Sunday, August 23, 2009

MATEMATIČKO ČUDO


Bismillahi Rrahmani Rrahim,


Broj sura u Kur'anu, a ima ih 114, poznat je u nauci kao matematičko čudo. To je čudesni broj. Čudesan je, jer je to najmanji broj koji nastaje kao rezultat zbirova primarnih brojeva. Takvih kombinacija ima deset. To su:

114 = (5 + 109);

114 = (7 + 107);

114 = (11 + 103);

114 = (13 + 101);

114 = (17 + 97);

114 = (31 + 83);

114 = (41 + 73);

114 = (43 + 71);

114 = (47 + 67);

114 = (53 + 61);

Ova poslednja deseta kombinacija je korištena za određivanje broja sura koje će imati broj ajeta koji se ne ponavlja i broja sura koje će imati broj ajeta koji se ponavlja. To izgleda ovako:

Uzvišeni Kur'an ima 53 sure kod koji se ne ponavlja broj ajeta, i 61 suru kod kojih se ponavlja broj ajeta. Dakle, za određivanje broja ajeta u tim surama korišteni su brojevi iz prethodno navedene desete kombinacije kod koje broj 114 nastaje kao zbir primarnih brojeva 53 i 61. Sasvim je očigledno da je jedan te isti Autor, a to je uzvišeni Allah,dž.š., znao za te čudesne osobine broja 114, pa ga je radi toga odabrao za broj sura u Kur'anu. Znao je i za poslednju, tj. desetu kombinaciju primarnih brojeva u tom broju, pa je istu odabrao da sa tom kombinacijom izabere broj ajeta koji se ponavljaju i broj onih koji se ne ponavljaju.

Neke od prethodno navedenih primarnih brojeva koristi uzvišeni Allah, dž.š. za kreaciju broja ajeta u Kur'anu. To su:

5,7,11,13,17,31,43,53,73,83 i 109.

Te brojeve je odabrao, pa je u svom tajnom Božijem znanju odlučio da određene sure imaju baš toliko broj ajeta.

U Kur'anu ima ukupno DEVETNAEST sura u kojima je uzvišeni Bog koristio te brojeve za određivanje broja ajeta u datim surana.

Među tim primarnim brojevima ima ih devet koji nisu korišteni za broj ajeta u surama iz Kur'ana. To su:

41, 47, 61, 67, 71, 97, 101, 103 i 107.

Zbir tih brojeva je 695;

Kada dekompoziramo taj broj kao rezultat dobit ćemo analogni kod aritmetičkog izraza za uzvišeno ime Allah:

695 = (139 + 139 + 139 + 139 + 139);

Dakle, sasvim je očigledno da postoji konkretan Božiji projekat za kreaciju teksta Kur'ana. U ovom primjeru, uzvišeni Allah je za kreaciju tog projekta odabrao čudesni broj 114, te primarne brojeve koje sadrži taj broj. Odabrao je baš te brojeve, jer je Božije stvaranje najsavršenije i najuzvišenije. Samo Bog za te tajne. Samo je kod njega znanje. Eto, tako Svoja djela stvara Svemogući i Sveznajući Stvaralac, Allah, dž.š.

No comments: