan, jedan, sedam, jedan i jedan. Konekcija tih brojeva nam kao rezultat daje broj 29 i šifre devetnaest i sedam:

2162711711 = [(29+29+29..., + 29) + (19 + 7)]

-Kur'an ima ukupno 114 sura. Zbir rednih brojeva svih tih 114 sura je 6555;

(1+2+3..., + 114) = 6555;

Zbir rednih brojeva sura u kojima su objavljeni inicijali je 822;

(2+3+7..., + 68) = 822;

Zbir rednih brojeva sura u kojima nisu objavljeni inicijali je:

(1+4+5+6+8+9..., + 114) = 5733;

Kada izvršimo konekciju prethodno navedenih zbirova rednih brojava odabranih i neodabranih sura opet ćemo, kao rezultat, dobiti broj 29 i kodove devetnaest i sedam:

5733 i 822 = 57330822;

57330822 = [(29+29+29..., + 29) + (19 + 7)]

Uporedba:

Kada uporedimo ravnomjerne skupove rednih brojeva sura u kojima su objavljeni inicijali sa makro zbirom svih neodabranih i odabranih rednih brojeva sura dobit ćemo identičnu formulu za kreaciju tih skupova sura.

Ravnomjerni skupovi odabranih sura:

2162711711 = [(29+29+29..., + 29) + (19 + 7)]

Makro skupovi neodabranih i odabranih sura:

57330822 = [(29+29+29..., + 29) + (19 + 7)]

Može se zaključiti da postoji sasvim očigledna matematička zakonomjernost u makro teorijskoj koncepciji kreacije inicijala, ili konsonanata, u Kur'anu. Ta zakonomjernost svjedoči i potvrđuje da je redoslijed sura u Kur'anu odredio Allah, dž.š., i da taj redoslijed nije odredio čovjek.

Ravnomjerni skupovi rednih brojeva sura

U skupu rednih brojeva sura u kojima su objavljeni inicijali ima deset ravnomjernih skupova brojeva. To su:


No comments: