Sunday, August 23, 2009

MATEMATIČKI JEZIK AJETA
Bismillahi Rrahmani Rrahim,

Ajete u tekstu Kur'ana međusobno povezuju mnoge matematičke zakonitosti. Može se reći da ti ajeti imaju svoj vlastiti matematički jezik koji ih spaja u vrhunske programske i informacione kreacije. A ključ za dešifrovanje tih Božijih matematičkih čuda su kodovi devetnaest i sedam. Evo nekih primjera:

U prethodnom dijelu ovog bloga vidjeli smo da uzvišeni Kur'an ima sedamdeset i sedam različitih brojeva ajeta. U tom skupu ajeta srednji broj je trideset i devet. Na tom trideset i devetom broju nalazi se broj 52. To znači da sura na tom rednom broju ove matrice ima pedeset i dva ajeta. Kada dekompoziramo taj srednji broj kao rezultat dobit ćemo Allahove đifre devetnaest i sedam.

52 = (19 + 7 + 19 + 7);

Kada iz te perspektive posmatramo ajete u Kur'anu dobit ćemo slijedeću sliku:

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

25, 26, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50

52

53, 54, 55, 56, 59, 60, 62, 64, 69, 73, 75, 77, 78, 83, 85, 88, 89, 93, 96

98, 99, 109, 110, 111, 112, 118, 120, 123, 128, 129, 135, 165, 176, 182, 200, 206, 227, 286

Kada izvršimo konekciju brojeva 39 i 52 kao rezultat ćemo opet dobiti kodove 19 i 7. Evo tog primjera:

(39 i 52) > 3952;

3952 = (19 + 7 + 19 + 7..., + 19 + 7);

Čak nam i zbir cifara iz tih brojeva kao rezultat daje šifru 19:

(39 i 52) > (3+9+5+2) = 19;

Broj 52 možemo dekompozirati na slijedeći način:

52 = (26+26);

(26 i 26) > 2626;

2626 = (719 + 1907);

U ovom primjeru srednji broj ajeta 52 je u korelaciji sa brojevima 719 i 1907, a oba ta broja su nastala kao rezultat konekcije kodova devetnaest i sedam.

Zbir cifri u broju 52 kao rezultat daje nam šifru sedam:

52 > (5+2) = 7;

Skup brojeva od 1 do 52 kao rezultat nam daje kodove devetnaest i sedam:

S52 = (1 + 2 + 3..., + 52) = 1378;

1738 = (19 + 7 + 19 + 7..., + 19 + 7);

ili:

1738 = [(19 + 7) x 53]

S52 = 1378 = (19 + 7 + 19 + 7... + 19 + 7);

S52 = (19+7) x Y;

Y = 53;

Postavlja se pitanje da li veličina Y = 53 ima neku vezu sa projektom ajeta u Kur'anu o kojem ovdje govorim. Ima baš tu vezu. Evo o čemu se radi:

U uzvišenom Kur'anu postoje 53 broja ajeta u surama koji su objavljeni samo po jednom, i koji se ne ponavljaju kod nekih drugih sura. To su:

9

13

14

15

17

21

24

25

26

31

34

35

36

37

38

42

43

44

46

49

50

53

55

56

59

62

64

69

73

77

83

85

89

93

96

98

99

109

110

112

118

120

123

128

129

135

165

176

182

200

206

227

286

Svi prethodno navedeni brojevi ajeta su objavljeni samo jednoj u nekoj od sura u Kur'anu i nisu objavljeni više puta. Takvih brojeva ajeta ima pedeset i tri.

Interesantna je i slijedeća matematička relacija:

S52 = (197+931+197) + Y);

1378 = (197+931+197) + 53);

U ovom primjeru srednji broj iz matrice, a to je broj 52, uspostavlja korelaciju sa aritmetičkim izrazom za ime Allah, i sa kodovima devetnaest i sedam.


No comments: