Sunday, March 15, 2015

Sura Kulhuvalla (1)

                                                               Bismillahi Rrahmani Rrahim,

Sura Kulhuvalla je 112 sura u Kur'anu. Ima četiri ajeta. To su:Ajeti


0
0
0
0
dal
ha
alif
ha

lam

lam
alif
waw
ha
lam
qaf
1


0
0
0
0
0
0
dal
mim
sad
lam
alif
ha
lam
lam
alif
2


0
0
0
dal

lam
waw
ya
mim
lam
waw
dal
lam
ya
mim
lam
3


dal
ha
alif
alif
waw
fa
kaf
ha
lam
nun
kaf
ya
mim
lam
waw
4

Prevod:

U ime Boga, Sveopćeg Dobročinitelja, Milostivog,

1. Reci: „Allah je jedan,
2.On je onaj kome se sve obraća,
3.Nije rodio (nikoga) niti je rođen,
4.I Njemu nije niko ravan“.
                                                

Ovu suru je kreirao Svemogući i Sveznajući Stvaralac, Allah, dž.š.

Kako je to uradio?

Tu suru je kreirao svrsishodno i s mudrošću. Istu je krerao s mjerom. A izraz za mjeru su brojevi. Pri tome je koristio Svoju božansku teoriju sistema i kibernetiku, te programske, kibernetske i informacione sisteme i zakonitosti. Ovom prilikom govorit ćemo o tim skrivenim Allahovim tajnama.

                         Prvo ćemo slovima iz te sure odrediti numeričku vrijednost:

Prvo slovo u toj suri je slovo kaf. To slovo je u arapskoj abecedi (Kur'ansko pismo) dvadeset i prvo po redu, pa je numerička vrijednost tog slova 21. Drugo slovo je dvadeset i treće po redu, pa mu je numerička vrijednost 23, treće slovo ima numeričku vrijednost 27, itd. Na sličan način ćemo svim slovima u toj suri odrediti numeričku vrijednost. Evo tog primjera:

Numeričke vrijednosti slova
AjetiSvega
1
0
0
0
0
8
6
1
27
23
23
1
26
27
23
21
186
2
0
0
0
0
0
0
8
24
14
23
1
27
23
23
1
144
3
0
0
0
8
23
26
28
24
23
26
8
23
28
24
23
264
4
8
6
1
1
26
20
22
27
23
25
22
28
24
23
26
282

8
6
1
9
57
52
59
102
83
97
32
104
102
93
71
876

Sada ćemo, ako Bog da, malo po malo, korak po korak, dekodirati, uslovno rećeno, Božiji projekat u kreaciji te sure.

Prvo smo uočili da je u toj suri, na tri mjesta, stavljeno uzvišeno ime Allah, dž.š. Evo tog fragmenta:

27
23
23
1
26
27
23
21
24
14
23
1
27
23
23
1
24
23
26
8
23
28
24
23
27
23
25
22
28
24
23
26

Dakle, ta sura je kreirana u znaku uzvišenog imena Allah, dž.š.

Ukupan broj slova

Ova sura ima ukupno 47 slova. Ta slova su raspoređena redoslijedom od prvog do četrdeset i sedmog. Zbir numeričkih vrijednosti tih slova je 876. Zbir numeričkih vrijednosti slova u prvom ajetu je 186, u drugom 144, u trećem 264 i u četvrtom 282.

(21+23+27+26...+ 26) = 876;

Zbir rednih brojeva od prvog do četrdeset i sedmog je 1128;

(1+2+3...+ 47) == 1128;

Sada postavljamo pitanje zašto ti zbirovi slova iznose baš toliko? Zašto je zbir numeričkih vrijednosti slova u prvom ajetu 186 u drugom 144, u trećem 264 i u četvrtom 282? Zašto je Tvorac Kosmosa odabrao baš ta slova? Zašto umjesto tih slova nije odabrao neka druga slova?


Arapska abeceda, kako već rekosmo, ima 28 slova. Ta slova imaju numeričku vrijednost od 1, pa do 28.

Sura Kulhuvalla ima ukupno 47 slova. Kada bi sva ta slova imala najveću numeričku vrijednost, a to je broj 28, tada bi ta sura imala ukupan zbir svih numeričkih vrijednosti:

    (47x 28) = 1316;

Kada bi sva ta slova imala najmanju numeričku vrijednost, a to je broj 1, tada bi ta sura imala ukupan zbir svih numeričkih vrijednosti:

    (47x 1) = 47;

Kada podijelimo maksimalno mogući zbir numeričkih vrijednosti slova u toj suri sa minimalno mogućim zbirom tih slova, kao rezultat dobit ćemo broj slova u arapskoj abecedi:

(1316 : 47) = 28;

Dakle, imamo savršen sklad u raspoređivanju maksimalno mogućeg zbira numeričkih vrijednosti svih slova u ovoj suri sa najmanje mogućim zbirom. Aritmetički izraz za taj najsavršeniji sklad u ovom primjeru je ukupan broj slova u arapskoj abecedi.

Sada ćemo staviti u korelaciju najveći i najmanje mogući zbir numeričkih vrijednosti slova iz ove sure:

(1316-(47+ 47+47+47) = 1128;

Ovaj rezultat je jednak zbiru rednih brojeva svih slova iz ove sure:

(1+2+3...+ 47) = 1128;

Kada dekompoziramo broj 1128 kao rezultat dobit ćemo aritmetički izraz za ime Allah, dž.š. i kodove 19 i 7:

                                                        1128 = (197 + 931);          

Podsjećamo čitaoce ovog teksta da je aritmetički izraz za uzvišeno ime Allah, dž.š. broj 931:ALLAH


í
í

î
î
ELIF
LAM

LAM
HA
ê
ê

ê
    ê
1
23

23
27
ê
ê

ê
ê
S1
S23

S23
S27
ê
ê

ê
ê
1
276

276
378
î
î

í
í


931
Û


ALLAH


No comments: