Monday, August 24, 2009

MAKRO PROJEKAT AJETA
Bismillahi Rrahmani Rrahim,

Današnja nauka je u mogućnosti da dešifruje mnoge matematičke tajne teksta Kur'ana. Jedna od tih tajni je i makro projekat ajeta u toj uzvišenoj Knjizi. Poznato nam je da Kur'an ima ukupno 114 sura. Zatim, ima 6236 ajeta. Neke od tih sura imaju isti, a neke različit broj ajeta. Prema tom kriteriju sve sure možemo podijeliti na dva skupa sura. U prvom skupu nalaze se koje imaju različit broj ajeta. Takvih sura ima ukupno 77. Druga grupa sura ima brojeve ajeta koji su objavljeni u prethodno navedenih 77 sura. Takvih sura ima 37. Dakle, te sure imaju broj ajeta koji se ponavlja.

U ovom primjeru uspostavlja se matematička korelacija slijedećih brojeva:

114, 6236, 37 i 77.

To smo znali i od ranije. Međutim, nismo imali naučne dokaze da između tih brojeva zaista postoji matematička povezanost i korelacija. Današnja nauka ima baš te dokaze. Evo ukratko nekih od tih dokaza:

S114(6236) : 19 > 37 i 77;

S114 (6236) = (6123 + 6124 + 6125... + 6236) = 704 463;

704 463 : 19 = 37 077;

37 077 > 37 i 77;

Dakle, prema matematičkim zakonitostima uzvišeni Kur'an mora imati 114 sura i 6236 ajeta. Mora imati 37 sura kod koji se ponavlja broj ajeta i 77 sura sa različitim brojem ajeta. To je odredba Svemogućeg i Sveznajućeg Tvorca i Gospodara, Allaha, dž.š.

Skupovi broja 114

Kada sa Kur'anskim šiframa devetnaest i sedam izračunamo skupove brojeva u broju sura u Kur'anu otkrit ćemo još neke interesantne tajne broja 114:

S7(X) = (7 + 7 + 7..., + 7)

X = 114;

S7(114) = 777;

S19(114) = (96 + 97 + 98..., + 114) = 1995;

1995 = [(19 x 7) x Y];

X = 114; Y = 15;

Različiti broj ajeta

U Kur'anu je, kako već rekoh, objavljeno 77 različitih brojeva ajeta. To su:

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 62, 64, 69, 73, 75, 77, 78, 83, 85, 88, 89, 93, 96, 98, 99, 109, 110, 111, 112, 118, 120, 123, 128, 129, 135, 165, 176, 182, 200, 206, 227 i 286.

Zbir ovog skupa brojeva je 5 211.

Kada saberemo prvih šezdeset i dva broja iz tog skupa ajeta kao rezultat dobit ćemo broj 2793. Taj broj nas podsjeća na ajet 27:93. Podsjeća nas jer nam je uzvišeni Allah,dž.š. dao obećanje da će nam pokazati Svoje znakove koje ćemo mi poznati. Jedan od tih znakova je, prema mom mišljenju, zbir prethodno navedenih ajeta. Evo tog primjera:

(3+4+5..., + 110) = 2793;

2793 = (931 + 931 + 931);

Broj 931 je, kako to već znamo, aritmetički izraz za uzvišeno ime Allah,dž.š.

Konekcija

Kada izvršimo konekciju svi prethodno navedenih različitih brojeva ajeta, kao rezultat dobit ćemo aritmetički izraz za uzvišeno ime Allah:

3004005006007008009011012013014015017018019020021022024025026028029030031034035036037038040042043044045046049050052053054055056059060062064069073075077078083085088089093096098099109110111112118120123128129135165176182200206227286 = (931 + 931 + 931..., + 931);

Dakle, kada spojimo sve različite brojeve sura u Kur'anu otkrit ćemo da je u spoju svih tih brojeva skriveno Božije ime. Otkrit ćemo da je Uzvišeni Allah, odabrao baš one brojeve ajeta koji će nam kao svoj rezultat dati aritmetički izraz ta Božije ime. Daće nam baš taj rezultat neka se zna ko je Autor i Kreator ovog veličanstvenog i uzvišenog djela. Neka se zna da je ajete u Kur'anu kreirao Svemogući i Sveznajući Stvaralac, Allah, dž.š.

Skupovi sa po devetnaest ajeta

U ovom dijelu teksta govorim o sedamdeset i sedam različitih brojeva ajeta. To su:

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 62, 64, 69, 73, 75, 77, 78, 83, 85, 88, 89, 93, 96, 98, 99, 109, 110, 111, 112, 118, 120, 123, 128, 129, 135, 165, 176, 182, 200, 206, 227 i 286.

Sada ću izvršiti konekciju, odnosno spojit ću prvih devetnaest brojeva. Nakon toga spojit ću drugih devetnaest brojeva. Srednji broj 52 neću spajati sa drugim ajetima. Poslije ću spojiti slijedećih devetnaest ajeta kooji dolaze poslije broja 52, te četvrti skup sa devetnaest brojeva.

U prvom skupu sa devetnaest brojeva sura nalaze se slijedeći brojevi:

Prvi skup sa 19 brojeva ajeta

I


3,4,5,6,7,8,9,11,12,

13,14,15,17,18,19,20,21,22,24

Konekcija tih brojeva je:

3004005006007008009011012013014015017018019020021022024

Drugi skup sa 19 brojeva ajeta

I

25,26,28,29,30,31,34,35,36,37,38,40,42,43,44,45,46,49,50

Konekcija:

25026028029030031034035036037038040042043044045046049050

Sada slijedi srednji broj ajeta, a to je broj 52.

Treći skup sa 19 brojeva ajeta

I

53,54,55,56,59,60,62,64,69,73,75,77,78,83,85,88,89,93,96

Konekcija:

53054055056059060062064069073075077078083085088089093096

Četvrti skup sa 19 brojeva ajeta

I

98,99,109,110,111,112,118,120123,128,129,135,165,176,182,200,206,227,286,

Konekcija:

98099109110111112118120123128129135165176182200206227286

Sada ću sabarati sve prethodno navedene konekcije brojeva:

(konekcija 1 + konekcija 2 + 52 + konekcija 3 + konekcija 4)

Kada saberemo te brojeve dobit ćemo slijedeći rezultat:

179,183,197,201,207,211,223,230,240,251,256,267,302,320,330,353,362,391,508;

Ovaj rezultat ima devetnaest trocifrenih brojeva. Sada ću sabrati te trocifrene brojeve:

(179+183+197+201+207+211+223+230+240+

+251+256+267+302+320+330+353+362+391+508) =

= 5211;

Dakle, zbir svih tih spojenih brojeva daje nam jedan te isti rezultat kao kada bismo sabrali sve te pojedinačne brojeve.

Na isti ovaj način možemo načiniti konekciju svih skupova sa po devetnaest ajeta redoslijedom kojim su objavljeni u Kur’anu:

Konekcija prvih devetnaest ajeta:

7,286,200,176,120,165,206,075,129,109,123,111,043,052,099,128,111,110,098

Konekcija drugih devetnaest ajeta:

135,112,078,118,064,077,227,093,088,069,060,034,030,073,054,045,083,182,088

Konekcija trećih devetnaest ajeta:

075,085,054,053,089,059,037,035,038,029,018,045,060,049,062,055,078,096,029

Konekcija četvrtih devetnaest ajeta:

022,024,013,014,011,011,018,012,012,030,052,052,044,028,028,020,056,040,031

Konekcija petih devetnaest ajeta:

050,040,046,042,029,019,036,025,022,017,019,026,030,020,015,021,011,008,008

Konekcija šestih devetnaest ajeta:

019,005,008,008,011,011,008,003,009,005,004,007,003,006,003,005,004,005,006

Kada saberemo tih šest konekcija sa po devetnaest ajeta dobit ćemo slijedeći rezultat:

308,552,399,411,324,342,532,243,298,259,276,275,210,228,261,274,343,441,260;

I u ovom primjeru imamo devetnaest trocifrenih brojeva. Sada ću sabrati te trocifrene brojeve:

(308 + 552 + 399..., + 260) = 6236;

U Kur'anu ima ukupno 6236 ajeta. Taj rezultat dobit ćemo kada saberemo sve ajete pojedinačno. A također, taj isti rezultat dobit ćemo i onda kada izvršimo konekciju skupova sa po devetnaest ajeta, pa poslije saberemo trocifrene brojeve u tom rezultatu.

Sada ću izračunati razliku između rezultata 6236 i rezultata 5211:

Rezultat 6236 je:

308,552,399,411,324,342,532,243,298,259,276,275,210,228,261,274,343,441,260

Rezultat 5211 je:

179,183,197,201,207,211,223,230,240,251,256,267,302,320,330,353,362,391,508

Razlika rezultata 6236 i 5211 je:

129,369,202,210,117,131,309,013,058,008,020,007,907,907,930,920,981,049,752

Sada ću sabrati sve trocifrene brojeve iz ovog rezultata:

(129 + 369 + 202..., + 752) = 7019;

Kako vidimo, dobili smo rezultat koji je dat u znaku kodova sedam i devetnaest.

Sada ću dekompozirati taj rezultat:

7019 = [(197 + (197+931+197)+ (197+931+197)+

+(197+931+197)+ (197+931+197)+ (197+931+197)+ 197]

Dakle, kao rezultat dobio sam aritmetički izraz za ime Allah i kodove devetnaest i sedam.

Zbir rezultata 6236 i 5211 je:

487,735,596,612,531,553,755,473,538,510,532,542,512,548,591,627,705,832,768.

Sada ću sabrati sve trocifrene brojeve iz tog rezultata:

(487 + 735 + 596..., + 768) = 11447;

11447 = (5211 + 6236);

Dakle, kao krajnji rezultat prethodno navedenih konekcija ajeta u Kur'anu dobio sam zbir različitih brojeva ajeta u Kur'anu, a to je broj 5211 i zbir svih ajeta, uključujući i one koji se ponavljaju, a to je broj 6236.


Razni oblici korelacije

U ovom vrhunskom Božijem programskom i informacionom sistemu susrećemo razne oblike korelacije prethodno navedenih skupova ajeta. Evo nekih primjera:

Rezultat 6236 je:

308,552,399,411,324,342,532,243,298,259,276,275,210,228,261,274,343,441,260

Taj broj ću staviti u korelaciju sa brojem 11447 koji, kako već rekoh, predstavlja krajnji rezultat ove matematičke analize. Uradiću ovako Izračunat ću veličinu MOD broja 11447 u tom rezultatu, pa ću dobiti slijedeći rezultat:

MOD = 7254;

7254 = [(139 + 931 + 139) x Y]

Y = 6;

U ovom rezultatu imamo aritmetički izraz za ime Allah, a to je broj 931, i analogni kod tog broja.


Zbir rezultata 6236 i 5211 je:

487,735,596,612,531,553,755,473,538,510,532,542,512,548,591,627,705,832,768.

MOD tog rezultata za broj 6236 je 788. A taj broj čine devetnaestke i sedmice:

788 = (197+197+197+197);

Kako vidimo, kreacija ajeta u Kur'anu, kada je posmatramo iz perspektive redoslijeda ajeta od manjeg ka većem i prema redoslijedu iz Kur'ana data je u znaku aritmetičkog izraza za ime Allah i šifri devetnaesat i sedam.

Rezultat 5211 je:

179,183,197,201,207,211,223,230,240,251,256,267,302,320,330,353,362,391,508

MOD broja 7019 koji nam predstavlja razliku rezultata matematičke analize brojeva 6236 i 5211.

Taj broj, dakle broj 7019 kao MOD daje nam broj: 4314, a taj broj je sačinejn od devetnaestki i sedmica. Evo tog primjera:

4314 = (719+719+719+719+719+719);

Sličnih primjera ima još veoma mnogo. Činjenice su očigledne i jasne. Uzvišeni Allah, dž,š. je projekat ajeta u Kur'anu kreirao koristeći vrhunske metode i tehnike kreacije. Te metode i tehnike nisu poznate današnjoj nauci. Mi, ljudi, se nikada do sada nismo susreli sa sličnom matematikom, i sa sličnim oblicima kreacije. Te metode su daleko ispred naših mogućnosti spoznaje i sticanja znanja. Čak i kada nam neko do u detalje objasni te tajne, jedva da smo u stanju shvatiti samo ponešto od toga. Ovo su, bez sumnje, velika Božija čuda. Sada imamo egzaktne naučne dokaze da je Kur'an zaista Božije djelo. Imamo dokaze da je u toj Časnoj Knjizi objavljeno 6236 ajeta, ni jedan više, i ni jedan manje od toga. Imamo naučne dokaze da je Bog odredio kako će izgledati redoslijed sura u Kur'anu. Imamo dokaze da taj redoslijed nisu odredili ljudi. U ljudskoj moći nije da to uradi. Imamo naučne dokaze da je broj ajeta u svim surama iz Kur'ana zaista odredio Allah, dž.š, i da ni jedna od tih sura ne može imati ni više, a ni manje ajeta od toga.

Allahova odredba je da Kur'an ima 6236 ajeta. Allahova je odredba da tih 6236 ajeta bude raspoređeno u 114 sura. Kako izgleda redoslijed tih sura, kao i broj ajeta u svakoj od tih sura, naveo sam u prethodnom dijelu teksta ovog bloga. Nauka nam svjedoči da je to zaista Božija odredba. Svjedoči nam da zaista postoji Božiji projekat za kreaciju uzvišenog Kur'ana. Eto, tako Svoja djela stvara Svemogući i Sveznajući Stvaralac, Allah, dž.š.No comments: