Saturday, August 22, 2009

KUR'ANSKE MATRICEBismillahi Rrahmani Rrahim,


Kur'anske matrice su, bez sumnje, jedno od Allahovih znamenja čovječanstvu. Radi se o Božijem programskom i informacionom sistemu koji je otkriven u tekstu Kur'ana. U tom sistemu je određen i utvrđen broj ajeta u Kur'anu, broj ajeta po surama, redoslijed sura i mnoge druge Kur'anske tajne. Kreator tog uzvišenog projekta Allah,dž.š. je precizno odredio sve te ključne sadržaje Kur'ana. Taj Božiji projekat, prema mom išljenju, ima sva obilježja mu'udžize, pa treba da nas podstakne da razmišljamo o Božijem stvaranju svijeta, o uzvišenom Kur'anu, i o putevima nauke i znanja koji nas vode ka Allahovoj ljubavi i Allahovom zadovoljstvu. Evo o čemu se radi:

Uzvišeni Kur'an ima 6236 ajeta koji su objavljeni u 114 sura. Neke sure imaju jednak broj ajeta, a neke imaju različit broj ajeta. Prema tom kriteriju možemo sve sure, i sve ajete u Kur'anu, grupisati u Kur'anske matrice sa po sedam kolona. Takvih matrica ima jedanaest. To su:

Prva matrica

3

4

5

6

7

8

9

3

4

5

6

7

8


3


58
588

I112
U ovoj matrici imamo sedam kolona sa devetnaest sura, a u tim surama ima 112 ajeta. Tri sure imaju po tri ajeta, dvije imaju po četiri, četiri sure imaju po pet ajeta, dvije sure imaju po šest, dvije po sedam, pet po osam i jedna devet ajeta.U toj matrici ima sedam različitih brojeva. Interesantan je i slijedeći detalj: Zbir skupova brojeva u svim brojevima iz ove matrice je 421.

S3 = (1+2+3) = 6; S4 = (1+2+3+4) = 10; itd.

Broj 421 povezuje zbir svih ajeta iz ove matrice sa Kur'anskim kodovima 19 i 7:

421 = (112 + 197 + 112)

Druga matrica

11

12

13

14

15

17

18

11

12

18

111111


I174
Treća matrica

19

20

21

22

24

25

26

19

20


22
19


I237
Četvrta matrica

28

29

30

31

34

35

36

28

29

30


29

30
I369
Peta matrica

37

38

40

42

43

44

4540
45
I374
Šesta matrica

46

49

50

52

53

54

55
52


54

52I517
Sedma matrica

56

59

60

62

64

69

7360
I503
Osma matrica

75

77

78

83

85

88

89

75


7888

I816
Deveta matrica

93

96

98

99

109

110

111111
I827
Deseta matrica

112

118

120

123

128

129

135
I865
Jedanaesta matrica

165

176

182

200

206

227

286
I1442
Matrica 2 minus matrica 1 = (174-112) = (+)62;

Matrica 3 minus matrica 2 = (237-174) = (+)63;

Matrica 4 minus matrica 3 = (369-237) = (+)132;

Matrica 5 minus matrica 4 = (374-369) = (+)5;

Matrica 6 minus matrica 5 = (517-374) = (+)143;

Matrica 7 minus matrica 6 = (503-517) = (-)14;

Matrica 8 minus matrica 7 = (816-503) = (+)313;

Matrica 9 minus matrica 8 = (827-816) = (+)11;

Matrica 10 minus matrica 9 = (865-827) = (+)38;

Matrica 11 minus matrica 10 = (1442-865) = (+)577;

(62+63+132+5+143)-14+(313+11+38+577) = [(19 x 7) x Y]

Y = 10;

Kako vidimo u ovom uzvišenom projektu Allah, dž.š. je odredio i utvrdio koliko će Kur'an imati ajeta, i koliko će ajeta imati svaka sura. Na primjer, u prvoj Kur'anskoj matrici projektovano je da tri sure imaju po tri ajeta. Odmah tu uočavamo sklad, jer je isti broj ajeta i sura u kojima su objavljeni ti ajeti. Zatim, dvije sure imaju po četiri ajeta, a između ta dva broja postoji matematička korelacija, četiri sure imaju po pet ajeta, itd. U toj matrici ima sedam različitih brojeva ajeta koji su objavljeni u devetnaest sura, a to simbolizira kreaciju Kur'ana u znaku Allahovih šifri devetnaest i sedam. Zbirovi svih matrica nam, kao svoj rezultat, daju kodove devetnaesat i sedam iz čega se vidi da se ovaj uzvišeni Božiji projekat zaista temelji na kreaciji Kur'ana u znaku navedenih šifri.


No comments: