Thursday, July 30, 2009

NAUČNI DOKAZI DA JE ALLAH STVORIO SVIJET(3)


Bismillahi Rrahmani Rrahim,


Organski spojevi su materije koje susrećemo u živom svijetu. Takvih spojeva ima veoma mnogo, a među njima najznačajniji su: bjelančevine, masti, ugljikohidrati i nukleinske kiseline. Za naš ljudski organizam posebno su značajne bjelančevine po svom udjelu u sastavu ćelije i organizma. Radi ilustracije navest ću slijedeće podatke: U sadržaju ljudskog organizma bjelančevine učestvuju sa 18%, masne tvari sa 5%, ugljikohidrati sa 1%, itd. Kao što se vidi, bjelačevine imaju najveće učešće u sadržaju našeg organizma. To, međutim nije sve. Bjelančevine, također, imaju i ključnu ulogu pri realizaciji svih funkcija organizma. Zbog toga postoji potreba da se iz ugla nauke da objašnjenje za taj organski spoj. Prije svega zanima me kako nastaju bjelančevine, kako se u tom spoju međusobno povezuju čestice, i u čemu je bit i suština tog organskog spoja. Da bismo pronašli odgovore na ta pitanja, treba da znamo kako izgleda građa čestica od kojih nastaju bjelančevine. Radi se o slijedećem: Taj organski spoj je izgrađen od aminokiselina. Tih aminokiselina ima dvadeset, a to su: glicin (Gly), alanin (Ala), serin (Ser), prolin (Pro), itd. Svaka od tih aminokiselina ima dvije važne atomske grupe, i to: amino grupu NH2 i karboksilnu grupu COOH. Preko tih grupa aminokiseline se međusobno vezuju u peptidne lance, pa kao rezultat tih veza nastaju bjelančevine. A ono što je u svemu tome najvažnije je to da u tom spoju aminokiselina piše da je te bjelančevine o kojima ovdje govorim stvorio Svemogući i Sveznajući Stvaralac, Allah. Božije ime je u ćelijama našeg organizma napisano na tako očigledan i jasan način da nikakve dileme u tom pogledu ne može biti. U svakoj od naših ćelija, kojih u ljudskom organizmu ima bezbroj, napisano je uzvišeno Božije ime. Napisano je ime Allah. Neka se zna ko je naš Tvorac. Neka se zna ko je stvorio čovjeka, i ko je stvorio i sve druge životne vrste koje postoje u ovom našem materijalnom svijetu u kojem živimo. Evo jednog primjera:

HEMIJSKI ELEMENTI U AMINOKISELINAMA

C

H

O

N

S

I

I

I

I

I

6

1

8

7

16

\

\

I

/

/

618716

/

/

\

\

(19x7)

(19x7)

(19x7)

(19x7)

931

931

931

931

931

931

931

931

931

931

931

931

931

931

931

931

931

931

931

931

931

931

931

931

931

931

931

931

I

I


I

I

ALLAH

ALLAH

ALLAH

ALLAH

618716 = [(19x7) X Y1 + (931xY2)];

Y1=4; Y2= 664;

Dakle, u građi aminokiselina je jezikom matematike napisano da je Kreator tog važnog hemijskog jedinjenja Svemogući i Sveznajući Stvaralac, Allah.

Ime ALLAH u gradji atoma

Materija je sačinjena od atoma raznih vrsta. Atomi su tako mali da su nevidljivi i pod najvećim mikroskopom. Toliko su mali da nam je teško čak i zamisliti ih. Eto, u tom tako malom i sićušnom prostoru je naš veličanstveni Gospodar, Allah, dž.š., jezikom brojeva, "upisao" Svoje uzvišeno ime Allah. Evo kako to konkretno izgleda: Atom je, u makro planu, podijeljen na DEVET dijelova. Prvi i drugi dio pripadaju protonima i neutronima koji su smješteni u centralnom dijelu atoma. Treći dio, zatim četvrti, peti, šesti, sedmi, osmi i deveti pripadaju elektronima. Ti dijelovi se nalaze u vanjskom dijelu atoma. To su elektronske ljuske ili nivoi kroz koje se kreću elektroni. Znači, ukupno imamo devet dijelova atoma, a aritmetički izraz za te dijelove je – broj DEVET. Gradju atoma čine tri elementarne čestice. To su: neutroni, protoni i elektroni. Tu, dakle, imamo broj TRI. Atom je jedna cjelina. Aritmetički izraz za tu cjelinu je – broj JEDAN.

To možemo reći i ovako: JEDAN atom ima TRI elementarne čestice koje su smještene u DEVET dijelova atoma. Kada sve te elemente iz građe atoma iskažemo brojem, pa ih poslije spojimo, dobit ćemo Božiji znak 931:

Broj dijelova u atomu

Broj elementarnih čestica

Atom je jedna cjelina

I

I

I

9

3

1

\

I

/

931

I

ALLAH

Dileme zaista nema i ne može je biti। Naš veličanstveni Gospodar Allah je u sićušnom atomu jezikom brojeva "upisao" Svoje uzvišeno ime. Neka se zna ko je stvorio tu česticu. Neka se zna da je njen Stvoritelj i Tvorac Svemogući i Sveznajući Stvaralac, Allah.


TABLICE PERIODNOG SISTEMA

HEMIJSKIH ELEMENATA

Materijalni svijet u kojem živimo je sačinjen od materije, odnosno od hemijskih elemenata. Ruski hemičar Mendeljev je izvršio klasifikaciju tih elemenata na osnovu zakona periodičnosti, pa je sačinio tablice tih elemenata. Upravo te tablice su, prema našem mišljenju, jedan od ključnih fenomena za razumijevanje tajni stvaranja svijeta. Naime, sve što postoji u našem Kosmosu potječe od materije koja je klasificirana u tim tablicama, pa izučavanjem hemijskih elemenata i zakona periodičnosti iz tih tablica, možemo otkriti mnoge tajne u svim prirodnim naukama. Prije svega, zanima nas da li je u makro teorijskoj koncepciji navedenih tablica uzvišeni Bog, na svoj tajni božanski način, kreirao svoje ime. Na prvi pogled, dok posmatramo te tablice, nećemo u istima vidjeti ništa neobično. Nećemo vidjeti ime Tvorca hemijskih elemenata iz tih tablica. Nećemo vidjeti ni broj 931. Međutim, ako se samo malo potrudimo, i ako sve ključne elemente iz navedenih tablica izrazimo brojem, moći ćemo bez ikakvih teškoća otkriti Božije ime u tim tablicama. Kada sam prvi put razmišljao o ovim tajnama, postavio sam sebi slijedeće pitanje: Šta je to što je najvažnije u teorijskoj koncepciji tih tablica? Evo odgovora: Najvažnije su grupe i periode hemijskih elemenata. Koliko ima tih grupa? Ima ih DEVET. Koliko ima perioda? Imaju TRI para perioda sa istim brojem elemenata. To su: Druga i treća perioda koje imaju po osam hemijskih elemenata. Zatim, četvrta i peta perioda koje imaju po 18 elemenata, te šesta i sedma sa po 32 hemijska elementa. Osim tog skupa sa tri para perioda, u teorijskoj koncepciji periodnog sistema ima još JEDAN skup perioda kojeg čini samo jedna perioda, a to je prva perioda. Dakle, kada ključne dijelove iz teorijske koncepcije tablica izrazimo brojem, kao rezultat, dobit ćemo brojeve 9,3 i 1, a kada, nakon toga, izvršimo konekciju tih brojeva, kao rezultat dobit ćemo uzvišeno ime Allah, dž।š. Evo konkretnog dokaza:

Teorijska koncepcija Tablica periodnog sistema

Broj grupa hemijskih elemenata

Broj parova perioda

Prva perioda

I

I

I

9

3

1

\

I

/

931

I

ALLAH

Kako se vidi, u teorijskoj koncepciji tablica periodnog sistema hemijskih elemenata, zaista, piše da je Tvorac hemijskih elemenata i zakona periodičnosti iz tih tablica, Svemogući i Sveznajući Stvaralac, Allah. Božije ime je napisano tako jasno i tako očigledno da dileme ne može biti. Niko ne može osporiti činjenicu da te tablice imaju devet grupa elemenata. Ne može osporiti ni činjenicu da u teorijskoj koncepciji tih tablica imamo tri para perioda sa istim brojem hemijskih elemenata. Također, ne može osporiti ni činjenicu da u teorijskoj koncepciji tih tablica, osim navedenih grupa i perioda, ima još samo jedna perioda, a to je prva perioda, i da je aritmetički izraz za tu prvu periodu – broj jedan.


No comments: