Sunday, August 23, 2009

MATEMATIČKA POVEZANOST AJETA U KUR'ANU


Bismillahi Rrahmani Rrahim,

Kur'an ima 114 sura। Od tih 114 sura neke imaju isti, a neke različit broj ajeta. Različit broj ajeta ima SEDAMDESET I SEDAM sura, a isti broj ajeta ima 37 sura. To znači da su ajeti u toj Knjizi, u makro planu, kreirani u znaku koda SEDAM. S obzirom da sedamdeset i sedam sura imaju različit broj ajeta, to znači da su ajeti u toj Časnoj Knjizi označeni sa 77 različitih brojeva. Kada saberemo tih 77 različitih brojeva, kao rezultat dobit ćemo broj 5211. Kada dekompoziramo taj broj, kao rezultat ćemo dobiti aritmetički izraz za ime Allah i alanogni kod tog izraza.


Različiti brojevi ajeta u Kur'anu

3

4

5

6

7

8

9

11

12

13

14

15

17

18

19

20

21

22

24

25

26

28

29

30

31

34

35

36

37

38

40

42

43

44

45

46

49

50

52

53

54

55

56

59

60

62

64

69

73

75

77

78

83

85

88

89

93

96

98

99

109

110

111

112

118

120

123

128

129

135

165

176

182

200

206

227

286

Zbir svih prethodno navedenih brojeva ajeta je:

(3 + 4 + 5 + 6..., + 286) = 5211;

Sada ću dekompozirati taj broj:

5211 = (931+139+931+139+931+139+931+139+931)

931 <>

Broj 931 je aritmetički izraz za uzvišeno ime Allah, a broj 139 je analogni kod broja 931.

Broj 931 i analogni kod tog broja svjedoče i potvrđuju da je Autor i Kreator broja ajeta u Kur'anu Svemogući i Sveznajući Stvaralac, Allah,dž.š.

Broj ajeta u Kur'anu je veoma složen fenomen kojeg možemo posmatrati iz različitih perspektiva. Evo jednog primjera:

Brojeve ajeta iz prethodne tabele grupisat ću u devet grupa. Kao kriterij za grupisanje tih ajeta koristiću prvu cifru iz svakog broja ajeta

Na primjer, brojeve ajeta koji počinju sa cifrom jedan stavit ću u prvu grupu, one koji počinju sa cifrom dva stavit ću u drugu grupu, sa cifrom tri u treću grupu, itd. Poslije ću ih podijeliti na parne i neparne zbirove, pa ih nakon toga analizirati.

Cifra 1

11

12

13

14

15

17

18

19

109

110

111

112

cifra 2

20

21

22

24

25

26

28

29

200

206

227

286

Cifra 3

3

30

31

34

35

36

37

38

Cifra 4

4

40

42

43

44

45

46

49

Cifra 5

5

50

52

53

54

55

56

59

Cifra 6

6

60

62

64

69
Cifra 7

7

73

75

77

78
Cifra 8

8

83

85

88

89
Cifra 9

9

93

96

98

99
118

120

123

128

129

135

165

176

182

1837

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1114

-

-

-

-

-

-

-

-

-

244

-

-

-

-

-

-

-

-

--

313

-

-

-

-

-

-

-

-

-

384

-

-

-

-

-

-

-

-

-

261

-

-

-

-

-

-

-

-

-

310

-

-

-

-

-

-

-

-

-

353

-

-

-

-

-

-

-

-

-

395

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5211


Neke sure u Kur'anu imaju po jedanaest ajeta. Pošto broj jedanaest počinje sa cifrom jedan taj broj sam stavio u prvi skup ajeta. To isto vrijedi i za brojeve ajeta 12, 13, 14, itd.

Neke sure imaju po dvadeset ajeta, zatim, 21, 22, 24, itd. Zbog toga sam te brojeve ajeta stavio u drugi skup, itd.

Zbir svih brojeva ajeta koji počinje sa cifrom jedan je 1837, zbir ajeta koji počinju sa cifrom 2 je 1114, ajeta koji počinju sa cifrom tri 244, itd। Sada ću sve te zbirove brojeva ajeta podijeliti na dva skupa: na parne i neparne, pa ću, nakon toga, izračunati razliku tih zbirova ajeta. Ti skupovi brojeva će nam otkriti jednu interesantnu Kur'ansku tajnu. Otkrit će nam da te parne i neparfne brojeve međusobno povezuje kod 123. Evo tog primjera:

Parni

Neparni

Razlika

(-)

Razlika

(+)

1114

1837

-

723

244

313

-

69

384

261

123

-

310

353

-

43


395


395123

1230

1230 = (123 + 123 + 123..., + 123);

Kako vidimo, parne i neparne brojeve ajeta zaista međusobno povezuje kod 123. Taj broj je, ustari, mikro kod koji je dio makro projekta kreacije ajeta u tekstu Kur'ana.

Kada izvršimo konekciju ovog rezultata, pa poslije toga njegovu dekompoziciju, kao rezultat dobit ćemo kodove 19 i 7:

(123 i 1230) > 1231230;

1231230 = (19 + 7 + 19 + 7 …, + 19 + 7);

1231230 = [(197 + (19 x 7) x Y)]

Zbir cifri koje sam koristio kao kriterij za navedeno grupisanje ajeta je:

S9 = (1+2+3…, + 9) = 45;

To sam uradio jer u ovom primjeru analiziram devet skupova ajeta.

Ovaj rezultat, a to je broj 45 zajedno sa kodom 123 kao rezultat daje nam ukupan zbir svih ajeta iz ovog primjera:

(45 + (123+123+123…, + 123) = 5211;

U ovom primjeru postoji matematička spona koja međusobno povezuje kod 123, broj skupova ajeta i ukupan zbir svih različitih brojeva u Kur'anu.

Skupovi sura

Sada ću analizirati sure u Kur'anu prema kriteriju sa kojom cifrom počinje ukupan broj ajeta u tim surama. Pregled tih sura daću u slijedećoj tabeli:

Prva cifra

Broj sura


Broj ajeta

1

21


1837

2

12


1114

3

8


244

4

8


313

5

8


384

6

5


261

7

5


310

8

5


353

9

5


395

Svega

77


5211

Sedamdeset i sedam sura iz ove tabele se može podijeliti na četiri korespondirajuća skupa, i to:

-prvi skup ima 21 suru,

-drugi skup ima 12 sura,

-treći skup čine tri podskupa sa po osam sura, što ukupno iznosi 24 sure,

-četvrti skup čine četiri podskupa sa po osam sura, što ukupno iznosi 20 sure,

To znači da je broj 77 ustvari dekompoziran na četiri broja:

77 > (20,24,12,21);

Ta četiri broja, ustvari, kriju jednu matematičku tajnu. Naime, ključ za kreaciju tih skupova sura je broj 77. Evo tog primjera;

20,24,12,21 > 20241221;

20241221 = (77 + 77 + 77…, + 77);

Kod 41

Prethodno smo vidjeli da je jedan od kodova za kreaciju navedenih skupova ajeta broj 123. Kada dekompoziramo taj broj kao rezultat dobit ćemo broj 41:

123 = (41 + 41 +41);

Broj 41 međusobno povezuje ukupan broj sura iz ovog primjera sa kodom devetnaest.

Evo još jednog primjera:

Sedamdeset i sedam sura u prethodno navedenoj tabeli sam dekompozirao na devet skupova sura, prema kriteriju prve cifre. To ću prikazati ovako:

77 > 9;

Sada ću izvršiti konekciju, pa dekompoziciju tih brojeva:

77 i 9 > 779;

779 = (41 + 41 + 41…, + 41)

779 = (41 x 19);

Dakle, jedan kod se transformiše u drugi, pa se povezuje sa nekim trećim kodom, i tako u nedogled.

Kako vidimo, ajete u Kur'anu možemo posmatrati iz različitih perspektiva. I bez obzira na to iz koje ćemo ih perspektive posmatrati otkrit ćemo, bez sumnje, mnoge skrivene Božije tajne. Eto, tako Svoja djela stvara Svemogući i Sveznajući Stvaralac, Allah, dž.š.

No comments: