Wednesday, February 4, 2009

KOSMIČKA BRZINA
Bismillahi Rrahmani Rrahim,


Čovječanstvu je trebalo više od jednog milenijuma da izračuna kosmičku brzinu. Da smo ranije poznavali tajne iz sure al-Fatiha ne bismo morali čekati više od hiljadu godina da izračunamo navedenu brzinu, već bismo je uzeli iz te sure i upotrijebili u nauci.

Prva kosmička brzina u al-Fatihi


I danas ponovo razmišljam o al - Fatihi. Razmišljam o zakonitostima Univerzuma koje susrećemo u matematičkoj slici te sure. Ovoga puta pokušat ću otkriti da li postoji neka veza između kosmičke brzine i te sure. Ustvari, interesuje me možemo li uz pomoć teksta al-Fatihe izračunati kosmičku brzinu.

Prije toga podsjetićemo se šta je to kosmička brzina?

Prva kosmička brzina za Zemlju je ona brzina koja će omogućiti nekom tijelu da se kreće oko Zemlje po krugu. Ta brzina se može izračunati na slijedeći način:

V1 = Drugi korijen iz veličine (Rg » 7,9 km/s)

R = poluprečnik Zemlje

g = gravitaciono ubrzanje na površini Zemlje

Dilema je možemo li tu brzinu izračunati koristeći tekst al Fatihe? Odgovor je slijedeći: Možemo. Možemo je izračunati uz pomoć korespondirajućih parametara iz teksta al-Fatihe. Koji su to parametri? U prethodnoj formuli imamo veličinu "g". Radi se o gravitacionom ubrzanju u prirodi. Ranije smo naveli da u tekstu navedene sure imamo silu gravitacije koja međusobno povezuje sve konsonante iz te sure. Zbog toga trebamo u prethodnu formulu, umjesto sile gravitacionog ubrzanja, staviti silu gravitacije koja povezuje navedene konsonante. Što se tiče veličine "R" koja se odnosi na poluprečnik Zemlje, analogna veličina u al-Fatihi je broj konsonanata u toj suri. Kada ta dva parametra iz al-Fatihe stavimo u korelaciju jedan s drugim, kao rezultat dobit ćemo prvu kosmičku brzinu. Evo tog primjera:


Prva kosmička brzina

izračunata uz pomoć parametara iz al-Fatihe


V1 = [(g x 100) : R] = (981:124) = 7,9

v1= prva kosmička brzina na Zemlji
R = broj konsonanata u al-Fatihi

g = sila gravitacije koja međusobno privlaći

konsonante u al-Fatihi

R = 124;

g = 9,81;

Kako se vidi, prvu kosmičku brzinu možemo izračunati koristeći tekst al-Fatihe.

Druga kosmička brzina

Druga kosmička brzina je brzina koju neko tijelo mora postići da savlada privlačnu silu Zemlje i postane satelit Sunca. Tu brzinu možemo izračunati na slijedeći način:

V2 = Drugi korijen broja 2 x [(g x 100) : R] =

= (981:124) = 11,2 km/s

Kako se vidi, zaista postoji mogućnost da uz pomoć korespondirajućih ili analognih parametara iz teksta al-Fatihe izračunamo prvu i drugu kosmičku brzinu za Zemlju.

Podsjećam čitaoce ovog teksta da je čovječanstvu trebalo više od jednog milenijuma da izračuna tu brzinu. A formula za izračunavanje te brzine nalazi se u al-Fatihi. Da smo ranije poznavali ove tajne ne bismo morali čekati više od hiljadu godina da izračunamo navedenu brzinu. Dovoljno je bilo samo da uzmemo prethodno navedene parametre iz teksta te sure, pa da saznamo navedenu brzinu. I ta činjenica ukazuje na potrebu da što više izučavamo tekst Kur'ana i da u istom tražimo i nađemo odgovore na mnoga pitanja iz oblasti nauke i znanja.

No comments: