Monday, March 16, 2015

Sura Kulhuvalla (2)

                                                             Bismillahi Rrahmani Rrahim,

Nastavljamo s analizom Allahove kreacije stotinu i dvanaeste sure u Kur'anu, a to je sura Kulhuvala. Numerička vrijednost slova u toj suri je:

                                                
AjetiSvega
1
0
0
0
0
8
6
1
27
23
23
1
26
27
23
21
186
2
0
0
0
0
0
0
8
24
14
23
1
27
23
23
1
144
3
0
0
0
8
23
26
28
24
23
26
8
23
28
24
23
264
4
8
6
1
1
26
20
22
27
23
25
22
28
24
23
26
282

8
6
1
9
57
52
59
102
83
97
32
104
102
93
71
876


Interesuje nas zašto je numerička vrijednost prvog slova u toj suri broj 21, drugog 23, trećeg 27, itd.? Zašto Kreator te sure, Uzvišeni Allah nije, umjesto tih numeričkih vrijednosti, stavio neke druge? Zašto ta sura počinje sa numeričkom vrijednosti 21, a ne sa nekom drugom, itd.?

Analizirat ćemo svaki ajet pojedinačno.

Prvi ajet

Numeričke vrijednosti slova

AjetiSvega
1
0
0
0
0
8
6
1
27
23
23
1
26
27
23
21
186

Ovaj ajet, kako vidimo, ima jedanaest. slova. Zašto tih slova ima jedanaest? Zašto ih nema više ili manje?

U slučajevima kada neki ajet ima jedanaest slova tada najveći mogući zbir numeričkih vrijednosti je:

Najveći mogući zbir numeričkih vrijednosti izračunać ćemo ovako: (11 x  28) = 308;
Najmanji mogući zbir numeričkih vrijednosti je (11 x 1) = 11

Kreator ovog ajeta nije odabrao ni najveći, a ni najmanji zbir numeričkih vrijednosti, već je odabrao različita slova sa različitim numeričkim vrijednostima, pa je kao zbir svih tih odabranih numeričkih vrijednosti dobio rezultat 186. Zašto je baš to uradio?

Kada podijelimo najveći mogući zbir numeričkih vrijednosti slova iz prvog ajeta sa najmanjim mogućim zbirom tih vrijednosti kao rezultat doobit ćemo broj slova u arapskoj abecedi:

(308:11) = 28;

Dakle, Uzvišeni Allah je za kreaciju ovog ajeta odabrao baš onoliko slova koja će kao rezultat dati ukupan broj slova u Kur'anskom alfabetu, a to je broj 28.

U ovom prvom ajetu zbir numeričkih vrijednosti svih slova je 186. Kako je Kreator tog ajeta uspio dobiti taj broj? Kako je uspio odabrati slova čiji zbir numeričkih vrijednosti će biti baš taj broj?

Zbir numeričkih vrijednosti  svih slova u ovom ajetu, kako već rekosmo je broj 186; Kako je nastao  taj broj?

Već smo rekli da je najmanji mogući zbir numeričkih vrijednosti slova u ovom ajetu broj 11. A zbir svih slova u tom ajetu je 186. Da bismo dobili taj zbir moramo da na najmanji zbir numeričkih vrijednosti dodamo X numeričkih vrijednosti:

Najmanji mogući zbir numeričkih vrijednosti

(11 x 1) = 11;

                             ( 11 + X) = 186                                 

X = 175;

                             ( 11 + 175) > 186                                 

Najveći mogući zbir numeričkih vrijednosti

(11 x 28) = 308;

 ( 308 - X) = 186    

X = 122;
   
( 308 -122) = 186    
                        

Rekapitulacija najmanjeg i najvećeg zbira numeričkih vrijednosti slova iz ovog ajeta:

                                   ( 11+ 75) = 186;                                 
    (308-122) =186;

Sedmice i devetnaestke

Navedene numeričke vrijednosti u korelaciji jedna s drugom kao rezultat daju nam Allahove šifre devetnaest i sedam. Evo tog primjera:


(308-175) = (122 + 11) = (19 x 7)

(308-11) = (175+122) = (19 x 7);


U ovom primjeru imamo kreaciju u znaku šifri 19 i 7.

Prema matematici, zbir numeričkih vrijednosti slova iz prvog ajeta mora biti 186. To znači, u tom prvom ajetu mora biti jedanaest slova, a zbir numeričkih vrijednosti tih jedanaest slova mora biti 186.


Kako odabrati slova iz arapske abecede čiji zbir će biti 186?

AjetiSvega
1
0
0
0
0
8
6
1
27
23
23
1
26
27
23
21
186
Redni brojevi slova
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1


Kako odabrati slova iz arapske abecede čiji zbir će biti 186;

21
23
27
26
1
23
23
27
1
6
8

186
    1
    2
    3
    4
5
6
7
8
9
10
11

66

U prvom ajetu ove sure imamo sedam skupova različitih slova.

21
23
27
26
1
6
8

112
    1
2
3
4
5
10
11

36

23
27

151

6
8

923

23


23

7


7
Svega numeričke vrijednosti
21
69
54
26
2
6
8

186
1
15
11
4
14
10
11

66

186 = (112 + 51 + 23)
66 = ( 36 +  23 +  7); Dekompozicija broja  186  na 
  112  51  23

186 = ( 112 * 1 ) + ( 51 * 1 ) + ( 23 * 1 )

 Ukupan broj kombinacija je  1

U prvom ajetu ove sure imamo sedam skupova različitih slova.

Prvi ajet
21
23
27
26
1
6
8

112
1
2
3
4
5
10
11

36

23
27

151

6
8

923

23


23

7


7

21
69
54
26
2
6
8

186
Ü
21
23
27
26
1
6
8

112
1
2+6+7
3+8
4
5+9
10
11

36
Ü

21
23
27
26
1
6
8

112
1
15
11
4
14
10
11

36

Zbir numeričkih vrijednosti različitih slova iz ove sure daje nam redni broj te sure u Kur'anu.

(21+23+27+26+1+6+8) = 112.


ZBIR KONEKCIJA REDNIH BROJEVA I NUMERIČKIH VRIJEDNOSTI SLOVA PRVOG AJETA

(121+1523+1127+426+1401+1006+1108) = 6712:

 (21x23x27x26x1x6x8) = 16275168;   (16275168 : 112) = 145314;

(1x15x11x4x14x10x11) = 1016400; (1016400 : 112) = 9075;


Pravilo trojno

(16275168 x 9075) = (1016400 x 145314);

147697149600 = 147697149600

147697149600 = (112+112+112.. + 112);

Dakle, prosto pravilo trojno nam kao rezultat daje broj ove sure u Kur'anu.

To pravilo nam kao rezultat daje i zbir numeričkih vrijednosti različitih slova iz prvog ajeta:

147697149600 = (112+112+112.. + 112);


Pravilo trojno nam kao rezultat daje i zbir rednih brojeva slova iz ove sure:

147697149600 = (36 + 36 + 36...+ 36);


Evo još nekih primjera:

(21x23x27x26x1x6x8) = (112+112+112.. + 112);

(1x15x11x4x14x10x11) = (112+112+112.. + 112);


(1x15x11x4x14x10x11) = 1016400;


Ova sura je 112. po redu u tekstu Kur'ana.

Dakle, proizvod numeričkih vrijednosti svih slova u ovom ajetu kao rezultat nam daje redni broj ove sure u toj Knjizi.

16275168 = (112 x 145314);
(21x23x27x26x1x6x8) = (36+36+36... + 36);

16275168 = (36 x 452088);

Pravilo trojno
16275168 = (112 x 145314);
16275168 = (36 x 452088);


(112x452088) = (36 x 145314);

Ovo je nevjerovatna matematička kreacija. Izbor slova za kreaciju prvog ajeta ove sure izvršen je i korištenjem prostog pravila trojnog.

Proizvod rednih brojeva slova iz prvog ajeta

21
23
27
26
1
6
8

112
1
15
11
4
14
10
11

36

(1x15x11x4x14x10x11) = 1016400;

Dakle, prvi ajet ove sure je kreiran na najsavršeniji i najuzvišeniji način. Kreian je s mjerom. Kreiran je uz pomoć vrhunskih božanskih programskih, kibernetskih i informacionih sistema i zakonitosti. Savršenstvo te kreacije ne može opisati i objasniti naš ljudski razum. Mi samo možemo da, uz Allahovu pomoć, otkrijemo neke od tih uzvišenih tajni. Pa neka je vječna slava i hvala Kreatoru ovog vrhunskog božijeg čuda. To čudo možemo, bez ikakvih dilema, nazvati Allahovom mu'udžizom.


No comments: