Friday, July 31, 2009


Bismillahi Rrahmani Rrahim,

MATEMATIČKA SLIKA

AVOGARDOVOG BROJA

Avogardov zakon glasi: U jednakim volumenima svih gasova, pod istim uslovima pritiska i temperature, nalazi se jadnak broj molekula. Sada ćemo napraviti matematičku sliku Avogardovog broja:

Avogadrov broj = 6,02214 x 1023

Konekcija:

6,02214 = 602214;

602214 = [(197 + 931) + (197 +931) + (931 x Y) +

+ (931 + 197) +( 931 + 197)];

Y = 646;

931 <>

U ovom primjeru napravili smo matematičku sliku Avogardovog broja। A u toj slici jasno piše da je Autor i Kreator prirodnih zakona koje je otkrio Avogard, Svemogući i Sveznajući Stvaralac, Allah.

Fluor, litij i vodik

Sada ćemo analizirati skup hemijskih elemenata koje čine Fluor(9), Litij(3) i Vodik(1). To su, ustvari, deveti, treći i prvi hemijski element u Tablicama periodnog sistema. Te elemente ćemo analizirati jer želimo utvrditi da li atomski brojevi tih elemenata uspostavljaju neku matematičku vezu sa brojem 931, koji, kao što smo već rekli, predstavlja aritmetički izraz za uzvišeno Božije ime.


Raspored elektrona u elektronskim ljuskama

Fluor

Litij

Vodik

I

I

I

2,7

2,1

1

\

I

/


27211I


197,197,197

931,931,931

197,139,931

197,197,197

931,931,931

I

I

I

ALLAH

ALLAH

ALLAH

27211 = [(931 + 197) x Y + 139 + (197 + 931) x Y]; Y = 12;

MATEMATIČKA SLIKA BRZINE SVJETLOSTI

Brzina svjetlosti je 299.792,458. Sada ćemo napraviti njenu matematičku sliku da vidimo da li u istoj piše da je njen Tvorac i Kreator, Svemogući i Sveznajući Stvaralac, Allah.


Brzina svjetlostiI299.792,458I(197+(74+139+931)xY)+197)IA L L A H


Iz prethodno navedene matematičke slike jasno se vidi da u brzini svjetlosti piše da je njen Tvorac i Kreator Uzvišeni Allah.

MATEMATIČKA SLIKA ČESTICA(1)

Jedinjenja u prirodi su sačinjena od atoma i molekula। Postavlja se panje da li u svim tim česticama, ili skupovima čestica, “piše” da je njihov Tvorac i Kreator, Uzvišeni Allah. Postoji li bar jedna, makar i najsitnija čestica čija građa nije na neki način matematički povezana sa Božijim imenom i u kojoj ne piše da je njen Tvorac, Uzvišeni Allah. Odgovor je slijedeći: Ne postoji. Sve čestice u Kosmosu su kreirane u znaku uzvišenog imena Allah. Da je to zaista tako možemo vidjeti i na primjeru nukleotida iz naših gena.

Broj atoma u nukleotidima

ATGC

I

59

I


{[(S7(59)x 19)-(S19(59)x7)]}+(7X19)}

I

931

I

ALLAH


s7(59) = (50+51+52+53+54+55+56) =392;

s19(59) = (41+42+43...+59) = 950;

[(392 X 19) - (950 X 7) + (7X19)] = 931;

931 <>

U ovoj matematičkoj slici piše da je Uzvišeni Allah Tvorac i Kreator atoma ATGC. Naime, jasno se vidi da su ti atomi, preko kodova 19 i 7, kreirani u znaku uzvisenog Božijeg imena.


MATEMATIČKA SLIKA ČESTICA (2)

U slijedećoj matematičkoj slici, naš Milosrdni Gospodar, Allah, dž.š. povezuje atome iz aminokiselina sa Svojim uzvišenim imenom. I ta slika nam svjedoči da postoji matematička veza između svih čestica u prirodi i Božijeg imena.


Broj atoma u amino kiselinama

Broj atoma u amino kiselinama

Amino

I

384

I

{[(S7(384)x 19)-

-(S19(384)x7)]}+(7X19)}

I

931

I

ALLAH


MATEMATIČKA SLIKA ATOMA ZLATA

Atom zlata je, također, matematičkim vezama povezan sa uzvišenim Božijim imenom। Tu vezu uspostavlja Uzvišeni Allah koristeći kodove 19 i 7.

Atom zlata

Au

I

79

I

{[(S7(79)x 19)-

-(S19(79)x7)]}+(7X19)}

I

931

I

ALLAH


Svi brojevi iz skupa prirodnih brojeva od X do Y, su, bez obzira na to da li se sa njima izražava ili ne izražava neki fenomen u prirodi, također povezani sa Božijim imenom.
No comments: