Thursday, July 2, 2009

Kur'anska geometrija


Bismillahi Rrahmani Rrahim,

Jedan od Božijih dokaza u devedeset i trećem ajetu sure EN NEML je, bez sumnje, Kur'anska geometrija. Radi se o jednom veoma neobičnom matematičkom fenomenu. Kada tekst te uzvišene Knjige izrazimo brojem dobit ćemo geometrijske slike koje podsjećaju na kvadrat, pravougaonik, trougao, itd. U tim geometrijskim slikama Kur'anski tekst dobija oblik vrhunski savršenog informacionog sistema čiji izraz je teorija sistema i kibernetika, i koji funkcioniše po svojim specifičnim zakonitostima. Te zakonitosti vrijede samo u kreaciji Božijih djela. Iste ne susrećemo ni u jednom od djela koja su ljudskog porijekla. Neke od tajni te, uslovno rećeno, Kur'anske geometrije upoznaćemo na primjeru ovog ajeta.

Prethodno smo vidjeti da taj ajet ima pedeset i jedno slovo. Ta slova su međusobno matematički povezana na bezbroj načina. Prvo slovo je vav. To slovo, prema tim matematičkim zakonitostima, mora biti prvo po redu. Ne može biti drugo, treće, itd. To ne može biti jer mu to ne dozvoljavaju egzaktne Božije matematičke zakonitosti. Drugo slovo po redu je kaf, treće je lam, četvrto elif, itd. Svako od tih slova je raspoređeno tačno na ono mjesto koje mu, prema Božijim programskim zakonitostima i pripada, i ne može biti raspoređeno na neko drugo mjesto. Sva ta slova, počevši od prvog, pa do pedeset i prvog, predstavljaju jedan skup kojeg čini pedeset i jedno slovo. Taj skup ima veliki broj raznih podskupova slova. Na primjer, svako od slova iz tog skupa, kada ga posmatramo samog za sebe, predstavlja podskup kojeg čini samo to slovo. Zatim svaka dva uzastpna slova u lineranom skupu od pedeset i jednog slova iz tog ajeta, predstavljaju skupove sa po dva slova. To su: vav i kaf, kaf i lam, lam i elif, elif i lam, lam i ha, itd. Svaka tri uzastopna slova u lineranom skupu od pedeset i jednog slova iz tog ajeta, predstavljaju skupove sa po tri slova. To su: vav, kaf i lam, kaf, lam i elif, lam, elif i lam, elif, lam i ha, itd. Sličnih skupova ima veoma mnogo. Kod prvih dvadeset i pet linearnih skupova slova numeričke vrijednosti se povećavaju progresivno. Poslije dvadeset i petog skupa slijedi centralni skup u kojem ima dvadeset i šest skupova sa po dvadeset i šest slova. Zašto je taj skup centralni? Centralni je jer u Kur'anskoj geometriji o kojoj ovdje govorimo taj skup ima posebna programska, kibernetska i informaciona obilježja i karakteristike. Ključ te geometrije je kreacija ovog ajeta u znaku Allahovih kodova devetnaest i sedam. Kada saberemo ta dva broja, tj. brojeve 19 i 7, kao rezultat dobit ćemo broj 26. Takvih kombinacija slova u kojima ima po dvadeset i šest slova u ovom ajetu ima dvadeset i šest.

Poslije centralnog skupa slova slijedi dvadeset i pet skupova sa različitim brojem slova. To su: skup sa dvadeset i sedam slova, zatim skup sa dvadeset i osam slova, pa skup sa dvadeset i devet slova, itd. Kod tih skupova slova imamo degresiju, pa im se smanjuje ukupan zbir numeričkih vrijednosti. To smanjenje numeričkih vrijednosti kod tih poslednjih dvadeset i pet skupova slova je analogno povećanju zbira numeričkih vrijednosti kod prvih dvadeset i pet skupova slova. U krajnjoj liniji uspostavlja se ravnoteža između progresije i degresije, a ta ravnoteža se uspostavlja prema zakonitostima kodiranja sa kodovima devetnaest i sedam.

Daćemo tabelarni prikaz svih linearnih skupova numeričkih vrijednosti slova iz devedeset i trećeg ajeta sure EN NEML:

Broj slova u skupu

Zbir numeričkih vrijednosti

Centralni skup sa 26 slova

Broj slova u skupu

Zbir numeričkih vrijednosti

1

851

10843

27

10833

2

1651

28

10785

3

2404

29

10708

4

3111

30

10586

5

3793

31

10410

6

4434

32

10230

7

5066

33

10023

8

5673

34

9797

9

6248

35

9503

10

6782

36

9208

11

7270

37

8889

12

7711

38

8520

13

8139

39

8139

14

8520

40

7711

15

8889

41

7270

16

9208

42

6782

17

9503

43

6248

18

9797

44

5673

19

10023

45

5066

20

10230

46

4434

21

10410

47

3793

22

10586

48

3111

23

10708

49

2404

24

10785

50

1651

25

10833

51

851

Sum

182625

10843

-

182625


Korespondirajući skupovi su: prvi i pedeset i prvi, drugi i pedeseti, treći i četrdeset i deveti, itd. Korespondirajući su jer nam zb ir slova u tim skupovima kao rezultat daje broj 52 koji je u korelaciji sa kodovima devetnaest i sedam:

52 = (19 + 7 + 19 + 7);

Kada izvršimo konekciju zbirova iz prethodne tabele kao rezultat dobit ćemo kodove 19 i 7:

182625, 10843 i 182625

I

1826251084318262518262510843182625 = (19+7+19+7..., + 19);

Centralni zbir je 10843. Taj zbir je, također, u korelaciji sa kodovima devetnaest i sedam:

10843 = [(197+1907+197) x Y1 + (197 x Y2)]

Y1 = 3; Y2 = 20;

U prethodno navedenoj tabeli postoji matematička ravnoteža između korespondirajućih skupova brojeva.


No comments: